Osnove traumatske psihologije

Predavač: Prof.dr.sc. Lidija Arambašić

Satnica: 2 sata predavanja i 1 sat seminara

Vrijeme i održavanja: naknadno
Godina studija koja može slušati kolegij: III godina preddiplomskog studija (6. semestar)
Maksimalni broj studenata: 30

Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz kolegija Uvod u kliničku psihologiju (obavezni kolegij na preddiplomskom studiju). Prednost imaju studenti koji su ispit položili boljom ocjenom.

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave (2 dopuštena izostanka)

Očekivanja od studenata:
1. vrlo aktivan i obvezatan angažman tijekom nastave
2. izrazit interes za područje kliničke psihologije

Okvirni sadržaj predmeta: Stresni i traumatski događaji te gubici i njihove kratkoročne i dugoročne posljedice na tjelesnom i psihičkom planu. Psihička stanja stresa i traume te proces tugovanja. Načela pružanja podrške ljudima u stanju stresa, traume i tijekom procesa tugovanja. Specifičnosti provedbe istraživanja u području traumatske psihologije (uključujući i etička pitanja).

Cilj kolegija
Studenti će steći temeljna znanja o stresnim i traumatskim događajima te o gubicima odnosno o psihičkim stanjima stresa, traume i o procesu tugovanja. Moći će prepoznati kratkoročne i dugoročne posljedice navedenih psihičkih stanja te načine njihova sprečavanja i ublažavanja. Naučit će temeljna načela pružanja podrške ljudima nakon stresnih i traumatskih događaja te nakon gubitaka. Steći će znanja o metodološkim teškoćama i etičkim pitanjima istraživanja u području traumatske psihologije. Osvijestit će potrebu za brigom o stručnjacima koji rade s traumatiziranim ljudima.

Oblik provođenja nastave i način provjere znanja
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno tijekom 6. semestra.
Provjera stavova i uvjerenja u području traumatske psihologije provodi se tijekom nastave kroz rasprave i demonstracijske vježbe.
Provjera znanja provodi se putem pismenog ispita po završetku nastave.

Popis obavezne literature – potrebne za studij i polaganje ispita 
1. Arambašić, L. (2003.). Individualni stres i trauma, u: D. Ajduković (ur.), Socijalna rekonstrukcija zajednice, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 99. – 121.
2. Arambašić, L. (2005.). Gubitak, tugovanje, podrška, Jastrebarsko: Naklada "Slap".
3. Pregrad, J. (ur.) (2005.). Stres, trauma, oporavak, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
1. Arambašić, L. (2003.). Stres i suočavanje – teorijski modeli i njihove implikacije za problem nezaposlenosti, Suvremena psihologija, 6 (1), 103-127.
2. Arambašić, L. (2003.). Gubici i tugovanje te njihove posljedice po pojedinca i zajednicu, u: D. Ajduković (ur.), Socijalna rekonstrukcija zajednice, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 123. – 152.
3. Lazarus, R.S. i Folkman, S. (2004.). Stres, procjena i suočavanje, Naklada "Slap", Jastrebarsko.
4. Stroebe, M.S., Hansson, R.O., Stroebe, W. i Schut, H. (ur.) (2002.). Handbook of bereavement research: Consequences, coping and care, American Psychological Association, Washington, D.C.

Bodovna vrijednost predmeta
4 ECTS

Način polaganja ispita
Provjera znanja provodi se putem tri kolokvija tijekom semestra (ako studenti nisu zadovoljni prosječnom ocjenom iz triju kolokvija, mogu polagati pismeni ispit).
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Nakon odslušanog predmeta studenti anonimno procjenjuju njegov sadržaj, način izvedbe, rad nastavnika i odnos prema studentima. Tijekom godina prati se uspješnost studenata u individualnim i grupnim zadacima, kao i na kolokvijima.

Potpuniji sadržaj predmeta
Stresni događaji i psihičko stanje stresaDefinicije pojmova. Vrste stresnih događaja. Teorijski modeli stresa. Reakcije na stresne događaje. Načini suočavanja sa stresom. Kratkoročne i dugoročne posljedice stresnih situacija.

Traumatski događaji i traumaDefinicije pojmova. Teorijski modeli traume. Traumatske i posttraumatske reakcije. Načini suočavanja s traumom. Kratkoročne i dugoročne posljedice traumatskih događaja. Posttraumatski stresni poremećaj.

Gubici i proces tugovanja – Obilježja različitih vrsta gubitaka. Utjecaj gubitka na pojedinca i na obitelj. Reakcije na gubitak. Gubici i traumatski događaji. Određenje pojma tugovanje. Ciljevi, obilježja i ishodi tugovanja. Teorijski pristupi procesu tugovanja. Trajanje tugovanja. Činitelji koji utječu na proces tugovanja. Otežano ili komplicirano tugovanje. Gubici i proces tugovanja u djetinjstvu i mladosti.

Načela pružanja podrške ljudima u stanju stresa, traume i tijekom procesa tugovanjaPredrasude i mitovi o pružanju podrške traumatiziranim ljudima. Značajke podrške tzv. prirodnih pomagača. Osnovni elementi stručne podrške. Procjena djelotvornosti. Moguće teškoće i opasnosti u pružanju podrške traumatiziranim ljudima. Supervizija kao oblik stručne podrške stručnjacima.

Specifičnosti provedbe istraživanja u području traumatske psihologije Određivanje predmeta proučavanja. Odabir sudionika. Moguća stresnost sudjelovanja u takvim istraživanjima. Etička pitanja.

Obavijesti o zadaćama

Seminari

Evidencija i ocjene