HR | EN

Psihologija partnerskih odnosa

Voditeljice kolegija: dr. sc. Željka Kamenov, red. prof. i dr. sc. Margareta Jelić, docent

ECTS bodovi: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način provjere znanja: Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz različite individualne i grupne zadatke te pismenim i usmenim ispitom nakon odslušanog predmeta.

 

Okvirni sadržaj predmeta
Povijesni pregled istraživanja bliskih odnosa. Teorije partnerskih odnosa. Privrženost u odrasloj dobi. Stilovi privrženosti i njihova stabilnost. Međuzavisnost i jednakost. Model ulaganja i stabilnost veze.
Koncept partnerskog odnosa i njegovi modaliteti. Specifični problemi istospolnih veza. Izbor partnera. Uvjerenja i zablude o ljubavi. Potreba za bliskošću i razvoj bliskosti. Kvaliteta partnerskih odnosa i psihičko zdravlje.
Brak i kohabitacija: očekivanja i zadovoljstvo. Dinamika partnerskih odnosa. Čimbenici koji utječu na vezu. Čimbenici koji pridonose zadovoljstvu u vezi. Čimbenici koji ugrožavaju vezu. Posljedice problema i nezadovoljstva vezom. Prekid veze. Reakcije na prekid. Proces razvoda i s njime povezani problemi. Prevencijski i intervencijski programi i postupci.

 
Cilj
Nakon ovog kolegija studenti će moći opisati temeljne teorijske modele važne za razumijevanje partnerskih odnosa. Znat će navesti i objasniti čimbenike koji utječu na započinjanje ljubavne veze, njeno održavanje, ugrožavanje i završavanje. Moći će objasniti uzroke problema u partnerskim odnosima i razlikovati metode i postupke za njihovu prevenciju, ublažavanje ili rješavanje.

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno tijekom jednog semestra.

Unutar svake nastavne jedinice seminari prate predavanja, tj. na njima se različitim nastavnim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te sadržaji koje su studenti samostalno obradili na osnovi zadane literature.

Ukupna ocjena iz kolegija formira se na temelju nekoliko elemenata:

• ocjene iz kolokvija (ukupna ocjena dobivena na temelju bodova iz kolokvija održanog tijekom izvođenja nastave) ili završnog ispita

• ocjene iz individualnih i grupnih zadaća


Maksimalni broj bodova za pojedine elemente:

kolokviji/ završni ispit - 50

individualni i grupni zadaci - 50

 

UKUPNO 100

 

OCJENE

88 - 100 bodova = 5

75 - 87 bodova = 4

62 - 74 bodova = 3

50 - 61 bodova = 2

 

Kolokviji

Kolokvij će se organizirati nakon završene nastave i obuhvatiti će cijelo gradivo. Izlazak na kolokvij nije obavezan, no kolokvij se održava tijekom obavezne nastave, u terminima koji će biti na vrijeme najavljeni i objavljeni na web-stranici Katedre za socijalnu psihologiju. Granica prolaznosti kolokvija je 60 %. Studenti koji nisu izašli na kolokvij, ili nisu prošli prag od 60%, kao i studenti koji nisu zadovoljni svojom ocjenom, trebaju izaći na završni ispit za vrijeme ispitnih rokova. Studenti koji su prošli na kolokviju, ovisno o svom rezultatu mogu dobiti između 0 i 50 bodova.

Zadaci

Studenti će tijekom nastave imati nekoliko individualnih i grupnih domaćih zadataka koji će biti ocijenjeni, a na temelju tih ocjena dobit će bodove.

Grupni zadaci mogu i ne moraju rezultirati istom ocjenom za sve studente (moguće je da studenti podijele dobivene bodove među sobom na pravedan način, prema udjelu svakog člana grupe u zajedničkom radu).


