HR | EN

Psihologija predrasuda i diskriminacije

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof.
Izvođačica kolegija: dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof.
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1. ili 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 15 sati seminara, 15 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeni

 

Kolegij se izvodi kroz četiri sata tjedno, srijedom od 8,00 – 11,00 u A-203.
Prisutnost na nastavi je obvezna, uz toleranciju 2 izostanka. Ispit je pismeni, uz mogućnost njegova polaganja tijekom godine, kroz dva kolokvija (8. i 15. tjedan).
Nastava počinje 22. 10. 2014. godine.

Ciljevi kolegija

  • proširiti i unaprijediti znanja o motivacijskim, kognitivnim, emocionalnim, društvenim i kulturalnim faktorima koji pridonose stvaranju i naročito održavanju predrasuda, te pogoduju nastanku i održavanju diskriminirajućih ponašanja i praksi;
  • samospoznajni, u smislu suočavanja s vlastitim predrasudama i diskriminacijskim tendencijama. Samouvid će se poticati, uz apsolutno nužno poštivanje integriteta i digniteta drugih. Pri tome je nužno da studenti budu spremi doživjeti i određeni stupanj osobne neugode;
  • stjecanje/razvoj sposobnosti zauzimanja perspektive manjine (sa smanjenim pravima), mogućnost sagledavanja predrasuda s perspektive subjekta predrasuda, te upoznavanje s učinkovitim načinima prevencije i borbe protiv predrasuda,
  • moći provesti primijenjeno istraživanje.

Okvirni syllabus po tjednima

(nastavnica zadržava pravo izmjene elemenata sadržaja i /ili njihova redoslijeda)

1. tjedan
Uvod u kolegij, određivanje pravila rada, pregled područja, te obvezne literature i tekstova za čitanje
2. tjedan
Što su predrasude: kognitivna, afektivna i bihevioralna komponenta. Socijalni kontekst i kontrola predrasuda. Trendovi i društvena uvjetovanost istraživačkih pitanja.
3. tjedan
Što je diskriminacija? Razlike između preferencije vlastite grupe i diskriminacije. Kognitivni, emocionalni, motivacijski i bihevioralni temelji derogiranja drugoga. Marginalizacija i moć. Stigmatizacija i ostracizam.
 4. tjedan
Konceptualni pristupi predrasudama: povijesni, sociokulturni i situacijski pristup.
 5. tjedan
Konceptualni pristupi predrasudama (nastavak): pristup strukture ličnosti – autoritarnost, dogmatizam, orijentacija na socijalnu dominaciju. Predrasude i ideologija.
 6. tjedan
Konceptualni pristupi predrasudama (nastavak): fenomenološki pristup i pristup podražaj-objekt. 
 7. tjedan
Socijalizacija predrasuda. Razvojne teorije predrasuda. Socijalizacija tolerancije: utjecaj roditelja, vršnjaka, škole i medija.
 8. tjedan

Kolokvij

 9. tjedan
Predrasude kao izraz prijetnje socijalnom identitetu: utjecaj salijentnosti socijalnog identiteta. "Hibridni" i hifenirani (prelomljeni) identitet. Klasični i suvremeni izrazi predrasuda: averzivne i moderne predrasude; otvorene i prikrivene predrasude.
 10.tjedan
Generalnost predrasuda. Stigmatizacija kao društvena posljedica. "Izmi" kao izraz predrasuda. Društveni kontekst izražavanja i održavanja predrasuda. Utjecaj medija na formiranje/poticanje/održavanje predrasuda. Politički korektan govor.
 11.tjedan
Predrasude sa stajališta "objekta" predrasuda. Stigma i prijetnja slici o sebi. Mentalno zdravlje i psihosocijalna adaptacija osoba izloženih predrasudama. Reakcije manjina na socijalnu nejednakost.
 12.tjedan
Borba protiv predrasuda i diskriminacije: teorijski modeli i suvremeni pristupi. Samoregulacija predrasuda. Višestruki socijalni identiteti. 
 13.tjedan
Multikulturnost/interkulturnost kao doktrina borbe protiv predrasuda. Promjena salijentnosti grupnog identiteta. Asimilacija i pluralizam. Multikulturno obrazovanje: moderatori i medijatori suzbijanja predrasuda
 14.tjedan Modeli redukcije predrasuda u djece i mladih. Kooperativno učenje. Modeli jednakog statusa kao osnove redukcije predrasuda. Međugrupni dijalog. Ishodi i evaluacije programa redukcije predrasuda.
 15.tjedan

Kolokvij

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

2 sata predavanja, 1 sat seminara, 1 sat vježbi tjedno tijekom jednog semestra.
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz različite individualne i grupne zadatke te pismenim i/ili usmenim ispitom nakon odslušanog predmeta.
Tijekom semestra studenti zajednički rade istraživanje o temi po njihovom izboru, te u parovima sudjeluju u debati na temu koju sami odaberu.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2002). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate. Poglavlje 13 (Predrasude. Kako nastaju i kako ih smanjiti. str. 454-503).

Brown, R. (1995). Prejudice: Its social psychology. Oxford: Blackwell.

Brown, R. (2006). Grupni procesi: Dinamika unutar i između grupa. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlje 8. (Socijalni identitet i međugrupni odnosi, str. 311-360).

Čorkalo Biruški, D. i Ajduković, D. (2008). Promjene međuetničke diskriminacije u djece i međuetnički stavovi i ponašanja njihovih roditelja. Ljetopis socijalnog rada, 15 (3), 377-400.

Čorkalo Biruški, D. (2009). Zašto ih sve ne volimo? Predrasude i sukobi među grupama. U: D. Čorkalo Biruški (Ur.), Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga, 256-277.

Finsterbusch, K. i McKenna, G. (1990). Taking sides: Clashing views on controversial social issues. Duskin publishing Group.

Fiske, S. (1998). Stereotyping, prejudice, discrimination. U: D. T. Gilbert, S. T. Fiske i G. Linzey (Ur.), Handbook of social psychology (4. izdanje, vol. 2, 357-414). New York: McGraw-Hill.

Supek, R. (1992). Društvene predrasude i nacionalizam: socijalno-psihološka razmatranja. Zagreb: Globus. Poglavlja 1. i 2. (str. 7-86).

 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.