HR | EN

Organizacijska psihologija


Naziv studija: diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
Izvođačice kolegija:
prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, Jasmina Tomas, asist.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Oblik nastave: predavanja i vježbe
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno
Uvjeti za upis kolegija: nema

Okvirni sadržaj predmeta

Organizacija i organizacijskog ponašanja. Organizacijske teorije: klasične, neoklasične i suvremene. Pojedinac u organizaciji: socijalizacijski procesi i karijera u organizaciji. Organizacijski stavovi: odanost organizaciji, psihološki ugovor. Radna grupa i faktori njene učinkovitosti: veličina grupe, motivacija članova, grupna kohezija i norme, komunikacijska struktura. Grupno odlučivanje. Timovi i njihova učinkovitost.  Organizacijska klima i kultura. Izvori, vrste i posljedice organizacijske klime. Organizacijska socijalizacija i pojam organizacijske kulture. Upravljanje organizacijskom kulturom. Razvoj i mijenjanje organizacije. Modeli planiranih promjena. Praksa organizacijskog razvoja: glavne metode organizacijskih intervencija.
 

Cilj

Osposobiti studente za razumijevanje procesa koji se zbivaju u modernim organizacijama. Studenti će upoznati osnovne organizacijske teorije, probleme formiranja učinkovitih radnih grupa, pojmove i učinke organizacijske klime i kulture te pristupe promjeni i razvoju organizacija.
 

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

2 sata predavanja i 3 sata vježbi tjedno kombiniranih s posjetom organizacijama. Predavanja kombinirana s praktičnim vježbama, koje uključuju: upoznavanje i primjena upitnika za organizacijsku dijagnozi, upoznavanje studija slučaja i posjete nekim organizacijama.

Raspored tema


1.    Definicija organizacijskog ponašanja kao istraživačkog područja.
2.    Klasične, neoklasične i suvremene teorije organizacije.
3.    Osnovni tipovi organizacijske strukture.
4.    Pojedinac i organizacija: modeli socijalizacijskih procesa.
5.    Odnos pojedinca i organizacije: psihološki ugovor, odanost organizaciji.
6.    Psihosocijalne teorije profesionalnog stresa i radne dobrobiti.
7.    Radna grupa: definicija, vrste i osobine timova.
8.    Radna grupa: grupna kohezija, radna učinkovitost grupe.
9.    Timske uloge, razvoj tima, konflikti.
10.    Racionalni i administrativni model odlučivanja.
11.    Rukovođenje i moć.
12.    Klima.
13.    Kultura.
14.    Strategija, struktura i kultura organizacije.
15.    Upravljanje organizacijskim promjenama.


 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Bahtijarević-Šiber, F. i sur. (1991). Organizacijska teorija. Zagreb: Informator.
Sušanj, Z. (2005). Organizacijska klima i kultura. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Wagner, J.A. & Hollenbeck, J.R. (2002). Organizational behavior. Harcourt Brace, Orlando (FL).
 
Popis literature koje se preporučuje kao dopunska
Argyle, M. (1990). The social psychology of work. London: Penguin Group.
Drenth, P.J.D., Thierry, H., & De Wolff, C.J. (Eds.) (1998). Organizational psychology. Psychology Press Ltd Hove, UK.
Robbins, S. R. (1996). Bitni elementi organizacijskog ponašanja. Zagreb: Mate.
Sorge, A. (Ed.) (2002). Organization. London: Thompson Learning.
Yukl, G. (2008). Rukovođenje u organizacijama. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Plan rada