HR | EN

Istraživanja s djecom

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Imena nastavnika: dr. sc. Gordana Keresteš, red. prof., dr. sc. Irma Brković, doc.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status kolegija: izborni
Oblik nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno
Očekivani broj studenata na predmetu: 30 studenata

Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s konceptualnim, metodološkim i praktičnim specifičnostima uključivanja djece i obitelji u psihologijska istraživanja. Nakon odslušanog kolegija studenti će biti upoznati sa specifičnim metodama koje se koriste u istraživanju djece i razvojnim istraživanjima, ulozi roditelja/staratelja u razvojnim istraživanjima, specifičnim zahtjevima planiranja i provedbe razvojnih istraživanja u koja su uključene cijele obitelji. Također će se upoznati sa preprekama u planiranju i provođenju istraživanja na djeci te steći praktične vještine potrebne da se te prepreke svladaju. Nadalje, upoznat će se s metrijskim specifičnostima rezultata prikupljenih na djeci, nekim specifičnostima formiranja rezultata iz obiteljskih podataka, te izvorima ugrožavanja valjanosti i pouzdanosti specifičnim za razvojna istraživanja.

Okvirni sadržaj kolegija

Istraživanja s djecom. Planiranje i provedba istraživanja s djecom i obiteljima. Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja djece. Uloga roditelja/staratelja u istraživanju s djecom. Dijete kao ispitanik. Podaci o djeci prikupljeni od roditelja. Psihometrijski indikatori podataka prikupljenih na djeci. Etika uključivanja djece u istraživanje.

Teme predavanja:

1.    Uvod u konceptualna, metodološka i etička pitanja istraživanja s djecom
2.    Istraživanje „djeteta“ u psihologiji
3.    Planiranje razvojnog istraživanja
4.    Formulacija pitanja u istraživanju s djecom
5.    Kvalitativne metode istraživanja djece
6.    Makroanaliza djetinjstva
7.    Uključivanje obitelji u istraživanje razvoja
8.    Roditelji kao sudionici istraživanja s djecom
9.   Psihometrijski indikatori podataka prikupljenih na djeci - valjanost i pouzdanost dječjih samoprocjena
10.   Formiranje i korištenje obiteljskih indikatora
11.   Etika istraživanja s djecom

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno tijekom ljetnog semestra diplomskog studija (2. i 4. semestar diplomskog studija). Tijekom izvođenja nastave znanje se provjerava putem kolokvija i seminarskih radova. Nakon odslušanog kolegija znanje se provjerava pismenim i usmenim ispitom.

Literatura:

Freeman, M. i Mathison, S. (2008). Researching Children's Experiences. New York: The Guilford Press.
Greig, A.D., Taylor, J. i MacKay, T. (2007). Doing Research with Children. Thousand Oaks: Sage Publications.
Greenstein, T.N. (2006). Methods of Family Research. Thousand Oaks: Sage Publications.