ECTS bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja i 15 sati vježbi. Nastava se dijelom provodi u obliku predavanja, a dijelom u laboratoriju za ispitivanje spavanja.
Uvjeti za upis kolegija: Biološka psihologija II
Način provjere znanja: pismeni i usmeni

Okvirni sadržaj kolegija:

Neuro  i psihofiziologijske metode u psihologiji: rutinska encefalografija (EEG); poligrafija;  kompjuterizirani EEG (Brain mapping); simultana poliderivacijska analiza; evocirani potencijali; magneto EEG; regionalni krvni protok; PET (Positron Emission Tomography).
Psihofiziološka objektivizacija mentalnih procesa:  opažanja; mišljenja; pamćenja; govora; emocionalnih reakcija.
Biološki ritmovi: osnovne spoznaje i pojmovi iz kronobiologije; cirkadijurni sustav čovjeka; utjecaj smjenskog rada na cirkadijurne ritmove; promjena vremenske zone (sindrom "zaostajanja" za mlažnjakom); drugi specifični poremećaji budnosti.
Spavanje i sanjanje: filogeneza spavanja i spavanje kod životinja; ontogeneza spavanja; neurofiziologija spavanja; polisomnografska obilježja spavanja ("pravo" ili duboko spavanje, paradoksno ili REM spavanje); REM spavanje kao fiziološka podloga sanjanja; psihoanalitička teorija sanjanja u svjetlu psihofizioloških činjenica; dnevni korelati spavanja i sanjanja; neki specifični poremećaji spavanja i sanjanja; spavanje i kognicija.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):

Stjecanje znanja koja su psiholozima potrebna u praktičnom radu o spavanju, problemima spavanja i njihovom utjecaju na svakodnevno funkcioniranje čovjeka.

Obvezna literatura:
Psihijatrijska bolnica danas. Zbornik radova kliničko   psihijatrijske bolnice Vrapče povodom 110 obljetnice. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 1989.
Psihofarmakoterapija   odabrana područja. Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 1987.
Knjiga predavanja II. seminara o neurofiziološkim terapijama. Sekcija za EEG i neurofiziologiju, Zagreb, 1985.
"Krka" za psihijatriju i neurologiju. Dijagnostička klasifikacija poremećaja spavanja i budnosti, 1983.
Spavanje/budnost. Medicus, 2002; 2:193-206.

 

Rezultati ispita: