Psiholog u skrbi za starije ljude

Psiholog u skrbi za starije ljude

ECTS bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja i 15 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način provjere znanja: Tijekom izvođenja nastave znanje se provjerava putem samostalnih usmenih i pismenih izvještaja s vježbi. Po završetku nastave znanje se provjerava pismenim ispitom.

 

Okvirni sadržaj predmeta

Psihologija starenja – definicije i ciljevi. Starenje i starost naroda i pojedinca. Stavovi i predrasude o starijim ljudima. Teorije starenja. Metode i metodološki problemi istraživanja starosti i starenja. Promjene u sposobnostima: tjelesnim, senzornim, motoričkim, kognitivnim. Ličnost i starenje. Prilagodba na starenje. Promjene u socijalnim odnosima:obitelj, društvo, umirovljenje. Posebni problemi starijih osoba: depresija, demencija, nemoć. Komunikacija sa starijim osobama. Modeli skrbi za starije ljude: institucionalni i izvaninstitucionalni. Uspješno starenje. Uloga psihologa u skrbi za starije ljude.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Nakon odslušanog kolegija, studenti će usvojiti i moći povezati znanja o čimbenicima koji djeluju na proces starenja te o promjenama u procesu starenja. Naučit će razlikovati uobičajene promjene od patoloških psihičkih promjena u starosti. Poznavat će primjerene istraživačke metode i postupke za proučavanje procesa starenja i starosti. Znat će primijeniti odgovarajuće mjerne instrumente i postupke za psihološku procjenu starijih osoba. Znat će primijeniti znanja o starenju i starosti u sprječavanju i umanjivanju nepovoljnih učinaka starenja odnosno u poboljšanju kvalitete življenja u starosti. Znat će koje psihološke stručne usluge mogu ponuditi starijim klijentima ili osobama i ustanovama koje skrbe o njima.

 

Obavezna literatura

Despot Lučanin J. (2003). Iskustvo starenja (pogl. 1-2, 10). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Despot Lučanin, J. (2002). Zdravstvena psihologija i starenje. U: Havelka M. (ur.) Zdravstvena psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Havelka, M. i Despot Lučanin, J. (2007). Psihologija starenja. U: Duraković Z. i sur. Gerijatrija - medicina starije dobi (str. 428 - 446). Zagreb: C.T. – Poslovne informacije.

 

Dopunska literatura

Schaie, K.W. i Willis, S.L. (2001) Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.