HR | EN

Socijalni identitet i međugrupni odnosi

Nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški
Izvođačice kolegija: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, dr. sc. Ajana Löw, viša asist., Lana Pehar, asist.
ECTS: 6
Satnica: 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara tjedno
Trajanje: jedan semestar, 3. semestar diplomskog studija
Status: obavezni

Okvirni sadržaj predmeta

Socijalizacijski procesi. Nasljeđe i kultura. Individualizam i kolektivizam. Procesi akulturacije i čimbenici koji pri tome djeluju. Socijalne uloge i socijalna moć. Spolne uloge: sličnosti i razlike, te socijalno-psihološka objašnjenja tih razlika. Teorije socijalizacije spolnih uloga. Međugrupni stereotipi i teorijska objašnjenja: psihodinamski, sociokulturalni i kognitivistički pristup. Tehnike za ispitivanje stereotipa. Predrasude i diskriminacija. Uzroci predrasuda: sociokulturni uzroci, socijalna kognicija, pristranosti u atribuciji, teorija realnog sukoba, normativna pravila. Rasizam i seksizam. Pristup socijalnog identiteta. Teorija socijalnog identiteta. Teorija samokategorizacije. Osobni i socijalni identitet i grupna pripadnost. Manjinske i većinske grupe i grupni odnosi. Ugrožavanje socijalnog identiteta i većinsko – manjinski odnos. Međugrupne emocije i afekti. Etnicitet, patriotizam i nacionalizam. Sukobi među grupama: uvjeti nastanka, postupci za ublažavanje sukoba i njihovo otklanjanje. Korištenje neprijateljske propagande u pripremi za sukob i za njegova trajanja. Nerazrješivi sukobi i genocid. Pregovaranje, posredovanje i mirenje. Međugrupno pomirenje i socijalna rekonstrukcija.

Obvezna literatura

Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate. Poglavlja: 9 (Grupni procesi: Utjecaj u socijalnim grupama, 325-333), 13 (Predrasude: Kako nastaju i kako ih smanjiti, 454-503).

Brown, R. (2006). Grupni procesi: Dinamika unutar i između grupa. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 6 (Međugrupni sukob i suradnja,  226-261), 7 (Razmišljanje o grupama, 264-307), 8 (Socijalni identitet i međugrupni odnosi, 311-360).

Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Socijalna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 15 (Međugrupni odnosi, 427-455), 11 (Socijalna interakcija: Suradnja i natjecanje, 291-313).


Dopunska literatura

Radovi iz tekuće znanstvene periodike.