HR | EN

Psihologija roditeljstva

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Gordana Keresteš,  red. prof.
Izvođačica kolegija: dr. sc. Gordana Keresteš,  red. prof.
Maksimalan broj studenata: 30
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1. ili 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 45 sati predavanja i 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način provjere znanja: Tijekom izvođenja nastave znanje se provjerava putem samostalnih i grupnih pismenih radova. Po završetku nastave znanje se provjerava usmenim ispitom.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći imenovati vodeće teorijske pristupe u psihologiji roditeljstva i njihove glavne predstavnike. Znat će nabrojati glavne kategorije činitelja koji određuju individualne razlike u roditeljskom ponašanju i objasniti odnose između različitih činitelja. Bit će sposobni imenovati i opisati temeljne dimenzije i stilove roditeljskog ponašanja te će razlikovati dimenzionalni i tipološki pristup proučavanju roditeljskog ponašanja. Moći će opisati specifičnosti različitih faza roditeljstva. Poznavat će najčešće teškoće s kojima se suočavaju roditelji u različitim fazama roditeljstva. Razumjet će povezanost između roditeljskog ponašanja i različitih aspekata djetetova razvoja te će poznavati teorijska razmatranja utjecaja roditelja na dijete. Moći će procijeniti složenost uloge majke i oca u suvremenim društvenim okolnostima. Bit će sposobni prepoznati nepovoljna i promovirati optimalna roditeljska ponašanja u profesionalnom radu te primijeniti teorijska znanja i empirijske spoznaje u rješavanju praktičnih pitanja roditeljstva i kreiranju socijalne politike usmjerene na obitelji.

Sadržaj kolegija

Teorijski modeli determinanti roditeljskog ponašanja. Karakteristike roditelja, kontekstualni činitelji i karakteristike djeteta kao determinante roditeljskog ponašanja. Struktura roditeljskog ponašanja i individualne razlike. Dimenzije i stilovi roditeljskog ponašanja. Procjenjivanje roditeljskog ponašanja. Tranzicija u roditeljsku ulogu i faze roditeljstva – roditeljstvo s djetetom dojenačke, predškolske, rane školske i adolescentne dobi; roditelji i odrasla djeca. Uloga roditelja u djetetovu razvoju i teorijska razmatranja utjecaja roditeljskog ponašanja na djetetov razvoj. Roditeljska uloga i osobni razvoj. Odnosi između roditeljske i drugih životnih uloga. Neplodnost i život bez djece. Roditeljstvo u specifičnim okolnostima (maloljetni roditelji, jednoroditeljske i rekonstituirane obitelji, roditelji djece s posebnim potrebama, udomiteljstvo i posvojenje). 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Holden, G. W. (2009). Parenting – a dynamic perspective. SAGE.

ILI

Martin, C.A. & Colbert, K.K. (1997). Parenting: A life span perspective. NY: McGraw-Hill.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Bornstein, M.H. (2002). Handbook of parenting. Vol. 1-5. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 

Raspored tema

1. Individualne razlike u roditeljskom ponašanju. Dimenzije i stilovi roditeljskog ponašanja.

2. Modeli determinanti roditeljskog ponašanja

3. Karakteristike roditelja i djeteta kao determinante roditeljskog ponašanja.

4. Kontekstualne determinante roditeljskog ponašanja.

5. Tranzicija u roditeljsku ulogu i faze roditeljstva. Roditeljstvo s djetetom dojenačke dobi.

6. Roditeljstvo s djetetom predškolske i rane školske dobi.

7. Roditeljstvo s adolescentom i odraslim djetetom.

8. Modeli utjecaja roditeljskog ponašanja na djetetovo ponašanje i razvoj.

9. Roditeljsko ponašanje i kognitivni razvoj djeteta.

10. Roditeljsko ponašanje i emocionalno-socijalni razvoj djeteta.

11. Roditeljska uloga i osobni razvoj roditelja. Odnosi između roditeljske i ostalih životnih uloga.

12. Neplodnost i život bez djece.

13. Roditeljstvo u specifičnim okolnostima – maloljetni roditelji i roditelji djece sposebnim potrebama, jednoroditeljske i rekonstituirane obitelji, udomiteljskaskrb.


Individualni seminarski radovi, utemeljeni na analizi najmanje tri izvorna znanstvena rada, sadržajno prate teme predavanja. Grupni seminarski radovi usmjereni su na primjenu spoznaja iz psihologije roditeljstva i aktualna društvena pitanja vezana uz roditeljsku skrb.