HR | EN

Interpersonalni i unutargrupni odnosi

Nositeljica: doc. dr. sc. Margareta Jelić
Izvođačice: doc. dr. sc. Margareta Jelić, dr. sc. Ajana Löw, viši asist.

ECTS: 6
Satnica: 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara tjedno
Trajanje: jedan semestar, 5. semestar preddiplomskog studija
Status: obavezni

   

Okvirni sadržaj kolegija


Agresivno ponašanje, definicija i vrste. Teorijska objašnjenja agresije: agresija kao urođeno ponašanje (instinkt), frustracijska teorija agresije, agresija kao naučeno ponašanje. Okolnosti koje povećavaju vjerojatnost agresije. Mediji, pornografija i nasilje. Socijalni utjecaji i agresija. Upravljanje agresivnim ponašanjem: hipoteza katarze, uloga socijalnog učenja, smanjivanje agresivnog ponašanja.
Prosocijalno ponašanje i altruizam. Glavni teorijski pristupi (psihoanalitički, biheviorističke teorije i teorija socijalnog učenja, teorija socijalne razmjene, evolucijski pristup) i suvremeni modeli (normativni pristup, kognitivni pristup – proces donošenja odluka, emocionalno uzbuđenje i empatija). Situacijski prediktori pružanja pomoći: broj promatrača, hitnost situacije, modeliranje, vremenska stiska. Značajke ljudi (pomagača i žrtve) koji utječu na altruistično ponašanje. Načini povećavanja altruističnog ponašanja.
Privlačnost u interpersonalnim odnosima. Glavne odrednice privlačnosti. Bliski odnosi: prijateljstvo i ljubavne veze. Teorijska objašnjenja razvoja ljubavnih veza. Različite vrste ljubavi. Čimbenici koji doprinose kvaliteti veze.
Definicija i sastav grupe: sastav grupe kao kontekst i kao uzrok, veličina i raznolikost grupe. Formiranje grupe i njena struktura: uloge u grupi, grupne norme, status u grupi, grupna kohezija, komunikacija u grupi. Razvoj unutargrupne dinamike. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalna facilitacija i  inhibicija. Socijalni pritisak i konformizam. Manipulativne tehnike za navođenje druge osobe na popuštanje. Pokoravanje. Klasična istraživanja: Sherif, Asch, Milgram. Grupna zaslijepljenost. Grupni uradak i postignuće, socijalno zabušavanje. Deindividuacija. Odlučivanje u grupama. Grupna polarizacija. Informacijski i normativni utjecaj. Difuzija odgovornosti. Manjinski utjecaji u grupi. Autoritet i vodstvo. Nastanak vođa u grupama. Vrste vođa i njihove uloge u grupi. Suradnja i natjecanje.

  
 
Cilj kolegija


Studenti će moći navesti teorijska objašnjena interpersonalnih procesa te objasniti ulogu različitih čimbenika koji djeluju na te procese. Moći će sažeti odnose između strukturalnih karakteristika grupe i njenog funkcioniranja. Moći će povezati faktore koji utječu na ponašanje u grupi i unutargrupne procese. Interpersonalne i unutargrupne procese će moći povezati s osobnim iskustvom i s drugim područjima psihologije.

 

         

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

 

Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.

   

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

Ajduković, M. i Pavleković, G. (Ur.) (2000). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
Hewstone, M. i Stroebe, W. (2003.) Socijalna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Deaux, K., Dane, F.C. i Wrightsman, L.S. (1993). Social Psychology in the '90s. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California
Franzoi, S. L. (2000). Social Psychology. McGraw-Hill Higher Education.
Myers, D. G. (1999). Social Psychology. McGraw-Hill, Inc.
Pećnik, N. (2003). Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Naklada Slap.
Pennington, D.C. (2004). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap
Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike:
Journal of Personality and Social Psychology
European Journal of Experimental Social Psychology
Advances in Experimental Social Psychology
European Review of Social Pscychology

   

Način polaganja ispita

 

Pismeno i usmeno.


Preduvjeti upisa

 

Socijalna percepcija i stavovi.