Teorija i praksa profesionalne orijentacije

Naziv studija: diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: dr. sc. Željko Jerneić, red. prof., dr. sc. Maja Parmač Kovačić, viša asist.
ECTS bodovi:
4 ECTS
Jezik: hrvatski
Trajanje: jednosemestralni
Status:
izborni kolegij
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 15 sati vježbi. Predavanja se kombiniraju s praktičnim vježbama, raspravama u grupama i posjetima organizacijama koje se bave profesionalnim usmjeravanje. Znanje se provjerava na temelju uratka u vježbama i na ispiti.
Uvjeti za upis kolegija: Nema.
Način provjere znanja: Ispit se polaže pismeno i usmeno.

Okvirni sadržaj kolegija

Profesionalna orijentacija: određenje i osnovne sastavnice. Osnovni metode profesionalnog usmjeravanja. Teorije profesionalnog izbora i razvoja: Hollandova tipološka teorija, Lofquistova i Dawisova teorija prilagodbe radu; Superova razvojna teorija, Gottfredsonina teorija ograničavanja mogućnosti i kompromisa. Brownina teorija izbora karijere i životnih uloga. Krumboltzova teorija socijalnog učenja. Teorija i tehnike profesionalnog savjetovanja: vrste savjetovanja i njihova namjena, osnovni principi savjetovanja, model profesionalnog savjetovanja i njegova primjena. Mogućnosti savjetovanja preko Interneta. Profesionalno usmjeravanje u nas.

Cilj kolegija 

Upoznati studente s teorijama i metodama profesionalne orijentacije i osposobiti ih za početni rad u području profesionalnog informiranja i savjetovanja.

Obvezna literatura

Brown, D. Brooks, L., & associates. (1996): Career Choice and Development: Applying contemporary theories to practice (Third Edition). Jossey-Bass, San Francisco.
Šverko B. (Ur.) (1998): Vodič kroz zanimanja. Zagreb: Razbor,. Elektroničko izdanje na URL http://mrav.ffzg.hr/zanimanja/

Dopunska literatura

Holland, J.L., (1992): Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
O*NET OnLine. http://online.onetcenter.org/
Osipow, S. H., & Fitzgerald, L. F. (1996): Theories of career development. (4th ed.). Allyn & Bacon, Boston.
Walsh, W.B. & Osipow, S.H. (Eds.) (1995): Handbook of Vocational Psychology (2nd Ed.).
Hillsdale, N.J.: Erlbaum.