HR | EN

Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa

Naziv studija: diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: Dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof.
Broj ECTS: 2
Jezik: Hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 2 sata predavanja
Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Školska godina 2014./2015.

Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim etičkim pojmovima, te ih senzibilizirati za etička pitanja i etičke dileme u psihološkim istraživanjima i praksi. Očekuje se da studenti steknu znanja i vještine potrebne za prepoznavanje etičkih pitanja i donošenja etičkih prosudbi, te da ih se pripremi za etičko ponašanje u struci. 

 

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovni pojmovi u etici. Etička načela i vrijednosni sustavi. Etika psihologijskih istraživanja i profesionalne djelatnosti psihologa. Etički kodeks profesije: etička načela i kodeks ponašanja. Opći principi etičkog kodeksa: načelo poštovanja, kompetentnosti, odgovornosti i integriteta. Razvoj profesionalnog etičkog kodeksa na primjeru APA-e. Prikaz etičkog kodeksa APA-a, EFPA-e i HPK-e. Etička pitanja u istraživanjima: informirani pristanak sudionika i pristanak na sudjelovanje u istraživanju. Obmanjivanje kao dio istraživačkog postupka: obveze istraživača i prava sudionika. Objašnjavanje prave svrhe istraživanja. Profesionalna etika u praksi: načela privatnosti, povjerljivosti i čuvanja bilježaka. Odnosi sa višestrukim ulogama: postavljanje granica. Psihološka procjena i etičke dilema. Etičke dileme u radu s posebnim skupinama. Etičke dileme u akademskom okružju. Psiholog u timu i etičke prosudbe. Uloga psihologa u javnosti. Primjeri iz prakse.

 

Studentske obveze

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima, izvršavati domaće zadaće i sudjelovati u raspravama o etičkim aspektima u prikazima slučaja. Nema posebnoga ispita, ali se od studenata traži da do kraja lipnja predaju pismeni uradak – prikaz etičke dileme psihologa i njenog rješenja Završnoj ocjeni pridonosi i redovitost pohađanja i aktivnost na nastavi.

Pismeni prikaz etičke dileme psihologa treba biti tekst pisan na računalu, opsega do 3 kartice, iz kojega je jasno vidljivo:

  1. u čemu je dilema (dobro je opisati)
  2. koja su prava/vrijednosti/standardi dovedeni u pitanje (valja ih izrijekom navesti i komentirati), te 
  3. kako je psiholog/istraživač postupio. 
  4. Na kraju student treba dati osvrt na ponuđeno rješenje i obrazložiti svoje stajalište. 

 

Popis literature potrebne za studij

Ajduković, M. i Kolesarić, M. (Ur). (2003). Etički kodeks istraživanja s djecom. Zagreb: Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
Čorkalo Biruški, D. (u tisku). Etički izazovi kvalitativnih istraživanja u zajednici: od planiranja do istraživačkog izvještaja. Ljetopis socijalnog rada, 21(3).
Lindsay, G., Koene, C., Øvreeide, H. i Lang, F. (2008). Ethics for European psychologists. Hogrefe & Huber Pub.
Meta-code of ethics EFPA
Etički kodeks APA-e
Kodeks etike psihološke djelatnosti Hrvatske psihološke komore


Literatura koja se preporuča:
Bersoff, D. N. (2008). Ethical conflicts in psychology. Washington, D.C.: APA.
Kolesarić, V. (2003). Neki psihologijski aspekti etike u istraživanju s djecom. Dijete i društvo, 1(5), 83-91.
Članci iz preporučene periodike