 
Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

 Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R.M.(2005). Socijalna psihologija. Zagreb: MATE. Poglavlje 10

Bradbury T.N. & Carney, B.R. (2010). Intimate Relationships. New York, London: Norton & Company

Miller, R. S., Perlman, D. and Brehm, S. S. (2007). Intimate Relationships. New York: McGraw-Hill.

Sternberg, R. J. i Barnes, M. L. (Eds.). (1988). The Psychology of Love. New Haven, CT: Yale University Press.

 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Erber, R. i Erber, M.W. (2011). Intimate Relationships: Issues, Theories, and Research. Pearson Education.

Dragon, W. i Duck, S. (2005). Understanding Research in Personal Relationships: A Text with Readings. Sage Publications.

Hendrick, C. i Hendrick, S.S. (2000). Close Relationships: A Sourcebook. Sage Publications.

Milivojević, Z. (1995). Formule ljubavi. Novi Sad: Prometej.

Rijavec, M. i Miljković, D. (2002). Srce moje i tvoje u ljubavi stoje: psihologija ljubavi. Zagreb: IEP-D2.

Bartolac, A. i Kamenov, Ž. (2013). Percipirana raspodjela obiteljskih obveza među partnerima i doživljaj pravednosti u vezi. Sociologija i prostor, 195(1), 67-90.

Bartolac, A., Kamenov, Ž. i Petrak, O. (2011). Rodne razlike u obiteljskim ulogama, zadovoljstvu i doživljaju pravednosti s obzirom na tradicionalnost stava. Revija za socijalnu politiku, 18(2), 175-194.

Huić, A., Kamenov, Ž. and Jelić, M. (2012). Does equity in ways of showing love matter for marital satisfaction? Primenjena psihologija, 5(3), 209-239.

Huić, A., Kamenov, Ž., Jelić, M., Mihić, I. i Mihić, V. (2013). Slobodno vrijeme i zadovoljstvo brakom u Hrvatskoj i Srbiji - rodne i generacijske razlike. U: I. Jerković i Ž. Kamenov (Ur.), Uloge, stavovi i vrednosti: transgeneracijska perspektiva (str. 73-95). Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad.

Jelić, M., Kamenov, Ž. i Huić, A. (2014). Perceived spouse’s affectionate and antagonistic behaviours contribute and marital satisfaction. Društvena istraživanja, 23(1), 87-107.

Kamenov, Ž, Jelić, M, Tadinac, M., i Hromatko, I. (2007). Quality and stability of the relationship as a function of distributing of housework, financial investments, and decision making between partners. U V. Čubela Adorić (ur.), Book of Selected Proceedings, 15th Psychology Days in Zadar.

Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2003). Validacija instrumenta za mjerenje privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa: Modifikacija Brennanova Inventara iskustava u bliskim vezama. Suvremena psihologija 6(1), 73-91.

Kamenov, Ž., Jelić, M. (2005). Stability of attachment styles across students’; romantic relationships, friendships and family relations. Review of Psychology 12(2), 115-123.

Marušić, I., Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2006). Personality and attachment to romantic partners. Review of Psychology, 13(1), 9-19.

Mihić, V., Mihić, I., Kamenov, Ž., Jelić, M. i Huić, A. (2013). Podela posla u kući kod bračnih partnera iz Srbije i Hrvatske - generacijske i rodne razlike. U: I. Jerković, Ž. Kamenov (ur.), Vrednosti, stavovi i uloge - transgeneracijska perspektiva (str. 117-133). Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad, 2013.

Tadinac, M., Bajoghli, H., Joshagani, N., Hromatko, I., Jelić, M. i Kamenov, Ž. (2012). Determinants of Relationship Quality: A Cross- Cultural Study. Psychology Research, 2(1), 40-51.

Tadinac, M., Kamenov, Ž., Jelić, M. i Hromatko, I. (2007). Što ljubavnu vezu čini uspješnom? Izvještaj s XV. Ljetne psihologijske škole. Zagreb: FF Press.

 

Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.