HR | EN

Komunikacijske vještine

/uploads/88/fy/88fyJAZsXLH25yVz-gSr2A/interpersonalna_komunikacija.jpg

 

Syllabus

Nositelj predmeta

dr.sc. Željka Kamenov, red. prof.

Izvođači predmeta

dr.sc. Željka Kamenov, red. prof.

dr.sc. Aleksandra Huić, viša asist.

Sadržaj predmeta
Komunikacijski proces. Ciljevi, vrste i načela komunikacije. Verbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija. Priroda interpersonalne komunikacije. Važnost komunikacije za interpersonalne odnose. Prepreke za uspješnu komunikaciju. Vještine uspješne komunikacije s pojedincem. Samootkrivanje. Asertivnost. Aktivno slušanje. Empatičko razumijevanje.  Usklađena konverzacija. Komunikacija u maloj grupi. Vođenje grupne diskusije. Debata. Predstavljanje grupe i iznošenje grupnih zaključaka. Govorenje pred publikom. Korištenje prezentacijskih vještina tijekom izlaganja. Različite svrhe i odgovarajući oblici obraćanja publici. Kritičko slušanje i postavljanje pitanja govorniku.
 
Cilj
Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tehnika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima, u grupi i s publikom.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja
2 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno tijekom jednog semestra. 
 

Unutar svake nastavne jedinice predavanja se potkrepljuju vježbama, tj. na njima se različitim nastavnim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju, vježbaju različite tehnike i razvijaju komunikacijske vještine. Nakon nekih nastavnih jedinica studenti dobivaju domaću zadaću za refleksiju obrađenog gradiva.

 

Od studenata se očekuje da budu pripremljeni za nastavu (ne zaborave domaću zadaću!), da s pažnjom prate nastavnicu i jedni druge dok govore, te da aktivno sudjeluju u nastavi.

Ocjena - Konačna ocjena iz predmeta formirat će se na osnovi sljedećih elemenata:

1.      aktivnost na predavanjima i vježbama
2.      uredno izvršavanje domaćih zadaća
3.      individualni seminarski rad
4.      pokazano znanje na kolokvijima


Formiranje ocjene iz kolegija:

 

 

ELEMENTI

 

BODOVI

 

Aktivnost na nastavi

 

10

 

Izvršavanje domaćih zadaća

 

10

 

Individualni seminarski rad

 

20

 

Rezultat 1. kolokvija

 

40

 

Rezultat 2. kolokvija

 

20

 

UKUPNO

 

100

 

 

 

Raspon bodova za konačnu ocjenu:        

50 – 59 bdv   = dovoljan (2)
60 – 74 bdv   = dobar (3)
75 – 85 bdv   = vrlo dobar (4)
86 i više bdv = odličan (5)


Aktivnost

Aktivnost studenata ocjenjuje se tijekom nastave (ocjenama +, ++, -). Studenti na temelju svoje aktivnosti mogu dobiti najviše 10 bodova na ukupnoj ocjeni.


Domaće zadaće

Tijekom nastave studenti će dobiti nekoliko domaćih zadaća koja se odnosi na prorađeno gradivo. Svrha domaćih zadaća je refleksija i povezivanje gradiva s vlastitim iskustvima. Zadaću treba predati nastavnici sljedeći tjedan. Zadaće će biti pregledane i ocijenjene, a temeljem svojih zadaća studenti mogu dobiti do 10 bodova.

 

Seminarski rad

Studenti će tijekom nastave trebati izraditi jedan individualni seminarski rad koji će biti ocijenjen, a na temelju tih ocjena dobit će do 20 bodova.

Individualni seminarski rad pisat će na jednu od ponuđenih tema, a s nastavnicom se trebaju konzultirati oko literature i izrade seminara. Individualni seminarski radovi trebaju biti završeni i predani najkasnije do 09. studenog 2015. godine do 11h u tajništvo Odsjeka.

 

Kolokviji

Tijekom semestra organizirat će se 2 kolokvija, Prvi kolokvij obuhvaća većinu gradiva i pismen je, dok se drugi sastoji u izlaganju pred publikom (nastavnica i ostali studenti).

Izlazak na prvi kolokvij nije obavezan, no drugi kolokvij je obavezan.

Kolokviji se održavaju izvan obavezne nastave, u terminima koji će biti na vrijeme najavljeni i objavljeni na web-stranici Katedre za socijalnu psihologiju. Granica prolaznosti kolokvija je 60 %.

Studenti koji nisu izašli na oba kolokvija, ili na nekom od kolokvija nisu prošli prag od 60%, kao i studenti koji nisu zadovoljni svojom ocjenom, trebaju izaći na završni ispit za vrijeme ispitnih rokova.

Studenti koji su prošli na kolokviju, ovisno o svom rezultatu mogu dobiti do 40 bodova na prvom, i do 20 bodova na drugom kolokviju. Dakle, iz kolokvija je moguće ukupno imati 60 bodova.

 

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
Pearson, J. C., Spitzberg, B. H. (1990). Interpersonal communication: concepts, components and contexts. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.
Egan, G. (1977). You and me: the skills of communicating and relating to others. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
Bolton, R. (1986). People skills. New York: Touchstone.
Lucas, S. E. (1998). The art of public speaking. New York: McGraw-Hill.
 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Stewart, J. (Ed.) (1999). Bridges, not walls: a book about interpersonal communication. McGraw-Hill.

 

 

PREPORUČENA LITERATURA:

Adubato, S. i Foy DiGeronimo, T. (2004). Govorite iz srca – Budite svoji i postignite rezultate. Zagreb: Alinea

Ajduković, M. (2003). Pretpostavke konstruktivnog rješavanja problema i sukoba u procesu socijalne rekonstrukcije. U: Dean Ajduković (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: DPP.

Ajduković, M. i Sladović Franc, B. (2003). Razumijevanje sukoba; Prevladavanje sukoba. U: Dean Ajduković (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: DPP.

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2003). Kako do DA: do dogovora pregovorom, a ne predajom. Zagreb: Neretva.

Krizmanić, M. i Kolesarić, V. (2005). Tolerancija u svakidašnjem životu – psihologija tolerancije. Jastrebarsko: Naklada Slap

Pease, A. (2002). Govor tijela – Kako misli drugih ljudi mogu pročitati iz njihovih kretnji. Zagreb: AGM

Reardon, K. K. (1998). Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea

Rijavec, M. (2000). Psihologijski temelji komuniciranja. U: Vojna psihologija – priručnik za hrvatske časnike: knjiga prva (Ur.) Batušić, Zoran, Pavlina, Želimir i Komar, Zoran. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 234-248

Zarevski, P. i Mamula, M. (2000). Pobijedite sramežljivost – a djecu cijepite protiv nje. Jastrebarsko: Naklada Slap

 
Bodovna vrijednost predmeta 
5 ECTS.

Način polaganja ispita
Pismeno i usmeno.

Preduvjeti upisa
Nema