Istraživanja

HRZZ projekt Modeling and Monitoring QoE for Immersive 5G-Enabled Multimedia Services (Q-MERSIVE):

Projekt ima sljedeće ciljeve: 

1) Razviti nove modele iskustvene kvalitete za imerzivne umrežene AR/VR 5G aplikacije i mobilne višekorisničke konverzacijske videokomunikacijske usluge, koje mapiraju sistemske, kontekstne i korisničke faktore na iskustvenu kvalitetu percipiranu na korisničkoj razini.

2) Razviti nova rješenja za praćenje iskustvene kvalitete i različitih ključnih pokazatelja performansi iz perspektive mreže, koristeći kao temelj razvijene modele iskustvene kvalitete, zajedno s drugim relevantnim aktualnim modelima koji postoje u literaturi/standardima. Rješenja će se temeljiti na tehnikama strojnog učenja, ali i analitičkim pristupima, ovisno o primjenjivosti.

Stoga projekt u istraživačkom timu kombinira komplementarne ekspertize iz područja inženjerstva i mreža (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet za saobraćaj i komunikacije; Ericsson Nikola Tesla) psihologije (Filozofski fakultet) te dizajna i uporabljivosti sučelja/sustava (Grafički fakultet). Suradnica na projektu s Filozofskog fakulteta je izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić.


Više o projektu možete pročitati ovdje: https://www.fer.unizg.hr/qmersive

HRZZ projekt Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva

Projekt je usmjeren na ispitivanje uloge emocija i emocionalne regulacije nastavnika u objašnjavanju njihove radne uspješnosti, vodeći računa o učincima stabilnih dispozicija ličnosti i promjenjivih situacijskih karakteristika te uzimajući u obzir dinamičku prirodu emocionalnih života nastavnika. U intenzivnom longitudinalnom istraživanju sudjelovat ćete nastavnici i njihovi učenici. Osim znanstvene inovativnosti u istraživačkom području emocija i emocionalne regulacije nastavnika, nalazi će poslužiti kao temelj za osmišljavanje i provođenje preventivnih i intervencijskih strategija s ciljem promoviranja radne dobrobiti i uspješnosti nastavnika i kvalitete obrazovanja općenito. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Irena Burić (Odjel za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru), a projektni tim čine: dr. sc. Ana Butković (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb), dr. sc. Anne Frenzel (Sveučilište u Munchenu, Njemačka), dr. sc. Aleksandra Huić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb), dr. sc. Lisa Kim (Sveučilište u Yorku, UK), dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb), dr. sc. Zvjezdan Penezić (Odjel za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru), dr. sc. Izabela Sorić (Odjel za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru), dr. sc. Mara Šimunović (Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar), te doktorandi Barbara Balaž (Odsjek za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište) i Krešimir Jakšić (Odjel za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru). 

F. R. E. E. LGBT Youth (Fostering the Right in Education in Europe for LGBTQ youth)

Međunarodno istraživanje rizičnih i zaštitnih faktora povezanih s manjinskim stresom, mentalnim zdravljem i školskim postignućem LGBTQ učenika (lezbijki, gejeva, biseksualnih osoba, transrodnih osoba, queer osoba te osoba koje preisputuju svoju seksualnu orijentaciju i identitet), a koje se provodi u više od 10 EU zemalja. Voditelj projekta je dr. sc. Salvatore Ioverno sa Sveučilišta u Ghentu, Belgija, a doc. dr. sc. Aleksandra Huić je koordinatorica istraživanja za Hrvatsku. 

 

Više o projektu možete pročitati ovdje https://www.thefreeproject.net/ 

#MIMOŽEMOJEDNAKO – djeca i mladi za otklanjanje stereotipa o muškarcima i ženama

Projekt financiran od strane Europskog socijalnog fonda koji uključuje kvalitativno i kvantitativno istraživanje rodnih stereotipa kod osnovnoškolaca i srednjoškolaca, te praktični aspekt izrade edukativnog programa usmjerenog na smanjivanje stereotipa, zajedno s treningom trenera za provođenje edukativnog programa u školama. Projekt vodi udruga Institut zaposlena mama, a Filozofski fakultet u Zagrebu (doc. dr. sc. Aleksandra Huić suradnica je na projektu uz prof. dr. sc. Željku Kamenov (koordinatorica) i doktorandicu Jasminu Mehulić) i Hrvatska zajednica županija su partneri na projektu. 

 

Više o projektu možete pročitati ovdje: https://www.mamforce.hr/projekt/mi-mozemo-jednako-djeca-i-mladi-za-otklanjanje-stereotipa-o-u-muskarcima-i-zenama-3-2/

Profesionalna dobrobit ravnatelja i nastavnika za vrijeme COVID-19 pandemije

Istraživački projekt nastao kao reakcija na nagli prelazak na online nastavu na daljinu u ožujku 2020. godine, a koji je okupio nekoliko stručnjaka čiji je zajednički interes bio istražiti rizične i zaštitne faktore prilagodbe nastavnika toj situaciji, kao i ulogu ravnatelja u tim procesima.

Voditeljica izv. prof. dr. sc. Irena Burić (Odjel za psihologiju u Zadru), a suradnici na projektu su: Barbara Balaž (Odsjek za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište) dr. sc. Aleksandra Huić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb), dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb), dr. sc. Zvjezdan Penezić (Odjel za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru), dr. sc. Izabela Sorić (Odjel za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru), dr. sc. Mara Šimunović (Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar).

Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Kroz ovaj projekt, financiran od strane Europskog socijalnog fonda, će se ojačati kapacitet i unaprijediti rad studentskih službi za potporu i učenje kroz rad, osigurati kvalitetniju studentsku praksu za studente nastavničkih smjerova te povećati broj studenata nenastavničkih smjerova koji su sudjelovali u stručnoj praksi i učenju kroz rad, te povećati broj obaveznih i izbornih kolegija koji uključuju različite oblike učenja kroz rad te educirati nastavnike o metodama provedbe i evaluacije ishoda koji se stječu učenjem kroz rad. Voditelj projekta je izv. prof. Dragan Bagić, a u njemu sudjeluju brojni nastavnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doc. dr. sc. Aleksandra Huić, zajedno s Đurđicom Degač, odgovorna je za evaluacijsko istraživanje postojećih modela nastavničke i ne-nastavničke prakse te izradu prijedloga za unapređenje istih.

Više o projektu možete pročitati ovdje https://iskustvo.ffzg.unizg.hr/index.php/o-projektu-2/