Uvod u psihologiju rada

Naziv studija: preddiplomski studij psihologije
Ime nastavnika: prof. dr. sc. Željko Jerneić, dr. sc. Maja Parmač Kovačić, viša asist., Nikola Erceg, asist.
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 6)
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: 30 sati predavanja i 15 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: Uvod u teoriju testova

Ciljevi kolegija

Upoznati psihofiziološke osnove čovjekove radne aktivnosti, socijalne okvire njegovog odvijanja i glavne pristupe povećanju produktivnosti, sigurnosti i zadovoljstva ljudi u radu. Na taj način (1) doprinijeti općoj kompetenciji za primjenu psihologijskih spoznaja u rješavanju različitih problema praktičnog života, (2) razviti neke specifične kompetencije koje mogu pomoći i u vlastitoj profesionalnoj prilagodbi te (3) steći osnovu za odabir i praćenje naprednijih kolegija iz primijenjene psihologije u diplomskom studiju.

Sadržaj kolegija i raspored rada

Planirane teme predavanja i vježbi po tjednima nastave su:

1. Psihologija rada: Određenje i povijesni razvoj
2. Upoznavanje svijeta rada: poslovi i njihovi zahtjevi
3. Osnovni čimbenici radne uspješnosti
4. Profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere
5. Profesionalna selekcija: određenje, teorijske osnove
6. Profesionalna selekcija: glavni postupci i njihova valjanost
7. Profesionalno osposobljavanje i razvoj osoblja
8. Procjenjivanje rada i radne uspješnosti
9. Motivacija i zadovoljstvo poslom
10. Motivacija za rad: pregled osnovnih teorija
11. Načini motiviranja zaposlenih
12. Međuljudski odnosi u organizaciji: timski rad i rukovođenje
13. Umor, stres i zdravlje na radu
14. Psihologija rada kao profesija: područja djelovanja i mogućnosti zaposlenja
15. Završna rasprava

Oblici provođenja nastave i obveze studenata

Uz redovna predavanja, za pojedine teme biti će organizirane i vježbe. Studenti su obvezni sudjelovati u nastavi, a izostati mogu najviše dva puta. Studenti su obvezni sudjelovati i u tri provjere znanja koje će se organizirati tijekom i na kraju semestra.

Literatura

Arnold, J.; Silvester, J; Patterson, F.; Robertson, I.; Cooper, C. & Burnes, B. (2005). Work Psychology (4th ed.) Prentice-Hall.

Petz, B. (1987). Psihologija rada. Zagreb: Školska knjiga

Šverko, B. (1991). Značenje rada u životu pojedinca: radne vrijednosti, važnost rada i alijenacija. U: V. Kolesarić, M. Krizmanić i B. Petz (ur.) Uvod u psihologiju (str. 17-56), Zagreb: Prosvjeta

Šverko B. (ur.) (1998). Vodič kroz zanimanja. Zagreb: Razbor. Elektroničko izdanje (1999) na URL http://mrav.ffzg.hr/zanimanja/

Šverko, B. (2003). Novije spoznaje o valjanosti selekcijskih metoda: od doktrine o situacijskoj specifičnosti do postavke o generalizaciji valjanosti. Suvremena psihologija, 6, 293-313.