Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, red. prof., Vanja Putarek, asist.
Status kolegija: Obavezni
Oblik nastave: predavanja (2 sata) i vježbe (auditorne i laboratorijske) (2 sata)
Broj ECTS bodova: 5

Ciljevi kolegija

Studenti će moći usporediti teorijske modele i primijeniti odgovarajuće metode istraživanja u području učenja i poučavanja. Studenti će moći analizirati odnose između procesa poučavanja i ishoda učenja u pojedinim akademskim domenama. Moći će primjenjivati neke od glavnih psiholoških mjernih instrumenata za utvrđivanje osobina učenika te kreirati i primijeniti instrumente za provjeru i procjenu školskog postignuća. Moći će u radu s učenicima i nastavnicima primijeniti postupke za poticanje razvoja strategija i tehnika učenja i vještina poučavanja.

Sadržaj kolegija

Ciljevi i metode istraživanja u psihologiji obrazovanja. Determinante ishoda učenja: osobine učenika i karakteristike obrazovnog konteksta. Primjena teorijskih pristupa procesu učenja u školskom kontekstu. Pristupi poučavanju. Metode poučavanja. Poučavanje specifičnih sadržaja: čitanje i pisanje, rješavanje matematičkih problema, znanstveno zaključivanje. Poučavanje vještina učenja. Procjenjivanje i mjerenje školskog postignuća učenika. Evaluacija rada nastavnika.

Studentske obveze

Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Redovito pisanje zadaća koje će biti ocjenjivane i činit će sastavni dio ocjene. Dva kolokvija čiji će rezultati činiti sastavni dio ocjene.

Raspored rada

Unutar većine nastavnih jedinice vježbe prate predavanja, tj. na njima se različitim nastavnim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju. Nekoliko vježbi posvećeno je ispitivanju spremnosti za školu, a samo ispitivanje provodi se u dječjem vrtiću.
Nastavne jedinice:
1. Psihologija  obrazovanja: ciljevi i metode istraživanja
2. Determinante ishoda učenja
3. Osobine učenika
4. Karakteristike obrazovnog konteksta
5. Teorijski pristupi procesu učenja: bihevioristi i teorija socijalnog učenja i obrazovanje
6. Teorijski pristupi procesu učenja: kognitivni pristupi i obrazovanje
7. Teorijski pristupi procesu učenja i poučavanja: konstruktivizam
8. Teorijski pristupi procesu učenja: transfer znanja
9. Pristupi i metode poučavanja
10. Učenje i poučavanje čitanja i pisanja
11. Učenje i poučavanje matematike
12. Poučavanje znanstvenog zaključivanja
13. Poučavanje vještina učenja
14. Procjenjivanje i mjerenje školskog postignuća
15. Evaluacija nastave i rada nastavnika

Literatura

OBAVEZNA LITERATURA

Vizek Vidović, V.,  Rijavec, M., Vlahović Štetić, V. i  Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP – Vern.
Cohen, L., Manion, L. i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko: Naklada Slap
Vlahović Štetić, V., Vizek Vidović, V., Arambašić, L. Miharija, Ž. (1995). Test spremnosti za školu (priručnik). Jastrebarsko: Naklada Slap
Standardi za pedagoško i psihološko testiranje, (poglavlje 8, 12, 15, 16) (1998). Zagreb: Educa.

PREPORUČENA LITERATURA

Brdar, I. i Rijavec, M. (1998). Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu? Zagreb: IEP.
Bruner, J. (1999). Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa.
Čudina-Obradović, M. (2000). Kad kraljevna piše kraljeviću – psihološki temelji učenja čitanja i pisanja. Zagreb: Korak po korak.
Zarevski, P., Ur. (2000). Učitelji za učitelje - primjeri provedbe načela aktivne/efikasne škole. Zagreb: IEP. – UNICEF.
Good, T.L. i Brophy, J. (1995). Contemporary educational psychology. New York: Longman.
Hitrec, G. (1990). Kako pripremiti dijete za prvi razred. Zagreb: Školska knjiga.
Pastuović, N. (1999): Edukologija (6 dio: Psihologija cjeloživotnog obrazovanja). Zagreb: Znamen.
Slavin, R. (1997). Educational psychology: Theory and practice. Boston: Allyn and Bacon.
Vlahović Štetić, V. i Vizek Vidović, V. (1998). Kladim se da možeš – psihološki aspekti početnog poučavanja matematike. Zagreb: Korak po korak.
Wood, D. (1995). Kako djeca uče i misle. Zagreb: Educa.
Woolfolk, A.E. (1998). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.