HR | EN

Neeksperimentalna psihologijska metodologija

Nositelj: prof. dr. sc. Željka Kamenov
Suradnica: dr.sc. Ajana Löw, viša asist.

ECTS: 6
Satnica: 3 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
Trajanje: jedan semestar, 6. semestar preddiplomskog studija
Status: obavezni 
Preduvjeti za upis: nema

Okvirni sadržaj predmeta

Načini spoznavanja i paradigma procesa istraživanja. Višestruke operacionalizacije. Izvori ugrožavanja unutarnje valjanosti u neeksperimentalnim pristupima. Postupci smanjivanja nevaljanosti. Ugrožavanje vanjske valjanosti. Nacrti koji ne omogućuju i koji omogućuju uzročno-posljedično zaključivanje. Kvazieksperimentalni pristup. Vremenske serije. Simulacijska istraživanja i analogni eksperimenti. Korelacijski pristup i zaključivanje. Izvori ugrožavanja valjanosti u korelacijskim nacrtima. Kauzalno-komparativni nacrt. Ugrožavanje valjanosti u kauzalno-komparativnim istraživanjima. Anketni pristup. Načini prikupljanja anketnih podataka. Problem uskraćivanja odgovora i manjkavih podataka. Kontrola prikupljanja podataka pri anketiranju. Probabilističko i neprobabilističko uzorkovanje. 

Kvalitativni istraživački pristup. Osobine kvalitativnih istraživanja i usporedbe s kvantitativnim pristupom. Koraci u kvalitativnom istraživanju. Vrste kvalitativnih istraživanja. Sistematsko opažanje. Stupanj uključivanja opažača u procese koje opaža. Intervju. Vrste intervjua. Postavljanje pitanja u intervjuu i vodič za intervjuiranje. Ponašanje intervjuera. Fokusne grupe. Sekundarna dokumentacija. Analiza sadržaja. Studij slučaja. Etnografsko istraživanje. Struktura etnografskog izvještaja. Uzorci u kvalitativnim istraživanjima. Postupci za povećavanje valjanosti i pouzdanosti u kvalitativnim istraživanjima.  

Cilj

Studenti će upoznati metode psihologije, a koje nisu eksperimentalne. Moći će analizirati i usporediti različite istraživačke nacrte. Razvit će kritičan pristup u izboru metode, te će moći uspostaviti vezu između istraživačkih metoda i praktičnog rada psihologa. Studenti će ovladat glavnim tehnikama prikupljanja i analize kvalitativnih podataka. Moći će izabrati odgovarajuću kvalitativnu tehniku u istraživanjima.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita 

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja:  6.5.2.1. (Prijetnje unutarnjoj valjanosti, 131-140), 6.5.4. (Vanjska valjanost, 147-151), 8 (Kvazieksperimenti, 217-245; 254-263) 11 (Razlozi korištenja neeksperimentalnih metoda, 335-340), 12 (Opažanje, 341-368), 14 (Anketno istraživanje, 395-475), 15 (Nenametljivo istraživanje ponašanja, 477-520), 17 (Pristupi i tehnike kvalitativnih istraživanja, 571-613)

Ajduković, D. (1989) Empirijska podloga modela sportske štampe. U: Savić, D. (ur) Modeli fizičke kulture, Svezak V. Zagreb: RSIZ fizičke kulture, 43-90.

Ajduković, D. (2008) Odgovornost istraživača i valjanost kvalitativne metodologije. U: N. Koller-Trbović i A. Žižak (ur.) Kvalitativni pristup u društvenim znanostima. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 39-53.

Silverman, D. (2005) Doing qualitative research. London: Sage. Poglavlja: 8 (Choosing a methodology, 109-122), 9 (Selecting a case, 125-136), 11 (beginning dana analysis, 149-169), 14 (Quality in qualitative research, 209-224) 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Ajduković, D. (1982) Omladinska štampa u Hrvatskoj - analiza sadržaja "Poleta". Pitanja, 7/9, 1-32.

Cook, T.D. i Campbell (1979) Quasi-experimentation. Boston: Houghton Mifflin.

Goodwin, C.J. (2005.) Research in psychology. New York: Wiley.

Bodovna vrijednost predmeta

6 ECTS.

Način polaganja ispita

Pismeno.