HR | EN

Psihologija partnerskih odnosa

Voditeljice kolegija: dr. sc. Željka Kamenov, red. prof. i dr. sc. Margareta Jelić, docent

ECTS bodovi: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način provjere znanja: Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz različite individualne i grupne zadatke te pismenim i usmenim ispitom nakon odslušanog predmeta.

Okvirni sadržaj predmeta
Povijesni pregled istraživanja bliskih odnosa. Teorije partnerskih odnosa. Privrženost u odrasloj dobi. Stilovi privrženosti i njihova stabilnost. Međuzavisnost i jednakost. Model ulaganja i stabilnost veze.
Koncept partnerskog odnosa i njegovi modaliteti. Specifični problemi istospolnih veza. Izbor partnera. Uvjerenja i zablude o ljubavi. Potreba za bliskošću i razvoj bliskosti. Kvaliteta partnerskih odnosa i psihičko zdravlje.
Brak i kohabitacija: očekivanja i zadovoljstvo. Dinamika partnerskih odnosa. Čimbenici koji utječu na vezu. Čimbenici koji pridonose zadovoljstvu u vezi. Čimbenici koji ugrožavaju vezu. Posljedice problema i nezadovoljstva vezom. Prekid veze. Reakcije na prekid. Proces razvoda i s njime povezani problemi. Prevencijski i intervencijski programi i postupci.

 
Cilj
Nakon ovog kolegija studenti će moći opisati temeljne teorijske modele važne za razumijevanje partnerskih odnosa. Znat će navesti i objasniti čimbenike koji utječu na započinjanje ljubavne veze, njeno održavanje, ugrožavanje i završavanje. Moći će objasniti uzroke problema u partnerskim odnosima i razlikovati metode i postupke za njihovu prevenciju, ublažavanje ili rješavanje.

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno tijekom jednog semestra.

Unutar svake nastavne jedinice seminari prate predavanja, tj. na njima se različitim nastavnim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te sadržaji koje su studenti samostalno obradili na osnovi zadane literature.

Ukupna ocjena iz kolegija formira se na temelju nekoliko elemenata:

• ocjene iz kolokvija (ukupna ocjena dobivena na temelju bodova iz kolokvija održanog tijekom izvođenja nastave) ili završnog ispita

• ocjene iz individualnih i grupnih zadaća


Maksimalni broj bodova za pojedine elemente:

kolokviji/ završni ispit - 50

individualni i grupni zadaci - 50

 

UKUPNO 100

 

OCJENE

88 - 100 bodova = 5

75 - 87 bodova = 4

62 - 74 bodova = 3

50 - 61 bodova = 2

 

Kolokviji

Kolokvij će se organizirati nakon završene nastave i obuhvatiti će cijelo gradivo. Izlazak na kolokvij nije obavezan, no kolokvij se održava tijekom obavezne nastave, u terminima koji će biti na vrijeme najavljeni i objavljeni na web-stranici Katedre za socijalnu psihologiju. Granica prolaznosti kolokvija je 60 %. Studenti koji nisu izašli na kolokvij, ili nisu prošli prag od 60%, kao i studenti koji nisu zadovoljni svojom ocjenom, trebaju izaći na završni ispit za vrijeme ispitnih rokova. Studenti koji su prošli na kolokviju, ovisno o svom rezultatu mogu dobiti između 0 i 50 bodova.

 Zadaci

Studenti će tijekom nastave imati nekoliko individualnih i grupnih domaćih zadataka koji će biti ocijenjeni, a na temelju tih ocjena dobit će bodove.

Grupni zadaci mogu i ne moraju rezultirati istom ocjenom za sve studente (moguće je da studenti podijele dobivene bodove među sobom na pravedan način, prema udjelu svakog člana grupe u zajedničkom radu).


 
Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
Duck, S. W. (2007). Human Relationships. London: Sage Publications.
Miller, R. S., Perlman, D. and Brehm, S. S. (2007). Intimate Relationships. New York: McGraw-Hill.
Sternberg, R. J. i Barnes, M. L. (Eds.). (1988). The Psychology of Love. New Haven, CT: Yale University Press.

 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Christensen, A., Jacobson, N. S. (2000). Reconcilable differences. New York: The Guilford Press.
Knapp, M. L., Vangelisti, A. L. (2000). Interpersonal communication and human relationships. Boston: Allyn and Bacon.
Milivojević, Z. (1995). Formule ljubavi. Novi Sad: Prometej.
Rijavec, M. i Miljković, D. (2002). Srce moje i tvoje u ljubavi stoje: psihologija ljubavi. Zagreb: IEP-D2.
Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.