HR | EN

Samopoimanje i samopredstavljanje

Okvirni sadržaj predmeta
Samopoimanje: Socijalna interakcija i stvaranje pojma o sebi. Različiti izvori samospoznaje. Samopoimanje u širem društvenom kontekstu. Tradicionalna podjela samopoimanja: kognitivni, afektivni i aktivni self. (Deskriptivni, evaluacijski i motivacijski aspekt samopoimanja.) Slika o sebi. Svijest o sebi i samoprocjena. Eksplicitna i implicitna samoevaluacija. Samopoštovanje. Novi teorije i pristupi u istraživanju samopoštovanja. Osnovni motivi samopoimanja: samoprocjenjivanje, samouzdizanje i samopotvrđivanje. Samoregulacija.
Samopredstavljanje: Samopoimanje i interpersonalno ponašanje. Strategije samopredstavljanja s obzirom na željeni cilj. Teorija upravljanja dojmovima. Teorija strateškog samopredstavljanja. Samoopterećivanje. Individualne razlike u usmjerenosti na sebe i sposobnostima samopredstavljanja. Samomotrenje. Privatna i javna svijest o sebi.   
 
Cilj
Ovladavanje temeljnim teorijskim perspektivama i empirijskim nalazima koji se odnose na pojam o sebi i načine samopredstavljanja. Razumijevanje čimbenika koji utječu na samopoimanje te kako je samopoimanje povezano s ponašanjem u različitim situacijama i s različitim osobama. Proširivanje repertoara samoprezentacijskih strategija.


Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno tijekom jednog semestra.
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz različite individualne i grupne zadatke te pismenim ispitom nakon odslušanog predmeta.

Konačna ocjena formira se na temelju pismenog ispita, seminarskog rada te zadaća koje student treba predati tijekom semestra.


Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Jelić, M. (2012). Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja: konstrukt sigurnosti samopoštovanja. Društvena istraživanja, Vol.21, 2 (116), str.443-463 

Lacković-Grgin, K. (1994). Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap

Tesser, A. i Schwartz, N. (Ur) (2003). Blackwell Handbook of Social Psychology: Intraindividual Processes. Blackwell Publishing

Sedikides, C. i Spencer, S.J. (2007). The Self. New York: Psychology Press

Snyder, M. (1987). Public Appearance/private realities. New York: W.H.Freeman and Company

Kernis, M.H. (2006). Self-Esteem: Issues and Answers. Psychology Press 

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Jelić, M. (2008).  Što vidimo u ogledalu? Pojam o sebi i samopoštovanje. U D. Čorkalo Biruški, D. (Ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (str. 279. -297). Zagreb: Školska knjiga.

Jelić, M. (2009). Is self-esteem predictor of in-group bias and out-group discrimination? Review of Psychology. 16,1; 9-18

Jelić, M. (2009). Validacija hrvatske verzije Skale socijalnog samopoštovanja. Migracijske i etničke teme, 25, 3, 237-262.

Jelić, M. i Tonković, M. (2009). Test implicitnih asocijacija u ispitivanju samopoštovanja. Psihologijske teme, 18, 1, 183-201

Jelić, M. I Ištok-Novak, M. (u tisku). Taktike samopredstavljanja muškaraca i žena ovisno o  bliskosti ciljne osobe . Suvremena psihologija

Wood, J.V., Tesser, A. i Holmes, J.G. (2008). The Self and Social Relationships. New York: Psychology Press

Vohs, K.D. i Finkel, E. J. (2006). Self and Relationships. New York: The Guilford Press

Bennett, M. i Sani, F. (2005). The Development of the Social Self. New York: Psychology Press

Brewer, M. i Hewstone, M. (2004). Self and Social Identity. Blackwell Publishing

Ferrari, M. i Sternberg, R.J. (1998). Self-Awareness: Its Nature and Development. New York: The Guilford Press

Baumeister, R.F. (1993). Self-Esteem: The puzzle of low self-regard. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum

Gibbons, F.X. (1990). Self-attention and behaviour: A Review and theoretical Update. In: Zanna (Ed). Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 23, 249-303. New York Academic Press.

Higgins, E.T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94, 319-340.

Wylie, R.C. (1979). The Self-Concept. (Vol.2) Lincoln NE: University of Nebraska Press

 

Bodovna vrijednost predmeta
4 ECTS

Način polaganja ispita
Pismeno 

Preduvjeti upisa
Socijalna percepcija i stavovi