HR | EN

Socijalna percepcija i stavovi

Socijalna percpepcija i stavovi

Syllabus

Nositelj predmeta

dr.sc. Željka Kamenov, red. prof.

Izvoditelji predmeta

dr. sc. Željka Kamenov, red. prof.

Sadržaj predmeta

Socijalna psihologija kao empirijska znanost. Definicija socijalne psihologije i njenog područja interesa. Usporedba s drugim društvenim znanostima, prvenstveno sociologijom. Usporedba s drugim granama psihologije, razlika od psihologije ličnosti. Glavni teorijski pravci i njihov utjecaj na razvoj socijalne psihologije. Osnovna područja interesa. Usporedba američke i europske socijalne psihologije. Glavni metodološki pristupi u socijalno-psihologijskim istraživanjima. Ključna istraživanja u razvoju metodologije socijalne psihologije.
Spoznaja sebe i samopredstavljanje. Definicija i struktura pojma o sebi. Usporedba strukture pojma o sebi prema različitim teorijskim pristupima. Kulturalne i spolne razlike u pojmu o sebi. Izvori samospoznaje: introspekcija, samopercepcija, socijalna komparacija. Svijest o sebi kao stanje. Individualne razlike u svjesnosti o sebi. Samopoštovanje. Posljedice neusklađenih pojmova o sebi. Upravljanje dojmovima i strategije samopredstavljanja. Individualne razlike u samopredstavljanju.
Socijalna percepcija. Definicija i područja socijalne percepcije. Neverbalno ponašanje. Kulturalne i spolne razlike u neverbalnoj komunikaciji. Stvaranje dojmova o drugim ljudima. Efekt primarnosti. Utjecaj karakteristika informacija i situacijskih varijabli na stvaranje dojmova. Pogreške pri stvaranju dojmova o drugim ljudima. Implicitne teorije ličnosti. Zaključivanje o uzrocima ponašanja: osnove atribucijskog procesa. Osnovna atribucijska pogreška. Obrambene atribucije.
Stavovi. Definicija, način formiranja, struktura stavova. Kognitivno i emocionalno zasnovani stavovi. Glavne funkcije stavova. Tehnike za mjerenje stavova, njihove prednosti i nedostaci. Teorije konzistencije (teorija ravnoteže, teorija kongruentnosti, teorija kognitivne disonance i teorija afektivno-kognitivne konzistencije): glavne postavke i specifični doprinos razumijevanju čovjekovog ponašanja. Uvjeravanje i mijenjanje stavova. Emocije i mijenjanje stavova. Otpornost prema mijenjanju stavova. Teorija psihološke reaktivnosti.

Cilj

Nakon ovog kolegija studenti će znati odrediti područje socijalne psihologije u odnosu na druge grane psihologije i ostale društvene znanosti. Uočit će važnost razumijevanja subjektivnog tumačenja socijalne okoline i njegovog djelovanja na ponašanje. Razumjet će kako ljudi stvaraju dojmove o drugim ljudima i zašto su ti dojmovi ponekad pogrešni. Studenti će ovladati temeljnim znanjem o stavovima i njihovom mijenjaju, neophodnim za razumijevanje društvenog ponašanja pojedinaca i grupa.

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

2 sata predavanja i 2 sata vježbi i seminara tjedno tijekom jednog semestra.
Ukupna ocjena iz kolegija formira se na temelju nekoliko elemenata:
• ocjene iz kolokvija (ukupna ocjena dobivena na temelju bodova iz  kolokvija održanih tijekom izvođenja nastave) ili završnog ispita
• ocjene iz zadaća (ukupna ocjena za različite individualne i grupne zadatke tijekom izvođenja nastave)
• ocjene iz aktivnosti tijekom nastave  

Max. broj bodova za pojedine elemente
kolokviji/ završni ispit 100
zadaće 30
aktivnost 10
UKUPNO 140

OCJENE
126-140 bodova -  5
112-125 bodova -  4
98-111 bodova -  3
84-97 bodova  -  2
 
Kolokviji
Tijekom semestra organizirat će se dva kolokvija, od kojih će svaki obuhvatiti polovinu gradiva. Izlasci na kolokvije nisu obavezni, no kolokviji se održavaju tijekom obavezne nastave, u terminima koji će biti na vrijeme najavljeni i objavljeni na web-stranici Katedre za socijalnu psihologiju. Granica prolaznosti kolokvija je 60 %. Studenti koji nisu izašli na oba kolokvija, ili na nekom od kolokvija nisu prošli prag od 60%, kao i studenti koji nisu zadovoljni svojom ocjenom, trebaju izaći na završni ispit za vrijeme ispitnih rokova. Studenti koji su prošli na kolokviju, ovisno o svom rezultatu mogu dobiti između 0 i 50 bodova. Dakle, iz kolokvija je moguće ukupno imati 100 bodova.

Aktivnost
Aktivnost studenata ocjenjuje se tijekom nastave (ocjenama +, ++, -). Studenti na temelju svoje aktivnosti mogu dobiti najviše 10 bodova na ukupnoj ocjeni.

Zadaće
Studenti će tijekom nastave dobiti razne individualne i grupne zadatke za zadaću. Na temelju tih zadaća dobivat će ocjene/bodove. Grupne zadaće mogu i ne moraju rezultirati istom ocjenom za sve studente (moguće je da studenti podijele dobivene bodove među sobom na pravedan način, prema udjelu svakog člana grupe u zajedničkom radu). 
 

RASPORED RADA

Unutar svake nastavne jedinice vježbe prate predavanja, tj. na njima se različitim nastavnim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te sadržaji koje su studenti samostalno obradili na osnovi zadane literature.

1.Definicija socijalne psihologije, sličnosti i razlike u odnosu na srodne discipline. Razvoj socijalne psihologije i ključna područja istraživanja.
2.Metodologija socijalno psiholoških istraživanja.
3.Pojam o sebi. Izvori samospoznaje. Socijalna komparacija.
4.Svijest o sebi. Samopoštovanje.
5.Samopredstavljanje.
6.Stvaranje dojmova o drugim ljudima. Implicitne teorije ličnosti.
7.Zaključivanje o uzrocima ponašanja.
8.Stavovi – definicija, način formiranja, struktura i tehnike za njihovo mjerenje.
9.Teorije konzistencije - teorija ravnoteže, teorija kongruentnosti, teorija kognitivne disonance i teorija afektivno-kognitivne konzistencije.
10.Uzajamno djelovanje stavova i ponašanja.
11.Persuazivna komunikacija.
12.Otpornost prema mijenjanju stavova. Teorija psihološke reaktivnosti.

Preduvjeti za upis

Psihologijski praktikum II

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.
Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Pennington, D.C. (1997). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Deaux, K., Dane, F.C. i Wrightsman, L. S. (1993). Social Psychology in the 90's. Pacific Grove, California: Brooks/Cole Publishing Company.
Myers, D. G. (1993). Social Psychology. New York: McGraw Hill.

Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike:
Journal of Personality and Social Psychology
European Journal of Experimental Social Psychology
Advances in Experimental Social Psychology
European Review of Social Pscychology