Forenzična psihologija

Okvirni sadržaj predmeta
Područja forenzičke psihologije. Primjena psihologijskih spoznaja u raznim domenama prava. Forenzički značaj osnovnih psihičkih procesa. Forenzički značaj razumijevanja ličnosti. Psihologija svjedočenja: psihički procesi na kojima se osniva svjedočenje, čimbenici i uvjeti koji utječu na točnost svjedočenja. Psihološki čimbenici u prepoznavanju počinitelja. Psihološki čimbenici u dosjećanju svjedoka i žrtava. Mogućnosti poboljšanja dosjećanja i prepoznavanja svjedoka. Izvanpravni aspekti sumnjičenja i presuđivanja. Tehnike uzimanja izjava od odraslih i djece. Kognitivni intervju. Psihologija kriminaliteta. Psihološke osobitosti počinitelja kaznenih djela. Antisocijalne ličnosti: biološki, socijalni i interakcijski činioci u formiranju istih. Dijagnostika antisocijalne ličnosti. Forenzičko-psihološki aspekti maloljetne delinkvencije. Psihološko profiliranje. Forenzičko-psihologijski aspekti penologije. Psiholog kao dio forenzičkog tima. Psiholog kao vještak. Domene vještačenja. Psihologijske metode u detekciji laži. Analiza vjerodostojnosti iskaza. Analiza neverbalnog ponašanja. Analiza fizioloških pokazatelja (poligrafsko ispitivanje). Otkrivanje laži pomoću testova (simulacija, disimulacija, agravacija poremećaja). 
 
Cilj
Osposobljavanje studenata za razumijevanje i prepoznavanje utjecaja osnovnih psiholoških procesa i zakonitosti te karakteristika i dinamike ličnosti svih sudionika na proces istražnog i sudskog postupka, a naročito na proces davanja iskaza, svjedočenja. Razumijevanje i prepoznavanje psiholoških osobitosti i procesa koji su specifično vezani uz kršitelje propisa i zakona te uz žrtve. Osposobljavanje studenata da sudjeluju kao stručnjaci u procesu uzimanja izjava, dijagnostici poremećaja (posebno antisocijalne ličnosti) te rehabilitacijskom procesu počinitelja.
 
Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja
2 sata predavanja i 2 sata vježbi i seminara tjedno tijekom jednog semestra.
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz različite individualne i grupne zadatke te pismenim i usmenim ispitom nakon odslušanog predmeta.
 
Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
Hess, A. K., Weiner, I. B. (1999). The Handbook of Forensic Psychology. Chichester: Wiley.
Zarevski, P. (1991). Pamćenje i vjerodostojnost svjedočenja. Penološke teme, 1-4, 57-77.
Memon, A., Vrij, A., Bull, R. Psychology and Law. Truthfulness, Accuracy and Credibility. Berkshire: McGraw-Hill.
 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Gudjonsson, G. (1992). The Psychology of Interrogations, Confessions and Testimony. Chichester: Wiley.
Millon et al. (1998). Psychopaty. Guilford press.
Milne, R., Bull, R. (1999). Investigative Interviewing. Psychology and Practice. Chichester: Wiley.
Sporer, S.L., Malpass, R.S., Koenhken, G. (1996). Psychological Issues in Eyewitness Identification. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Blackburn, R. (1993). The psychology of criminal conduct. Theory, Research and Practice. Chichester:Wiley.
Bajer, M., Kljaić, S. (1990). Kasniji životni put delinkventne djece (izbor iz pojedinih poglavlja). Zagreb: RZ RKSSOH.
Ljubin, T. (2002). Kognitivni intervju. Policija i sigurnost.
 
Bodovna vrijednost predmeta
5 ECTS.
 
Način polaganja ispita
Pismeno i usmeno.
 
Preduvjeti upisa

Socijalna percepcija i stavovi, Interpersonalni i unutargrupni odnosi.