Psihologija glazbe

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Psihologija ličnosti
Način polaganja ispita: dva kolokvija i rad u okviru seminara i pismeni ispit

 

Okvirni sadržaj kolegija

Važnost glazbe za ljude i njen razvoj od pretpovijesti do danas. Biologija glazbe (percepcija i pamćenje). Mjerenje u psihologiji glazbe. Tjelesne i emocionalne reakcije na glazbu. Glazbene preferencije. Mozgovne razlike između muzičara i nemuzičara. Razlike u kognitivnim sposobnostima između muzičara i nemuzičara. Razlike u ličnosti kod muzičara. Individualne razlike u glazbenim preferencijama. Genetika i glazba. Muzički razvoj. Utjecaj učenja glazbe na usvajanje drugih vještina. Glazba u svakodnevnom životu.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Cilj je ovog kolegija upoznati studente s područjem psihologije glazbe. Studenti će se upoznati s time kakav sve utjecaj glazba može imati na ljude, kao i time kakve posljedice na ljude ima bavljenje glazbom. Studenti će nakon odslušanog kolegija moći pratiti literaturu iz područja i kritički joj pristupiti, kao i osmisliti istraživanje iz područja psihologije glazbe.

 

Obvezna literatura

Hallam, S., Cross, I. & Thaut, M. (Eds.) (2009). The Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford University Press. (odabrana poglavlja).

 

Dopunska literatura

Barber, D.W. (1996). Bach, Beethoven and the boys. Toronto: Sound and Vision.

Brandler, S. & Rammsayer, T.A. (2003). Differences in mental abilities between musicians and non-musicians. Psychology of Music, 31, 123-138.

Coon, H. & Carey, G. (1989). Genetic and environmental determinants of musical ability in twins. Behavior Genetics, 19, 183-193.