Psihologija seksualnosti

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Nataša Jokić Begić, red. prof.
Izvođačica kolegija: dr. sc. Tanja Jurin, viša asist.
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 30 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: Klinička procjena psihičkih poremećaja
Način polaganja ispita: pismeni i usmeni ispit

Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je stjecanje kompetencija za razumijevanje složenosti područja psihologije ljudske seksualnosti.

Nakon odslušanog kolegija studenti će:

 1. moći definirati osnovne teorije i modele koje doprinose objašnjenju ljudske seksualnosti,
 2. razlikovati osnovni, ali i modificirane pristupe razumijevanju ciklusa seksualnog odgovora,
 3. razumjeti  sličnosti i razlike u seksualnom ponašanju i doživljavanju te stavovima,
 4. kritički analizirati rodne i dobne  specifičnosti seksualnog ponašanja te njihove promjene kroz generacije,
 5. razumjeti međuodnos ljubavi i intimnosti u seksualnosti,
 6. navesti i razumjeti rizična seksualna ponašanja,
 7. znati opisati i razlikovati kliničke slike kvantitativnih i kvalitativnih poremećaja seksualnog nagona,
 8. osvijestiti važnost razvijanja edukacijskih programa i savjetovanja u području seksualnosti.


Planirane teme predavanja i vježbi po tjednima nastave su:          

 1. Uvodno predavanje: ljudska seksualnost.
 2. Povijest, perspektive i istraživanja seksualnosti.
 3. Biopsihosocijalni pristup seksualnosti.
 4. Seksualna ponašanja i seksualni stavovi.
 5. Ciklus seksualnog odgovora.
 6. Seksualnost i intimnost.
 7. Razvoj seksualnosti od dječje dobi do starosti.
 8. Seksualna orijentacija, transseksualnost/transrodnost.
 9. Stigmatizacija seksualnih manjina.
 10. Pojam normalnosti u seksualnosti, pojam seksualnog zdravlja.
 11. Seksualni problemi i poremećaji.
 12. Osobitosti savjetovanja seksualnih problema i tretmana seksualnih poremećaja.
 13. Rizična i preventivna seksualna ponašanja.
 14. Očuvanje seksualnog zdravlja.

Obavezna literatura:


Masters, W. H., Johnson, V. E., &  Kolodny, R. C. (2007). Ljudska seksualnost. Jastrebarsko: Naklada Slap.


Vrednuje se uspjeh studenata u raspravama na nastavi, samostalnih izvještaja tijekom semestra, te pismeni i usmeni ispit.