HR | EN

Obaveze studenata

Obavezne i izborne aktivnosti (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, okruglim stolovima i sl.) i kriteriji za njihovo izražavanje u ECTS bodovima

Okosnicu strukture nastavnog programa čine moduli, koji predstavljaju cjeline međusobno povezanih kolegija koji pripadaju određenom području i pružaju temeljitiji i specijalizirani uvid u specifična znanja. Svaki modul sastoji se od najmanje tri kolegija, a nosi ukupno 9-12 ECTS bodova i izvodi se u opsegu od najmanje 30 sati različitih oblika nastave. S obzirom na razinu stupnja obrazovanja i zahtjeva koji su potrebni da bi se svladala visoko specijalizirana znanja ponuđenih kolegija, svi su kolegiji bodovno izjednačeni, te nose 3 (većina izbornih kolegija) ili 4 ECTS (visokospecijalizirani metodološki kolegiji, uglavnom obvezni). Ovo su ujedno kolegiji koji čine sržne sadržaje stjecanja generičkih i transfernih vještina doktorskih studenata.

Dva modula su obavezna (21 ECTS, 105 sati nastave), a između ostalih 8 ponuđenih modula student mora izabrati 2 (18-20 ECTS, 60-85 sati nastave). Kad pojedini modul nudi više od 3 kolegija, neki kolegiji mogu biti obvezni, a neki izborni, odnosno ako je modul obvezan, student ne mora upisati sve kolegije predviđene modulom, nego one koji su mu određeni individualnim programom doktorskog studija. Ukupno student nastavnim sadržajima stječe 39 ECTS bodova. Nastavnim je sadržajima moguće u studiju steći dodatnih do 5 % nastavnih ECTS (ukupno 9 ECTS) i to upisom pojedinih kolegija iz drugih modula, s drugih doktorskih studija u zemlji ili inozemstvu ili sa specijalističkih studija psihologije kada povjerenstvo za praćenje rada studenta procijeni da su ti sadržaji nužni za realizaciju specifičnog individualnog programa. Udio izbornih nastavnih sadržaja u studiju je 50 %.

 Dva obavezna modula su: Psihologijska metodologija i Psihometrijska teorija i kvantitativne metode. Ostalih 8 modula pokrivaju glavna područja psihologije kao što su psihologija ličnosti, socijalna psihologija, neuroznanost, kognitivna psihologija, razvojna psihologija, psihologija obrazovanja, klinička i savjetodavna psihologija, psihologija rada i organizacijska psihologija.

Ukupan broj ECTS bodova koje student treba skupiti do završetka studija je 180. Od toga u obaveznim modulima treba skupiti 21 bod, a u izbornim modulima 18-20 ECTS. Ostatak bodova student skuplja izradom disertacije (45 ECTS), obaveznim bodovima koji se stječu na temelju pisanja seminarskih radova, polaganja ispita iz istraživačke metodologije, pisanja nacrta istraživanja i obrane nacrta istraživanja (24 ECTS), obveznom konzultativnom nastavom (minimalno 9 ECTS u cijelom studiju), te obveznim istraživačkim sadržajima (minimalno 14 ECTS). Preostale  bodove student prikuplja različitim znanstvenim, stručnim i nastavnim aktivnostima (između 43 i 51 ECTS).

Student uz prikupljene bodove od nastave i izrade disertacije može prikupiti  ECTS na temelju sljedećih aktivnosti:

Aktivnost

Obvezno

/izborno

ECTS

Napisati seminarski rad – pregledni rad o području iz kojeg je tema doktorata (do kraja II. semestra napisan kao za objavljivanje)

obvezno

6

Napisati seminar iz metodologije područja kojim se bavi radnja (do kraja III. semestra)

obvezno

5

Napisati nacrt istraživanja (do kraja III. semestra)

obvezno

4

Izložiti nacrt istraživanja pred vršnjacima i obraniti ga pred povjerenstvom (do kraja III. semestra)

obvezno

4

Priprema nacrta doktorskog istraživanja za Etičko povjerenstvo

obvezno

1

Položiti ispit iz znanstvene metodologije užeg područja istraživanja (doktorski ispit)

obvezno

5

Individualne konzultacije s mentorom/članovima povjerenstva

obvezno

5 sati = 1 ECTS, obvezna 3 ECTS po godini

Obvezna prezentacija istraživačkog rada pred doktorandima i nastavnicima

obvezno

minimalno 4

Objavljivanje znanstvenog rada

obvezno

minimalno 10

Izlaganje na konferenciji

obvezno

minimalno 5

Ukupno obveznih dodatnih ECTS                                                                          (53)

Izlagati na konferenciji

izborno

5 domaća/6 međunarodna

Samostalno objaviti znanstveni pregledni rad

izborno

10 (domaća), 12 (međunarodna recenzija)

Samostalno objaviti istraživački rad u časopisu/knjizi

izborno

14 (domaća), 16 (međunarodna recenzija)

Objaviti istraživački rad u koautorstvu u časopisu/knjizi

izborno

8 (domaći), 10 (međunarodna recenzija)

Prezentirati svoj istraživački rad na znanstvenom kružoku za članove Odsjeka i kolege sa studija

izborno

4

Održati javno predavanje na temu vezanu uz individualni program doktorskog studija

izborno

4

Sudjelovati u radu relevantne škole, kursa ili sl.

izborno

6-15 (5 dana minimum)

Pomoć u izvođenju nastave

izborno

sudjelovanjem u nastavi može se steći najmanje 2 (sudjelovanje u provedbi vježbi/seminara ili drugih oblika nastave), a najviše 4 ECTS u cijelom studiju (samostalno izvođenje npr. izbornog kolegija)

Izbor dodatnih kolegija s matičnih ili drugih studija

izborno

maksimalno 9 ECTS

Ukupno izbornih dodatnih ECTS                                                                           (62-80)

Pregled obveza studenata - generacija 2014./2017.