HR | EN

Ispitni rokovi

Dekanski ispitni rok

Preddiplomski studij:

Kvantitativna interpretacija testova  25.9.2017. u 11,00 sati, D II

Uvod u kliničku psihologiju  25.9.2017. u 9,00 sati, D II

Osnove traumatske psihologije  25.9.2017. u 9,00 sati, D II

Uvod u psihopatologiju  25.9.2017. u 10,00 sati, D II

Psihologija osoba s invaliditetom  25.9.2017. u 10,00 sati, D II

Psihologija ličnosti  26.9.2017. u 10,00 sati, D II

Emocije i motivacija  26.9.2017. u 10,00 sati, D II

Inteligencija  26.9.2017.  u 10,00 sati, D II

Teorije ličnosti 26.9.2017.  u 10,00 sati, D II

Interpersonalni i unutargrupni odnosi   26.9.2017. u 9,00 sati, D II

Psihologija partnerskih odnosa  26.9.2017. u 9,00 sati, D II

Neeksperimentalna psihologijska metodologija 26.9.2017. u 10,00 sati, D II

Ekološka psihologija  26.9.2017. u 10,00 sati, D II

Samopiomanje i samopredstavljanje  26.9.2017. u 10,00 sati, D II

Socijalna percepcija i stavovi  26.9.2017. u 14,00 sati, D II

Uvod u psihologiju rada  26.9.2017. u 11,30 sati, D II

Uvod u razvojnu psihologiju  27.9.2017. u 10,00 sati, D II

Psihologija djetinjstva i adolescencije  27.9.2017. u 10,00 sati, D II

Psihologija odrasle dobi i starenja  27.9.2017. u 10,00 sati, D II

Uvod u predškolsku i školsku psihologiju  27.9.2017. u 10,00 sati, D II

Statistika u psihologiji I  27.9.2017. u 8,00 sati, D II

Statistika u psihologiji II  27.9.2017. u 8,00 sati, D II

Percepcija i pamćenje  27.9.2017. u 8,00 sati, D II

Učenje i viši kognitivni procesi  27.9.2017. u 8,00 sati, D II

Povijest psihologije i psihologijski sustavi  27.9.2017. u 8,00 sati, D II

Biološka psihologija I  27.9.2017. u 9,00 sati, A 229

Biološka psihologija II  27.9.2017. u 9,00 sati, A 229

Evolucijska psihologija  27.9.2017. u 9,00 sati, A 229

Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije  27.9.2017. u 13,00 sati, C 317

Psihologija boli  27.9.2017. u 8,00 sati, D II

Psihologija jezika  27.9.2017. u 8,00 sati, D II

Mjerne tehnike u psihologiji  27.9.2017. u 9,00 sati,  C 320

Tehnologije i održivi razvoj  27.9.2017. u 11,00 sati, C 320

Uvod u teoriju testova  28.9.2017. u 11,00 sati, D II

Psihologija persuazije i propagande  29.9.2017. u 11,00 sati, C 314

Diplomski studij:

Klinička procjena psihičkih poremećaja  25.9.2017. u 9,00 sati, D II

Psihoterapijski pravci  25.9.2017. u 9,00 sati, D II

Osnove psihološkog savjetovanja  25.9.2017. u 10,00 sati, D II

Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama  25.9.2017. u 10,00 sati, D II

Procjenjivanje ličnosti  26.9. u 10,00 sati, D II

Genetika ponašanja  26.9. u 10,00 sati, D II

Socijalni identitet i međugrupni odnosi  26.9.2017. u 10,00 sati, D II

Grupni rad  26.9.2017. u 10,00 sati, D II

Odabir i razvoj osoblja  26.9.2017. u 11,30 sati, D II

Motivacija i radno ponašanje  26.9.2017. u 11,30 sati, D II

Ergonomijska psihologija  26.9.2017. u 11,30 sati, D II

Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje  27.9.2017. u 10,00 sati, A 229

Psihologija obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi  27.9.2017. u 11,00 sati, A 229

Rad s nadarenim učenicima  27.9.2017. u 10,00 sati, A 229

Psihološka procjena djece  27.9.2017. u 10,00 sati, D II

Psihologija roditeljstva  27.9.2017. u 10,00 sati, D II

Složeni nacrti istraživanja  27.9.2017. u 8,00 sati, D II

Psihometrija  28.9.2017. u 11,00 sati, D II

Predrasude i diskriminacija  29.9.2017. u 11,00 sati, C 314

Psihologija rata i mira  29.9.2017. u 11,00 sati, C 314

Klinička neuropsihologija  27.9.2017. u 9,00 sati, A 229

Organizacijska psihologija  27.9.2017. u 13,00 sati, C 317

Ispitni rokovi 2016/2017

Redovni ispitni rokovi za akademsku godinu 2016/2017 za bolonjski program nalaze se u prilogu. Moguće su izmjene, koje pratite na ovoj stranici.
Studente podsjećamo da za izlazak na ispit isti moraju prijaviti.

 

Usmeni ispit iz kolegija Grupni rad koji se trebao održati 20.9. u 11,00 sati, pomiče se na 13,30 sati.

 

Uvod u međukulturalnu psihologiju 7.9.2017. u 10,00, A203

Psihologija religioznosti 15.9.2017. u 10,00 sati, D II

 

Neki ispitni termini su mijenjani, molimo studente da rokove provjere u tablici.

Ispitni rokovi za studente po predbolonjskom programu

Izvanredni ispitni rokovi

Izvanredni ispitni rok iz kolegija Statistička obrada podataka pomoću računala održat će se 3.5.3017. u 13,00 sati, računalna učionica u Knjižnici FFa.

 

Mijenja se vrijeme održavanja ispita iz kolegija Kvantitativna interpretacija testova i Psihometrija - umjesto u 10,00, ispit će početi u 11,00 sati (5. svibnja 2017., dvorana DVII).

 

Zadnja izmjena 26.04.2017.

Datum objave: 18.04.2017.

Pravila za prijavljivanje i odjavljivanje ispita

U prilogu se nalaze pravila za prijavljivanje i odjavljivanje ispita na Odsjeku za psihologiju. Molimo studente da pravila dobro prouče i pridržavaju ih se.