Aktualni problemi psihologije rada

Informacije o izvođenju kolegija u ljetnom semestru 2013./2014.

Nositelj i izvođač kolegija u ovom semestru bit će Zvonimir Galić. Središnja tema kolegija je odnos implicitnih motiva i radnog ponašanja. Najnovija istraživanja pokazuju da motivi kojih zaposlenici nisu svjesni (implicitni motivi) te automatski psihički procesi relativno snažno određuju organizacijsko ponašanje. Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa suvremenim istraživanjima implicitne motivacije i ličnosti u organizacijskom kontekstu. Nakon odslušanog kolegija studenti će znati: (1) objasniti što je to implicitna motivacija/ličnost te kakvu ulogu ima u razumijevanju radnog ponašanja: (2) razlučiti suvremene pristupe mjerenju automatskih procesa  u organizacijske svrhe; (3) postaviti istraživački nacrt čiji je cilj provjera odnosa implicitne ličnosti i radnog ponašanja.


Središnji dio kolegija predstavlja „on-line“ seminar o teorijskim i metodološkim aspektima mjerenja implicitne ličnost u suvremenom organizacijskom kontekstu te rad na planiranju istraživačkog projekta. Virtualnim seminarima i projektnom radu prethodit će predavanja kojima će studenti biti uvedeni u pojedine podteme kolegija.

 

ECTS bodovi: 5 bodova
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Nastava će biti "projektnog" tipa, kombinirano kroz zajedničke rasprave, on-line virtualni seminar s maksimalnom aktivnošću samih studenata u istraživanju teme i međusobnom informiranju o postignutim rezultatima.
Uvjeti za upis kolegija: Nema
Način provjere znanja: Na temelju ocjene pisanih priloga u virtualnim raspravama

 

Okvirni sadržaj kolegija

Tematski sadržaj predmeta će varirati iz godinu u godinu ovisno društvenim okolnostima i istraživačkim interesima nastavnika. Teme koje će predmet obrađivati mogu biti npr. psihološki aspekti novih tehnologija, psihološki učinci nezaposlenosti, promjene u svijetu rada i njihovo utjecaj na razvoj ljudskih potencijala, ličnost i radno ponašanje itd. Konceptualno predmet može biti organiziran i proveden kao upoznavanje s najnovijim spoznajama i specifičnom metodologijom i/ili kao istraživački projekt u okviru odabrane teme.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Nakon učenja student će moći objasniti teorijsku podlogu ispitivanog fenomena, identificirati njegove glavne odrednice, odabrati primjerenu istraživačku metodologiju i/ili postupke mjerenja, te moći prepoznati prednosti i nedostatke različitih načina rješavanja negativnih posljedica koje bi fenomen mogao imati za pojedinca, organizaciju ili društvo u cjelini.

 

Obvezna literatura

Ovisit će o temi (cca. 400 str.)

Dopunska literatura

Ovisit će o temi