Psihologija rješavanja sukoba

Okvirni sadržaj predmeta
Korijeni i uzroci interpersonalnih, unutargrupnih i međugrupnih sukoba. Negativni i pozitivni aspekti sukoba. Razlika između pozicija, interesa i potreba strana u sukobu. Konstruktivna i destruktivna interakcija i komunikacija. Uvjeti o kojima ovisi konstruktivno ili destruktivno rješavanje sukoba. Motivacijska orijentacija strana u sukobu: natjecateljska, individualistička ili suradnička. Deutschov zakon socijalnih odnosa. Tehnike za ublažavanje sukoba i rješavanje problema: suradničko rješavanje problema, pregovaranje, medijacija. Primjena odgovarajućih tehnika u različitim područjima stručnog rada psihologa. Kontrola i prevencija sukoba.
 
Cilj
Studenti će se upoznati s uzrocima nastanka i karakteristikama interpersonalnih, unutargrupnih i međugrupnih sukoba. Naučit će strategije rješavanja sukoba i suradničkog rješavanja problema. Razvit će temeljne vještine korisne za konstruktivno upravljanje sukobom.
 
Oblici provođenja nastave i način provjere znanja
1 sat predavanja i 2 sata vježbi tjedno tijekom jednog semestra.
Provjera znanja i usvajanje vještina provodi se tijekom nastave kroz različite individualne i grupne zadatke te pismenim i usmenim ispitom nakon odslušanog predmeta.
 
Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Bolton, R. (1986). People skills. New York: Touchstone.
Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2003). Kako do DA: do dogovora pregovorom, a ne predajom. Zagreb: Neretva.
 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Stewart, J. (Ed.) (1999). Bridges, not walls: a book about interpersonal communication. McGraw-Hill.
 
Bodovna vrijednost predmeta

3 ECTS

Način polaganja ispita
Pismeno i usmeno

Preduvjeti upisa
Socijalna percepcija i stavovi, Interpersonalni i unutargrupni odnosi