Psihologija obrazovanja učenika s teškoćama u školi

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Status predmeta: Izborni
Oblik nastave: Predavanja i vježbe
Broj ECTS bodova: 4

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam individualnih različitosti. pristupi učenicima s posebnim potrebama. Djeca s teškoćama u učenju: vrste kognitivnih smetnji, uzroci teškoća u učenju, utvrđivanje i prepoznavanje teškoća u učenju, pristupi i metode rada s djecom s teškoćama u učenju. Djeca sa smetnjama u ponašanju i emocionalnim teškoćama, vrste emocionalnih teškoća i smetnji u ponašanju, činitelji povezani sa smetnjama u ponašanju i emocionalnim teškoćama, prepoznavanje i utvrđivanje emocionalnih teškoća i smetnji u ponašanju,   strategije u grupnom i individualnom radu s djecom s emocionalnim  teškoćama i smetnjama u ponašanju

 

Cilj

Cilj kolegija je da studenti razumiju i mogu objasniti pojam posebnih potreba  u školskom kontekstu, da mogu razlikovati pojedine vrste potreba te da mogu prepoznati ulogu pojedinih činitelja u njihovu nastanku. Studenti će moći procijeniti  prednosti i nedostatke pojedinih intervencijskih pristupa. Očekuje se da će studenti nakon praćenja ovog kolegija  moći u realnoj situaciji prepoznati probleme prilagodbe djece s teškoćama u školi, da će moći sudjelovati u timskom planiranju, izvedbi i praćenju izvedbe programa njihova učenja. Studenti će moći procijeniti primjerenost pojedinog intervencijskog postupka u odnosu na vrstu teškoća, te primijeniti u svom radu metodu analize slučaja..

 

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

Nastava se provodi kroz predavanja i vježbe u jednom semestru (2+2). Uradak studenta prati se i provjerava kroz izvedbu vježbi i završni ispit.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003.) Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP.(poglavlje 2))

Ormrod, J.E (2003.): Educational psychology –developing learners (4th ed.),Columbus, Merrill Prentice Hall (poglavlje 5)

Kocijan Hercigonja D. (1997.): Hiperaktivno dijete, Slap, Jastrebarsko.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:

Woolfolk, A. (2005.) Educational psychology, (8th.ed.), Boston: Allyn and Bacon (poglavlje 4)

Ajduković, M. i sur. (1995.): Prevencija poremećaj u ponašanju kod djece stradalnika rata, DPP, Zagreb.

Winkel, R. (1996.): Djeca koju je teško odgajati: Educa Zagreb.

Visser, J., Daniels, H., Cole,T. (2001.) Emotional and behavioural difficulties in mainstream schools, New York: Elsevier.