Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm)

Sažetak

Cilj projekta je ispitati dugoročne efekte međuetničkog kontakta na ideološke i međuetničke stavove i ponašanja djece, adolescenata i njihovih roditelja, pripadnika većine i manjina, u četiri višeetničke zajednice u Republici Hrvatskoj. Jedinstven kontekst ispitivanja su manjinske i većinske škole, u kojima se nastava odvija na manjinskom jeziku (srpski, talijanski, mađarski i češki) ili pak na jeziku većine (hrvatski), a uključivanje čak četiri manjinske zajednice čini projektni prijedlog sasvim originalnim. Kao mogući mehanizmi djelovanja kontakta na međugrupne stavove i ponašanja istražit će se međugrupna prijetnja (realna i simbolička, te međugrupna tjeskoba), te, posebno, socijalne norme. Istraživanje predstavlja iskorak, jer zahvaća nekoliko aspekata međugrupne prijetnje kao posredujućeg mehanizma u odnosu međugrupnog kontakta i međugrupnih stavova i ponašanja, kao i temeljne izvore utjecaja u djece i adolescenata: roditeljske, vršnjačke i školske norme. U istraživanju će sudjelovati učenici osnovne i srednje škole, pripadnici četiri nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Srbi, Talijani, Česi, Mađari) i većine u dobi od 12 do 17 godina (N=1200) i njihovi roditelji (N=2400). Istraživanje kombinira kvalitativni i kvantitativni pristup. Kvalitativnom metodologijom (fokusne grupe, intervjui, ali i metoda opažanja) ispitat će se eksplicitne i implicitne školske norme o međuetničkom kontaktu, te potom formulirati instrument za njihovo mjerenje. Kvantitativni dio ispitivanja provest će se u dva vala, s razmakom od godine dana, te će se pratiti efekti međuetničkog kontakta na ideološke (stav prema multikulturnosti i asimilaciji), i na međugrupne stavove i ponašanja. Pri tome će se provjeriti pod kojim uvjetima, kako i koje socijalne norme utječu na vezu kontakta i međugrupnih stavova i ponašanja, te kakva je pri tome uloga međugrupne prijetnje. Rezultati projekta mogu biti relevantni za propitivanje mogućnosti integracijske uloge škole u višeetničkim zajednicama, te za formuliranje i primjenu manjinskih (školskih) politika u Hrvatskoj, regionalno te u drugim zemljama EU.