HR | EN

PSIHOLOGIJA PERSUAZIJE I PROPAGANDE

Osnovne informacije

Nastavnik: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški
Satnica: 2 sata predavanja, 1 sat seminara
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja, seminari i diskusijske grupe
Bodovna vrijednost predmeta: 4 ECTS
Način provjere znanja: Tijekom izvođenja nastave znanje studenata se provjerava sudjelovanjem u grupnim raspravama, te pismenim seminarskim radom o temi koju student ili manja skupina studenata odabire u dogovoru s nastavnicom. Znanje se provjerava i jednim kolokvijem tijekom semestra. Na kraju studenti polažu završni pismeni ispit.

Prednost pri upisu kolegija imaju studenti s odličnom ocjenom iz predmeta Socijalna percepcija i stavovi.

Što sve možete pronaći na ovoj stranici?

O kolegiju

Opis kolegija

Snaga stavova i mogućnost njihove promjene. Metodološki pristupi izučavanju promjene stavova: jednostavni afektivni procesi, utjecaj ponašanja na oblikovanje i promjenu stavova, socijalni utjecaji u nastanku i promjeni stavova. Eksperimentalna paradigma promjene stava.
Persuazija i propaganda: određenje i definicija. Proces uvjeravanja kao temelj propagande. Persuazija kao komunikacija. Teorijski modeli tumačenja efekata persuazije. Uloga motivacije i afektivnih procesa. Samogenerirana promjena stava.
Efekti promjene stava. Otpornost stavova i tehnike induciranja otpornosti. Tehnike opiranja persuaziji i propagandi. Kontrapersuazija. Utjecaj medija. Javna komunikacija. Načela oblikovanja medijske kampanje. Reklamiranje kao oblik persuazije. Subliminalno uvjeravanje/reklamiranje: istraživačke kontroverze i mogućnosti primjene. Društveni efekti reklamiranja i konzumerizam. Politička persuazija i propaganda. Utjecaj medija u političkoj persuaziji: kontrola agende i izravna politička persuazija. Primjena načela persuazije u savjetovanju i psihoterapiji. Etička načela persuazije i propagande.


Cilj

Nakon završenog kolegija studenti će moći objasniti načela persuazijskog procesa, javnog komuniciranja i propagande. Studenti će također znati nabrojati i objasniti razloge efikasnosti persuazivnog i propagandnog djelovanja. Moći će odabrati prikladan teorijski okvir pri razvijanju persuazijskih/propagandnih strategija. Moći će razvijati učinkovite persuazijske strategije usmjerene na promjenu stavova i ponašanja u različitim situacijama. Moći će primijeniti postupke namijenjene induciranju otpornosti stavova. Također će moći objasniti i primijeniti etička načela persuazivnog i propagandnog djelovanja u psihološkoj praksi.

Raspored predavanja

Nastava se održava u ljetnom semestru. 

Literatura

 
 • Bilješke s predavanja

 • Bohner, G. (2003). Stavovi. U: M. Hewstone i Stroebe, W. Socijalna psihologija: europske perspektive. Slap: Jastrebarsko. str. 195-234

 • Cialdini, R. B. (2007). Utjecaj: znanost i praksa. Zagreb: Mate

 • Čorkalo Biruški, D. i Davidović-Mušica, N. (2009). Kako ćemo vam prodati ovu knjigu? Persuazija, propaganda, marketing. U: D. Čorkalo Biruški (Ur.), Primijenjena psihologija: pitanja i odgovor (str. 375-401). Zagreb: Školska knjiga

 • Pratkanis, A. R. i Aronson, E. (2001). Age of propaganda: The everyday use and abuse of propaganda. NY: W.H. Freemen and Co.

 • Stroebe, W. i Jonas, K. (2003). Zdravstvena psihologija: socijalnopsihologijska perspektiva. U: M. Hewstone i Stroebe, W. Socijalna psihologija: europske perspektive. Slap: Jastrebarsko. str. 459-493

 • Šiber, I. (2003). Politički marketing. Zagreb: Politička kultura (poglavlja V. i VI.)

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 • Albarracin, D., Johnson, B. T. i Zanna, M. (Eds). (2005). The handbook of attitudes. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Brock, T. & Green, M. C. (Eds). (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives. Thousand Oaks: Sage

 • Crano, W. D. i Prislin, R. (Ur). (2008). Attitudes and attitude change. New York: Psychology Press.

 • Čorkalo, D. (1997). Mijenjaju li se stavovi racionalno: provjera postavki modela vjerojatnosti elaboracije. Doktorska disertacija. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet.

 • Eagly, A. H. & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich.