HR | EN

Psihologija djetinjstva i adolescencije

Naziv studija: Prediplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Gordana Keresteš, red. prof.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 4.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 10 sati seminara, 10 sati metodičkih vježbi, 10 sati terenskih vježbi
Uvjeti za upis kolegija: Uvod u razvojnu psihologiju
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno 

Ciljevi kolegija:

Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će poznavati promjene u tjelesnom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom razvoju koje se događaju od začeća do odrasle dobi – njihov normativni aspekt, kao i individualne razlike. Sadržaji kolegija omogućit će im poznavanje karakterističnih ponašanja i sposobnosti djece i adolescenata određene dobi, na temelju čega će biti osposobljeni za kompetentnu stručnu interakciju s njima. Studenti će moći razlikovati tipičan i uredan razvoj te normalne individualne razlike u razvoju od razvojnih teškoća i psihopatoloških pojava. Po završetku kolegija razlikovat će povoljne od nepovoljnih uvjeta razvoja i poznavati temeljna načela i mogućnosti optimalizacije i poticanja razvoja, kao i prevencije teškoća u razvoju i nepoželjnih razvojnih ishoda. Kroz sadržaje kolegija studenti će povećati svoju osjetljivost za različita društveno relevantna pitanja skrbi o djeci i mladima i steći temeljna znanja nužna za njihovo učinkovito rješavanje.

Sadržaj kolegija:

Faze prenatalnog razvoja. Rizični činitelji u prenatalnom razvoju. Prenatalna skrb. Rođenje i perinatalno razdoblje. Tjelesni, motorički, perceptivni, kognitivni, jezični, moralni, emocionalni i socijalni razvoj tijekom dojenačke dobi, ranog djetinjstva, srednjeg djetinjstva  i adolescencije. Temelji razvojne psihopatologije.

Studentske obveze:

Redovito pohađanje nastave u skladu s obvezama propisanim Statutom Fakulteta. Aktivna priprema za predavanja, seminare i vježbe. Izrada jednog seminarskog rada. Dva obavezna pismena kolokvija tijekom nastave.

Raspored rada po temama:

Predavanja:
1.Prenatalni razvoj – faze, rizični činitelji i prenatalna skrb
2.Rođenje i perinatalno razdoblje
3.Tjelesni i motorički razvoj u djetinjstvu i adolescenciji
4.Razvoj percepcije, pažnje i pamćenja
5.Intelektualni razvoj u djetinjstvu i adolescenciji
6.Jezični i govorni razvoj
7.Emocionalni razvoj
8.Obilježja ranog temperamenta i uloga temperamenta u razvoju
9.Razvoj privrženosti i utjecaj ranih obrazaca privrženosti na kasniji razvoj
10.Razvoj samopoimanja
11.Stjecanje znanja o spolu, rodna tipizacija i spolne razlike u razvoju
12.Razvoj agresivnosti i prosocijalnog ponašanja
13.Uloga obitelji u razvoju
14.Uloga vršnjaka u djetinjstvu i adolescenciji
15.Razvojna psihopatologija

Seminari i vježbe:
U okviru seminara i vježbi obradit će se sljedeće tematske cjeline:
1.Procjena razvoja u djetinjstvu i adolescenciji – demonstracija Razvojnog testa Čuturić, demonstracija Bayley Skala razvoja u dojenačkoj i ranoj dječjoj dobi, demonstracija skala za ispitivanje jezičnog razvoja, demonstracija Wechslerovih skala inteligencije za djecu

2.Integracija tematskog i kronološkog pristupa proučavanju razvoja – primjena znanja o razvoju različitih aspekata doživljavanja i ponašanja u djetinjstvu i adolescenciji

3.Izrada i izlaganje seminarskih radova iz odabranih tema iz psihologije djetinjstva i adolescencije - usporedba nalaza dobivenih u različitim dobnim skupinama

4. procjena tjelesnih promjena u pubertetu

 

Literatura:

Obvezna:

Berk, L. (2005). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (str 75-409)


Preporučena:

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija:
Moderna znanost (Pogl. 5-16). Jastrebarsko: Naklada Slap.  

Dodatna:

1. Brajša-Žganec, A. (2003). Dijete i obitelj. Naklada Slap, Jastrebarsko.
2. Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. Čuturić, N. (2000). Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života. Jastrebarsko: Naklada Slap.
4. Duran, M. (1995). Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap.
5. Gardner, H., Kornhaber, M.L. i Wake, W.K. (1999). Inteligencija: različita gledišta (Pogl. 4: Piaget). Jastrebarsko: Naklada Slap.
6. Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu – roditelji, vršnjaci, učitelji. Jastrebarsko: Naklada Slap.
7. Lacković-Grgin, K. (1999). Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap.
8. Lacković-Grgin, K. (2005). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
9. Oatley, K. i Jenkins, J.M. (2001). Razumijevanje emocija (pogl. 6 i 7). Jastrebarsko: Naklada Slap.
10. Vulić-Prtorić, A. (2004). Depresivnost u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap.
11. Wenar, C. (2003). Psihopatologija i psihijatrija od dojenačke dobi do adolescencije (pogl. 4-17). Jastrebarsko: Naklada Slap.

12. Oatley, K. i Jenkins, J.M. (2001). Razumijevanje emocija (Pogl. 8: Emocije i psihopatologija u djetinjstvu). Jastrebarsko: Naklada Slap.
13. Wenar, C. (2003). Psihopatologija i psihijatrija od dojenačke dobi do adolescencije (pogl. 1-3). Jastrebarsko: Naklada Slap.