HR | EN

Psihologija odrasle dobi i starenja

Syllabus

Naziv studija: Prediplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, red. prof.
Izvođačice kolegija: dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, red. prof.
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 5.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Psihologija djetinjstva i adolescencije
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno  

Ciljevi kolegija

Kroz kolegij studenti će se upoznati s teorijskim postavkama cjeloživotnog pristupa proučavanja razvoja i relevantnosti te perspektive za proučavanje promjene i kontinuiteta u psihološkim procesima  tijekom odrasle dobi. Studenti će razumjeti i razlikovati, te kritički moći razmatrati metode i nacrte istraživanja razvoja. Upoznat će se s razvojnim promjenama u fizičkom, senzornom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju, te poteškoćama koje se mogu javiti tijekom odrasle dobi i starenja. Nakon pohađanja kolegija studenti će razumjeti odrednice i mehanizme razvojnih promjena i psihološke adaptacije na biološke promjene, različite socijalne uloge i životne događaje odraslih osoba. Također, pohađanje ovog kolegija trebalo bi ukloniti mitove i predrasude prema starijoj populaciji i procesima starenja, te omogućiti studentima da razumiju razvojni status osoba pojedinih razdoblja odrasle dobi i lakše profesionalno i osobno komuniciraju s njima.

Ciljevi seminara
Produbljivanje znanja pojedinih područja razvoja tijekom odrasle dobi i starenja. Upoznavanje i korištenje suvremene znanstvene literature iz područja razvojne psihologije, kao i praktična uporaba metodoloških znanja u kritičkom razmatranju i praktičnim aspektima istraživanja iz područja razvojne psihologije. Uvježbavanje timskog rada i vještina prezentacije. Kritičko razmišljanje o temama razvoja u odrasloj dobi.

Sadržaj kolegija

Razvoj odraslih i starenje u suvremenom svijetu: temeljni pojmovi i mitovi o starenju. Teorijski pristupi razvoju u odrasloj dobi. Metode proučavanja razvoja u odrasloj dobi i starenja. Biološki aspekti starenja i tjelesne promjene u odrasloj dobi i starosti. Zdravlje i zdravstvene navike u odrasloj dobi. Kognitivni razvoj u odrasloj dobi: pažnja, percepcija, pamćenje. Promjene i stabilnost u inteligenciji i socijalnoj kogniciji. Razvoj moralnosti, traženje smisla života i mudrost. Razvoj ličnosti u odrasloj dobi. Promjene u socijalnim ulogama. Bliski odnosi u odrasloj dobi: ljubav, brak, obitelj, prijateljstvo. Razvoj karijere, umirovljenje, slobodno vrijeme. Mentalno zdravlje, suočavanje sa stresom tijekom životnoga vijeka i prilagodba na starenje. Kraj života: suočavanje s umiranjem i smrtnim gubicima.

Studentske obveze

Redovito i točno pohađanje nastave u skladu sa Statutom Filozofskog fakulteta. Savjesna priprema za predavanja i seminare i aktivno sudjelovanje na nastavi. Izrada seminarskih radova i njihova pravodobna predaja i prezentacija. Izrada individualnih i grupnih seminarskih radova i izlaganje rada. Polaganje dva kolokvija tijekom nastavnog semestra ili polaganje pismenog ispita po završetku kolegija.

Raspored predavanja po tjednima

1. Razvoj odraslih i starenje u suvremenom svijetu: temeljni pojmovi i mitovi o starenju.
2. Teorijski pristupi razvoju u odrasloj dobi.
3. Metode proučavanja razvoja u odrasloj dobi i starenja.
4. Tjelesne promjene u odrasloj dobi i starosti: biološke teorije starenja i promjene u tjelesnim sustavima.
5. Zdravlje i zdravstvene navike u odrasloj dobi: činitelji dugovječnosti, kronične bolesti, funkcionalno zdravlje i invalidnost.
6. Kognitivni razvoj u odrasloj dobi: pažnja, percepcija, pamćenje.
7. Inteligencija u odrasloj dobi: promjene i stabilnost.
8. Razvoj moralnosti, traženje smisla života, mudrost.
9. Ličnost u odrasloj dobi: promjene i stabilnost.
10. Bliski odnosi u odrasloj dobi: intimni odnosi, brak, roditeljstvo.
11. Bliski odnosi u odrasloj dobi: braća i sestre, međugeneracijski odnosi, prijateljstvo.
12. Razvoj karijere, umirovljenje, slobodno vrijeme.
13. Mentalno zdravlje, suočavanje sa stresom tijekom životnoga vijeka i prilagodba na starenje.
14. Kraj života: suočavanje s umiranjem i smrtnim gubicima.

Seminari

Izrada dva seminarska rada. Projektivna autobiografija: Individualni seminarski rad kojim će se studente potaknuti da razmišljaju o sebi u cjeloživotnoj perspektivi i kasnije uspoređuju svoje pretpostavke i očekivanja međusobno i sa znanstvenim spoznajama koje će steći tijekom pohađanja kolegija. Razvoj u odrasloj dobi i starenje pod lupom: Seminarski rad individualno-grupnog karaktera koji se odnosi na obradu primarnih izvora spoznaja iz područja razvoja u odrasloj dobi i starosti (znanstvenih članaka, knjiga, Interneta i sl.). Cilj je pomnije razmatranje jednog aspekta razvoja u odrasloj dobi i starosti kroz znanstvene radove, te promicanje vještina kritičkog razmišljanja (analize, integracije i evaluacije), rasprave i usmenog izlaganja.

Raspored rada po tjednima za seminare:
1. Upute za izradu seminarskih radova i formiranje grupa
2. Predaja prvog seminarskog rada i rasprava; predaja nacrta teme II. seminara
3. Dogovor oko teme seminarskog rada na temelju prikupljene literature članova grupa i rasprava nacrta seminara
4. Izrada II. seminarskog rada i konzultacije po potrebi
5. Izlaganje seminarskih radova
6. Izlaganje seminarskih radova

Raspored tema predavanja i seminara podložan je promjenama o kojima će studenti biti pravodobno obaviješteni.

Literatura

Osnovna
Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja (poglavlja 1, 13-19). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Schaie, K.W. i Willis, S.L. (2001). Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska
Lacković-Grgin, K., Ćubela Adorić, V. (2006). Odabrane teme iz psihologije odraslih. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Bee, H.L.& Bjorklund, B. (2004). The Journey of Adulthood. (Fifth Edition) New Jersey: Prentice Hall.
Despot Lučanin, J. (2003). Iskustvo starenja: Doprinos teoriji starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Baltes, P. B. (1987). Theoretical Propositions of Life-Span Developmental Psychology: On the Dynamics Between Growth and Decline. Developmental Psychology, 23, 5, 611-6126.
Baltes, P. B., Straudinger, U. M., & Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning. Annual Review of Psychology, 50, 471-507.
Baltes, P. B., Reese, H.W. & Lipsitt, L.P. (1980). Life-span developmental psychology. Annual Review of Psychology, 31: 65-110.
Schaie, W. K. (2000). The impact of longitudinal studies on understanding development from young adulthood to old age. International Journal of Behavioral Development, 24 83), 257-266.