Psihologija posvojenja

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Gordana Keresteš,  red. prof.
Izvođačica kolegija: dr. sc. Koraljka Modić Stanke, viša asist.
Maksimalan broj studenata: 20
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1. ili 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja i 45 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način provjere znanja: Tijekom nastave znanje se provjerava sudjelovanjem u raspravama na nastavi, pitanjima na početku/kraju sata na koja student odgovara koristeći sadržaj s kojim se prethodno imao prilike susresti. Znanje se tijekom nastave dodatno provjerava kroz osmišljavanje, provedbu i prezentaciju projekta u sklopu društveno korisnog učenja. Po završetku nastave znanje se provjerava usmenim ispitom. Redovito pohađanje nastave preduvjet je za dobivanje potpisa i pristupanje usmenom ispitu.
Iz medija: http://studentski.hr/studenti/vijesti/intervju-kolegij-posvecen-psihologiji-posvojenja-u-potpunosti-prilagoden-metodi-drustveno-korisnog-ucenja; http://srednja.hr/Zbornica/Nastava/Na-Filozofskom-fakultetu-pokrenut-jedinstven-kolegij-s-drustveno-odgovornom-misijom; http://x-ica.com/psihologija-posvojenja/; http://www.kulturpunkt.hr/content/zajednica-kao-mjesto-ucenja

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Cilj kolegija je kroz metodu društveno korisnog učenja osposobiti studente za identifikaciju društvene potrebe u kontekstu posvojenja, osmišljavanje i provođenje projekta kao odgovora na postojeći problem/društvenu potrebu te kritičko prosuđivanje i vrednovanje svih aspekata provedenog projekta.
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će moći opisati specifičnosti posvojiteljskih obitelji u odnosu na ostale te koristiti adekvatnu terminologiju u komunikaciji s posvojiteljskim obiteljima i društvenom zajednicom. Znat će prepoznati najčešće probleme s kojima se posvojiteljske obitelji susreću te će biti sposobni osmisliti i provesti edukacije za potencijalne posvojitelje, posvojiteljske obitelji i širu okolinu. Moći će identificirati psihosocijalne probleme u zajednici vezane uz temu posvojenja te predložiti rješenje problema/potrebe u zajednici. Biti će sposobni osmisliti i provesti projekt kojim se rješava neki problem u zajednici te prezentirati projekt pred publikom. Znat će kritički prosuđivati sve aspekte svog, ali i tuđih projekata te samoprocijeniti vlastiti rad na projektu, utvrditi vlastite kapacitete za timski rad i procijeniti vlastiti interes za daljnje bavljenje ovim područjem.

Sadržaj kolegija

Društveno korisno učenje u kontekstu posvojenja. Uvod u posvojenje (usporedba različitih oblika skrbi – domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, udomiteljske obitelji). Mitovi o posvojenju. Priprema roditelja/posvojitelja na posvojenje. Priprema djeteta na posvojenje. Knjiga života – što je i zašto je važna? Međurasna, međukulturalna i međuetnička posvojenja. Posvojenje iz perspektive bioloških roditelja. Posvojenje iz perspektive posvojitelja. Posvojenje iz perspektive posvojenika. Privrženost posvojitelja i posvojenika – problemi i rad na razvoju sigurne privrženosti. Terapija kroz igru. Posvojenje i formiranje identiteta. Teškoće s kojima se posvojenici i njihove obitelji susreću u različitim fazama njihova odrastanja i načini nošenja s njima. Upoznavanje članova biološke obitelji.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Brodzinsky, D.M. & Palacios, J. (2005). Psychological issues in adoption: Research and practice. Westport, CT: Praeger.

Brodzinsky, D. M. &  Schechter, M. D. (1990). The psychology of adoption. New York, NY, US: Oxford University Press.

Javier, R., Baden, A., Biafora, F., & Camacho-Gingerich, A. (2007). Handbook of adoption: Implications for researchers, practitioners, and families. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Brodzinsky, D. M. (2011). Children's understanding of adoption: Developmental and clinical implications. Professional Psychology: Research and Practice, 42 (2), 200-207.

Booth, P. B. & Jernberg, A. M. (2010). Theraplay: Helping parents and children build better relationships through attachment-based play. San Francisco, CA: Jossey-Bass

Haugaard, J. J., & Hazan, C. (2003). Adoption as a natural experiment. Development and Psychopathology, 15(04), 909-926.

Wrobel, G.M. & Neil, E. (2009). International advances in adoption research for practice. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

Iz medija