Primjena računala u psihologiji

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr.sc. Damir Ljubotina, red. prof.
Broj ECTS bodova: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski)
Status kolegija: izborni
Web stranica kolegija:  http://omega.ffzg.hr/
Satnica:   1 sat predavanja, 1 sat vježbi,
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

 

Okvirni sadržaj predmeta

- Primjena računala u psihodijagnostici: testiranje putem računala, mogućnosti zadavanja podražaja;
dodatne informacije dostupne računalnom primjenom testa i njihova psihometrijska vrijednost;
- Kompjutersko adaptivno testiranje (CAT);
- Anketiranje putem računala; primjena informatičke tehnologije pri provođenju ankete; (pr. Limesurvey, SurveyMonkey, CATI sustav i dr.); metodološki problemi pri provedbi on-line istraživanja;
- Primjena računala u edukaciji i nastavi (e-učenje), programirano učenje pomoću računala, sustavi za - učenje na daljinu, multimedijska prezentacija; sustavi za provjeru znanja;
- Primjena računala pri radu s osobama s posebnim potrebama; programi za slijepe i slabovidne osobe;
- Primjena računala u području psihologijskog savjetovanja i terapije;
- Primjena računala pri provođenju eksperimenta;
- Pregled specifičnih programskih aplikacija s primjenom u psihologijskim istraživanjima (psihometrija,
metodologija, učenje)
- Ekspertni sustavi i umjetna inteligencija;
- Pregled nekih specifičnih psihologijskih sadržaja na internetu
- Perspektive razvoja primjene suvremene digitalne tehnologije u psihologiji

Cilj

Upoznati polaznike s mogućnostima korištenja informatičke tehnologije u znanstvenoj i
primijenjenoj psihologiji. Osposobiti polaznike za odabir prikladne tehnologije u provedbi psihologijskih istraživanja, nastavi i različitim područjima primijenjene psihologije. Evaluirati prednosti i ograničenja uporabe suvremene tehnologije u psihologiji.

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

1 sat predavanja i 1 sat vježbi koje uključuju samostalni rad na računalu, te demonstracije
primjene računala u psihologiji. Pored toga dio nastave bi se odvijao korištenjem WEB
stranice kolegija, koji bi uključivao samostalni rad studenata, te kontinuirano praćenje
njihovih aktivnosti tokom semestra.

Provjera znanja uključuje pismeni ispit, te provjeru znanja rada na računalu.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Ljubotina, D., Pavlin-Bernardić, N., Salkičević, S. (Ur.) (2015). Metodološki aspekti računalne primjene testova. FF press, Zagreb.

Maarse, F.J., Akkerman, A.E., Brand, A.N., Muldre, I.J.M (2006). Clinical assessment, computerized methods, and instrumentation. Swets & Zeitlinger Publishers, Lisse.

Marks, I.M. & Cavanagh,  K. (2007). Hands-on Help: Computer-aided Psychotherapy (Maudsley Series). Psychology Press, New York.

Van der Linden,W.J., Glas, C.A.W. (2000.) Computerized Adaptive Testing: Theory and Practice. Assessment Systems Corporation.

WEB stranica kolegija s linkovima vezanim uz pojedine nastavne teme

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Jacko, J. A. & Sears, A. (2003). The Human Computer Interaction Handbook. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Luiselli, J.K., Fischer, A.J. (2016). Computer-assisted and web-based innovations in psychology, special education, and health. Elsevier, Amsterdam.

Suler, J. (2004). The Psychology of Cyberspace. http://www.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html