Osnove psihologije sporta

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Ime nastavnika: dr. sc. Renata Barić, izv.prof.
Status kolegija: Izborni
Oblik nastave: Predavanja
Broj ECTS bodova: 3

CILJEVI KOLEGIJA

Temeljna znanja iz psihologije sporta, uvid u ulogu psiholoških čimbenika u sportskom uspjehu i neuspjehu, upoznavanje s načinima kojima je moguće povezati sportsku djelatnost i psihološke spoznaje, kako bi se razvoj sportskih vještina doveo do maksimuma.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Definicija i predmet psihologije sporta. Specifični problemi psihologije sporta. Mjesto psihologije sporta u okviru ostalih psihologijskih disciplina. Komponente uspješnosti u sportskoj aktivnosti ("jednadžba specifikacije sporta"): načini određivanja komponenti uspješnosti, problemi određivanja jednadžbe specifikacije sporta. Utjecaj kognitivnih sposobnosti na sportsku uspješnost: analiza kognitivne efikasnosti sportaša, analiza kognitivnog opterećenja sportske aktivnosti, analiza mogućeg djelovanja sportske aktivnosti na razvoj kognitivnih sposobnosti. Utjecaj osobina ličnosti na sportsku uspješnost: analiza konativnog opterećenja sportske aktivnosti, karakteristike ličnosti tipičnog sportaša, utjecaj sportske aktivnosti na razvoj i promjene osobina ličnosti. Osnovni pokretači sportske aktivnosti: motiv postignuća i uspješnost u sportu, neke biotičke potrebe i uspješnost u sportu, poželjni omjer intrinzične i ekstrinzične motivacije u sportu, planiranje i odlučivanje u sportskoj aktivnosti, motivacijska klima. Motoričko učenje (vježbanje): teorije motoričkog učenja, motorički program, analiza tipova motoričkih zadataka, uloga različitih vrsta povratne informacije u formiranju motoričkog stereotipa, metode vježbanja motoričkih zadataka.

STUDENTSKE OBVEZE

Pohađanje svih predavanja.
Izrada problemskog seminarskog rada uz primjenu naučenog, kao pismeni ispit.

RASPORED RADA

Predavanja slijede sadržaj kolegija, koji studenti, po dogovoru s nastavnikom, unaprijed obrade iz preporučene literature, u manjim grupama. Svaka grupa prema afinitetu bira samo neke od tema, tj. nijedna grupa ne obrađuje sve teme.

1.nastavna jedinica
Psihologija sporta kao bazična i kao primijenjena psihologijska disciplina. Definicija i predmet psihologije sporta.Specifični problemi psihologije sporta.Principi primjene psihologijskih znanja u sportu.
2.nastavna jedinica
Komponente uspješnosti u sportskoj aktivnosti („jednadžba specifikacije sporta“). Načini određivanja komponenti uspješnosti u sportu (uzorci ispitanika, uzorci varijabli, metode kondenzacije podataka). Problemi određivanja jednadžbe specifikacije sporta.
3.nastavna jedinica
Kibernetički model kognitivnih sposobnosti. Funkcije ulaznog, paralelnog, serijalnog i centralnog procesora.mjesto kratkoročnog i dugoročnog pamćenja u modelu. Usporedba modela s drugim teorijama intelektualnog funkcioniranja.
4.nastavna jedinica
Utjecaj kognitivnih sposobnosti (kognitivnih procesora) na sportsku uspješnost. Analiza kognitivne efikasnosti sportaša. Analiza kognitivnog opterećenja sportske aktivnosti.Zaključak o utjecaju pojedinih kognitivnih procesora na sportsku uspješnost na temelju istraživanja stranih i domaćih autora.
5.nastavna jedinica
Analiza mogućeg djelovanja sportske aktivnosti na razvoj kognitivnih sposobnosti. Mogućnost dugoročnog utjecaja. Kratkoročno djelovanje na kognitivne funkcije. Utjecaj vježbanja u djetinjstvu na kognitivne funkcije.
6.nastavna jedinica
Kibernetički model konativnih funkcija (ličnost). Normalno funkcioniranje regulatora obrane, regulatora napada, regulatora organskih funkcija, regulatora aktiviteta, regulatora cjeline ličnosti i regulatora socijalnih odnosa ličnosti. Patološko funkcioniranje navedenih regulatora. Usporedba modela s nekih drugim teorijama ličnosti.
7.nastavna jedinica
Utjecaj osobina ličnosti (konativnih regulatora) na sportsku uspješnost. Analiza konativnog opterećenja sportske aktivnosti. Djelovanje regulatora obrane, regulatora napada i regulatora organskih funkcija na sportsku uspješnost.
8.nastavna jedinica
Djelovanje regulatora aktiviteta, regulatora cjeline ličnosti i regulatora socijalnih odnosa ličnosti na sportsku uspješnost. Karakteristike ličnosti vrhunskog sportaša.
9.nastavna jedinica
Utjecaj sportske aktivnosti na razvoj i promjene osobina ličnosti. Mogućnosti:neutralnost sportske aktivnosti, štetnost sportske aktivnosti, blagotvorno djelovanje. Motorička i kompetitivna komponenta sportske aktivnosti kao izvor varijacije u djelovanju na ličnost.
10.nastavna jedinica
Osnovni pokretači sportske aktivnosti. Motiv postignuća i uspješnost u sportu. Situacija postignuća. Ciljevi postignuća.Utjecaj razvijenosti motiva postignuća na biranje ciljeva. Neke biotičke potrebe i uspješnost u sportu.
11.nastavna jedinica
Intrinzična i ekstrinzična motivacija. Njihov poželjni omjer u sportskoj aktivnosti. Upute za održavanja i/ili povećanje intrinzične motivacije u sportskoj aktivnosti.
12.nastavna jedinica
Planiranje i odlučivanje u sportskoj aktivnosti. Kratkoročni i dugoročni ciljevi u treningu.Značaj povratne informacije o realizaciji ciljeva. Informacijska i emocionalna vrijednost povratne informacije.
13.nastavna jedinica
Motivacijska klima. Trenerovo rukovodeće ponašanje. Načini procjene motivacijske klime i trenerova rukovodećeg ponašanja. Grupna kohezivnost.
14.nastavna jedinica
Motoričko učenje (vježbanje). Sličnosti i razlike između motoričkog i verbalnog učenja. Teorije motoričkog učenja. Motorički program.
15.nastavna jedinica
Analiza tipova motoričkih zadataka. Uloga različitih vrsta povratne informacije u formiranju motoričkog stereotipa. Metode vježbanja motoričkih zadataka.

LITERATURA

Obavezna literatura
Horga, S. (1993). Psihologija sporta. Zagreb: Školska knjiga.

Preporučena literatura
Bakker, F. C., Whiting, H. T. A., van der Berg, H. (1995). Sport psychology: Concepts and aplications.Wiley.
Barić, R. (2005). Motivacijska klima u sportskoj ekipi: situacijske i dispozicijske determinante. Društvena istraživanja, 14: 4-5, 783-807.
Horga, S.: Utjecaj tjelesnog vježbanja na psihičku dobrobit. U: Mišigoj-Duraković, M. i sur.“Tjelesno vježbanje i zdravlje“, 267-275.

Časopisi: Journal of Sport and Exercise Psychology
International Journal of Sport Psychology
Research Quarterly
Perceptual and Motor Skills

Jedan članak po vlastitom izboru studenta.