Uvod u predškolsku i školsku psihologiju

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Status predmeta: Obavezni
Nositeljice kolegija: prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, doc. dr. sc. Aleksandra Huić
Izvođačice kolegija: prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, doc. dr. sc. Aleksandra Huić, dr. sc. Inja Erceg, viši asist., Vanja Putarek, asist.
Oblik nastave:
Predavanja i vježbe
Broj ECTS bodova: 4
Preduvjet za upis: Psihologija djetinjstva i adolescencije
 
Opis predmeta

Okvirni sadržaj predmeta
Znanstvena utemeljenost školske i predškolske psihologije, odnos školske psihologije i psihologije obrazovanja. Područja rada predškolskog i školskog psihologa: rad predškolskog i školskog psihologa  s djecom, odgajateljima, učiteljima i roditeljima. Položaj školskog i predškolskog psihologa u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. Ključne kompetencije kompetencija predškolskih i školskih psihologa. Način stjecanja kompetencija te mogućnosti razvoja karijere. Uloga predškolskog i školskog psihologa u unapređivanje odgojno-obrazovnog rada u predškolskim i školskim institucijama. Učinci institucionalne predškolske skrbi na psihofizički razvoj djeteta.

Cilj
Dati osnovnu orijentaciju o području predškolske i školske psihologije. Studenti će nakon ispunjenih obveza na kolegiju moći opisati glavna područja kojima se bavi školska i predškolska psihologija, moći objasniti kakav je položaj predškolskih i školskih psihologa u obrazovnom sustavu te na koji način se stječu potrebne kompetencije u ovom području. Spoznaje stečene na kolegiju moći će upotrijebiti kao polazište za donošenje profesionalnih odluka. Osim osnovnih informacija u području studenti će steći temeljna znanja za praćenje obveznih i izbornih kolegija iz ovog područja psihologije u diplomskom studiju. Uz to studenti će tijekom vježbi  imati priliku za stjecanje bazičnih komunikacijskih vještina vezanih uz timski rad, vođenje intervjua i  prezentiranje rezultata školskog projekta.
 
Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja
Nastava se provodi kroz predavanja i vježbe u jednom semestru (1+1). Vježbe uključuju i izvedbu praktičnih radova i projekta  koji se provodi u suradnji sa stručnim suradnicima školskih i predškolskih ustanova. Uradak studenta prati se kroz aktivnosti na nastavi, izvedbu praktičnih radova/projekata, a na predškolskome dijelu i kroz kolokvij. Ocjena se formira na temelju ocjene kolokvija na predškolskome dijelu kolegija i ocjene prezentacije i izvještaja školskog projekta na školskom dijelu kolegija (računa se kao prosjek ove dvije ocjene).

Popis osnovne literature:
Reynolds, C. R., & Gutkin, T. B. (Eds.) (1999). The Handbook of School psychology (3rd ed.). New York: Wiley.

Kolesarić,V., Krizmanić M, Petz B. (ur.) (1991). Uvod u psihologiju. Zagreb: Prosvjeta.

Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja 3 i 4).
Clarke-Stewart, A. (1993). Daycare. Cambridge: Harvard University Press.


Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:
Stoll, L., Fink, D. (2000). Mijenjajmo naše škole. Zagreb: Educa.
Starc, B., Čudina Obradović, M, Plaša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden Marketing-Tehnička knjiga.
Katz, G.L., McClellan, D.E. (1997). Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb: EDUCA.
Haug-Schnabel, G. (1996). Agresivnost u dječjem vrtiću. Zagreb: EDUCA.
Milanović,M., Stričević, I., Maleš, D. Sekulić Majurec, A. (2000).Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. UNICEF-Ured za Hrvatsku. (str. 31-61).