Odabir i razvoj osoblja

Naziv studija: diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: prof. dr. sc. Željko Jerneić; doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić, viša asist.; Nikola Erceg, asist.; Mitja Ružojčić, asist.
Broj ECTS bodova: 7
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanja (2 sata) i vježbe (3 sata)
Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj

Osposobiti studente za stručni rad na odabiru, izobrazbi i procjenjivanju osoblja. Po završetku nastave student će znati provesti analizu posla, razumjet će prednosti i nedostatke različitih selekcijskih metoda i biti će u stanju planirati i provesti selekcijski program. Razumjet će temeljne principe profesionalnog obrazovanja te naučiti metodologiju za procjenu obrazovnih potreba i evaluaciju obrazovnih rezultata. Biti će osposobljeni za razvoj i primjenu različitih postupaka procjene radne uspješnosti.

Okvirni sadržaj predmeta

Selekcija i izobrazba: komplementarni pristupi prilagodbi ljudi njihovim poslovima. Posao i srodni pojmovi organizacijske strukture. Metode analize posla. Regrutiranje, predselekcija i selekcija. Selekcijske metode: testovi sposobnosti, upitnici ličnosti, radne karakteristike i preporuke, pristupni upitnici, intervju, radna kušnja, prosudbena središta. Prednosti i nedostaci pojedinih metoda. Validacija selekcijskih programa. Valjanost prediktora za različita zanimanja: mogućnost generalizacije valjanosti. Strategije donošenja selekcijskih odluka. Pravni i etički aspekti selekcijskih odluka. Funkcije profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja. Psihologijski principi usvajanja znanja i razvoja vještina. Utvrđivanje obrazovnih potreba i razvoj programa izobrazbe. Metode i tehnike izobrazbe. Evaluacija obrazovnih programa. Izobrazba i organizacijska uspješnost. Organizacije utemeljene na znanju. Procjenjivanje radne uspješnosti: ciljevi i metode. Izvori pogrešaka pri procjenjivanju i načini njihova smanjivanja. Reakcije radnika na informacije o dobivenim procjenama. Selekcija, izobrazba i razvoj osoblja u sustavu upravljanja ljudskim potencijalima.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Vježbe će uključiti analize poslova, upoznavanje i primjenjivanje testova i upitnika, vježbanje selekcijskog intervjua, planiranje i razvoj sustava procjenjivanja (npr. ljestvice sudova ili liste označavanja), razvoj postupaka za procjenu obrazovnih potreba i planiranje obrazovnih intervencija. Predviđene su posjete organizacijama i analiza njihovih pristupa odabiru i razvoju osoblja. Znanje se provjerava na temelju ocjenjenih uradaka na projektnim zadacima, kolokvijima i završnom ispitu.

Obavezna literatura

Guion, R. M. & Highhouse (2006). Essentials of personnel assessment and selection. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Landy, F.J. & Conte, J.M. (2007). Work in the 21st century: An introduction to industrial and organizational psychology (2nd edition). Malden, MA: Blackwell Publishing. (poglavlja 2, 3, 4, 5, 6 i 7)
Šverko, B. (2008). Psihologijske osnove odabira osoblja. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta. (Skripta za internu upotrebu)