HR | EN

Statistika u psihologiji II

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
Izvođači kolegija: prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, doc. dr. sc. Mirjana Tonković, Ivan Tomić, asist.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 30 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: Statistika u psihologiji I
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Ciljevi kolegija

Razumijevanje složenijih statističkih pojmova i njihovih teorijskih temelja važnih za korištenje u obradi rezultata dobivenih psihologijskim mjerenjem. Stjecanje vještine primjene statističkih postupaka u sređivanju i pripremanju podataka za njihovu psihologijsku interpretaciju, a koja uključuju primarno statističke analize inferencijalne statistike.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: U okviru kolegija stječu se temeljna znanja iz statistike koja su nužna za daljnje razumijevanje u većini drugih kolegija.

Korištene metode: sve prikladne metode

Sadržaj kolegija

Kolegij sadržajno pokriva temeljna područja upotrebe statistike u znanstveno-istraživačkom i praktičnom radu psihologa, u rasponu od osnova testiranja statističkih hipoteza u okviru inferencijalne statistike s naglaskom na upotrebu različitih statističkih (parametrijskih i neparametrijskih) testova prilagođenih pojedinim zahtjevima statističke obrade. Naglasak na na dvije statističke analize podataka. Jedno su statistički postupci u okviru korelacijskih analiza, gdje se teži poučavanju razumijevanja prirode tog modela obrade podataka ali istovremeno i efikasne primjene u rješavanju praktičnih problema. Drugo su statistički postupci u okviru analize varijance (jednostavna i složena) gdje se stavlja naglasak na razumijevanje logike tih statističkih postupaka te mogućnosti upotrebe u potencijalno vrlo širokom rasponu mogućih slučajeva. U okviru predavanja naglasak je na teorijskoj podlozi spomenutih statističkih postupaka a u okviru vježbi na praktičnoj primjeni i primjeni računskih algoritama.

Studentske obaveze

Studenti su obvezatni prisustvovati vježbama kako je to propisano statutom Filozofskog fakulteta te prisustvovati na dvije provjere znanja prije ispita (kolokviji). Studenti moraju položiti pismeni ispit kako bi mogli pristupiti usmenom dijelu ispita.

Raspored rada

Planirane teme predavanja i vježbi su:

1.Korelacija – princip i smisao.
2. Pearsonov koeficijenti korelacije (r).
3. Još neki koeficijenti korelacije (rho, ?, serijalna korelacija, koeficijent kontingencije, koeficijent zakrivljene korelacije-?).
4. Upotreba koeficijenta korelacije: koeficijent determinacije; predviđanje rezultata.
5. Multipla korelacija.
6. Parcijalna korelacija.
7. Jednostavna analiza varijance.
8. Uvod u složenu analizu varijance
9. Složena analiza varijance za nezavisne uzorke.
10. Veličina učinka i snaga statističkog testa..
11. Neparametrijski statistički testovi za testiranje značajnosti razlike između nezavisnih uzorka.
12. Neparametrijski statistički testovi za testiranje značajnosti razlika između zavisnih uzoraka.

Literatura

Obvezna:

Petz, B. (2004). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Kolesarić, V. i Petz. B. (2003). Statistički rječnik. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska

Aron, A. & Aron, E.N. (2002). Statistics for Psychology. Upper Saddle River: Prentice Hall, Inc.


Način polaganja ispita: pismeni i usmeni.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: dvije pismene provjere znanja