Motivacija i radno ponašanje

Naziv studija: diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić, viša asist., Nikola Erceg, asist.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1.)
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: 30 sati predavanja, 15 sati vježbi i 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema

Ciljevi kolegija

Razumjeti proces radne motivacije i naučiti različite pristupe motiviranju zaposlenika u organizacijama. Student će upoznati glavne teorije motivacije za rad, naučit će mjeriti stavove prema radu i razumjet će kako oblikovanje posla, sustavi nagrađivanja i rukovodna praksa utječu na motivaciju i radno ponašanje. 

Sadržaj kolegija i raspored rada

Planirane teme predavanja i vježbi po tjednima nastave su:

 1. Definicija i konceptualizacija radnog ponašanja i motivacije za rad.
 2. Potrebe i motivacija za rad I: Maslowljeva teorija hijerarhije potreba, McClellandova teorija naučenih potreba, intrinzična i ekstrinzična motivacija za rad.
 3. Potrebe i motivacija za rad II: Herzbergova teorija; Model karakteristika posla.
 4. Ličnost, emocije i motivacija za rad.
 5. Kognitivni pristupi motivaciji za rad: VIE teorije i Teorija postavljanja ciljeva.
 6. Učenje i motivacija za rad: teorije potkrjepljenja i socijalno kognitivna teorija.
 7. Pravednost i motivacija za rad: Teorija jednakosti i Teorije pravednosti.
 8. Praktične implikacije motivacijskih teorija.
 9. Stavovi prema poslu i radu I: zadovoljstvo poslom i kvaliteta radnog života.
 10. Stavovi prema poslu i radu II: zaokupljenost poslom i odanost organizaciji.
 11. Motivacija i rukovođenje I: osnovni pojmovi i vrste rukovoditeljskog ponašanja.
 12. Motivacija i rukovođenje II: ličnost, vještine i motivacija uspješnih rukovoditelja.
 13. Motivacija i rukovođenje III: Novi pristupi rukovođenju u organizacijama situacijski, kontingencijski i integrativni pristupi rukovođenju.
 14. Motivacija i rukovođenje IV: Učinkovitost rukovođenja i mit o rukovođenju.
 15. Aktualna istraživanja motivacije za rad. 

Oblici provođenja nastave i obveze studenata

Studenti su obvezni prisustvovati predavanjima i vježbama kolegija te uredno izvršavati sve zadane obaveze. Provjera znanja uključivat će ocjenu seminarskog rada, provjeru na dva kolokvija te završni ispit. Ukupna ocjena iz kolegija bit će formirana na temelju svih gore navedenih kriterija.    

Literatura

 1. Jex, S. M. & Britt, T. W. (2008). Organizational psychology: A scientist- practitioner approach. New Jersey: John Wiley and Sons
 2.  Landy, F. J. & Conte, J. M. (2007). Work in the 21st Century: An introduction to industrial and organizational psychology. Oxford: Blackwell Publishing 
 3. Latham, G. (2006). Work motivation: History, theory, research and practice. Sage 
 4. Pinder, C. G. (2008). Work motivation in organizational behavior. New York: Psychology Press 
 5. Yukl, G. (2008). Rukovođenje u organizacijama: Teorijske spoznaje, pojmovi i praktične smjernice. Jastrebarsko: Naklada Slap

proba

proba.docx proba.docx 02.03.2018 09:47 10 kB