HR | EN

Stuktura studija

Struktura studija oblikovana je prema shemi 3 godine (preddiplomski studija) + 2 godine (diplomski studija) + 3 godine (doktorski studija) + 2 godine (specijalistički studij).


Za stjecanje diplome preddiplomskog studija treba ostvariti 180 ECTS bodova, za diplomu diplomskog studija 120 ECTS bodova, a za stjecanje naslova doktora znanosti 180 ECTS bodova.

 

Preddiplomski program psihologije traje 3 godine tijekom kojih student treba steći 180 ECTS bodova. Uvjeti za upis studija su završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura i položen razredbeni ispit. Završetkom preddiplomskog studija psihologije stječe se naziv sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije (kratica univ. bacc. psych.).

 

Diplomski program psihologije traje 2 godine tijekom kojih student treba steći 120 ECTS bodova. Uvjeti za upis studija su završen preddiplomski studij psihologije i položen razredbeni ispit. Završetkom diplomskog studija psihologije stječe se naziv magistar/magistra psihologije (kratica mag. psych.).

 

Doktorski program psihologije traje 3 godine tijekom kojih student treba steći 180 ECTS bodova. Uvjeti za upis su završen sveučilišni diplomski studij (dodiplomski za generacije prije Bolonjskog sustava), prosjek ocjena u diplomskom (dodiplomskom) studiju najmanje 4,0, te položen prijemni ispit. Za polaznike koji su stekli akademski stupanj "magistar znanosti", "magistar specijalist" i studente koji su odslušali poslijediplomski znanstveni ili poslijediplomski specijalistički studij iz psihologije i položili sve propisane predmete s prosječnom ocjenom 4,0 i više, ali nisu obranili završni rad, Vijeće studija donosi prosudbu o priznavanju dijela studija i sukladno tome odobrava upis.

Doktorski studij mogu upisati i magistri znanosti i magistri drugih struka, nakon pripremne godine. Ona podrazumijeva polaganje razlikovnih ispita i druge uvjete koji se određuju na temelju bazične struke kandidata. Kandidat stječe pravo upisa doktorskoga studija ako je prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4,0.

Završetkom poslijediplomskog doktorskog studija iz psihologije stječe se naziv doktor/doktorica znanosti (kratica dr. sc.).

 

Specijalistički studij Odsjeka za psihologiju FFZG-a traje 2 godine tijekom kojih student treba steći 136 ECTS bodova. Uvjeti za upis su završen sveučilišni diplomski (dodiplomski) studij psihologije,  najmanje godinu dana staža u neposrednom radu s ljudima te mogućnost provođenja samostalnog rada u području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje u kojoj kandidat radi (kandidati iz Hrvatske trebaju zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti). Završetkom specijalističkog studija iz kliničke psihologije stječe se naziv specijalista kliničke psihologije (kratica univ. spec. psych.).

Program preddiplomskog i diplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa temeljem članka 51. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04) izdalo je:

- 02. lipnja 2005. Dopusnicu(Kl: UP/I-602-04/05-16/284; Ur. br::533-07-05-2) Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3, za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija

- 02. lipnja 2005. Dopusnicu (Kl: UP/I – 602-04/05-16/294; Ur br: 533-07-05-2) Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3, za izvođenje diplomskog sveučilišnog studija Psihologija (jednopredmetni).

Izmjene programa

Vijeće Odsjeka za psihologiju predložilo je i odobrilo sljedeće izmjene programa:


- Izmjene programa 06-07; izmjene vrijede od akademske godine 2006./2007. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 28. lipnja 2006., KLASA: 602-04/06-01/179, URBROJ: 3804-850-06-5, 05. srpnja 2006.

- izmjena satnice za obavezni kolegij Uvod u razvojnu psihologiju (umjesto 1P, 2S nova satnica od 2P, 1S, 1V), vrijedi od akademske godine2006./2007. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2006., KLASA: 602-04/06-01/261, URBROJ: 3804-120-06-2, 19. prosinca 2006.

- Izmjene programa 07-08; izmjene vrijede od akademske godine 2007./2008. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 16. srpnja 2007., KLASA: 602-04/07-01/127, URBROJ: 3804-850-07-12, 31. kolovoza 2007.

- Izmjene programa 08-09; izmjene vrijede od akademske godine 2008./2009. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 02. i 17. srpnja 2008., KLASA: 602-04/08-01/118, URBROJ: 3804-850-08-90, 21. srpnja 2008.

- Izmjene programa 09-10 do 13-14; u dokumentu su navede sve izmjene programa od ak. godine 2009./2010. do ak. godine 2013./2014.

- Izmjene izvedbenog plana 14-15; u dokumentu su navede sve izmjene programa koje vrijede od akademske godine 2014./2015. odobrene na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta održanoj 27. lipnja 2014. (KLASA: 602-01/14-01/135, URBROJ: 3804-850-14-18, 1. srpnja 2014; KLASA: 602-04/14-01/102, URBROJ: 3804-850-14-13, 2. srpnja, 2014.)

- Izmjene programa i izvedbenog plana 15-16; u dokumentu su navedene sve izmjene programa i izvedbenog plana koje vrijede od akademske godine 2015./2016. odobrene na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta održanoj 20. svibnja 2015. (KLASA: 602-01/15-01/97, URBROJ: 3804-850-15-25, 21. svibnja 2015.)

 


Studenti upisani 2005/06 ili kasnije


Studenti koji su upisali prvu godinu studija psihologije 2005./06. godine ili kasnije studiraju po novom nastavnom programu.


Studenti upisani prije godine 2005/06


Studenti koji su upisali prvu godinu studija psihologije 2004./05. godine ili prije, te redovno studiraju, studiraju po starom nastavnom programu.