HR | EN

Uvod u razvojnu psihologiju

Naziv studija: Prediplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija:   prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
Izvođačice kolegija: prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, dr. sc. Inja Erceg, viši asist.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 3.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 15 sati seminara, 15 sati metodičkih, terenskih i laboratorijskih vježbe
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno 

 

Konzultacije:

Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
Soba: C-308, Tel. 6120 100
E-mail: gkuterov@ffzg.hr
termini konzultacija:
uz najavu na e-mail

Dr. sc. Inja Erceg, viši asist.
Soba: C-315
E-mail:inerceg@ffzg.hr
termin konzultacija:
uz najavu na e-mail

 

Ciljevi kolegija:

Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će poznavati tradicionalna i suvremena načela, koncepte, teorije i metode istraživanja čovjekova tjelesnog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja, koje će moći uspoređivati po različitim kriterijima i kritički evaluirati. Razumjet će činitelje i procese koji uzrokuju razvojne promjene i nalaze se u njihovoj podlozi. Također će poznavati teškoće s kojima se susreću istraživači razvojnih promjena i mogućnosti njihova otklanjanja te će razviti osjetljivost za etičke dileme u istraživanjima razvoja, osobito u posebno osjetljivim razvojnim razdobljima. Kolegij će omogućiti uvid u isprepletenost teorija, istraživanja i učinkovitog rješavanja praktičnih pitanja vezanih uz područje razvojne psihologije i osposobit će studente za kompetentnu primjenu stečenih znanja u rješavanju društveno relevantnih pitanja u području skrbi o osobama različite životne dobi.

Sadržaj kolegija:

Ciljevi i problemi razvojne psihologije. Osnovni pojmovi razvojne psihologije. Povijest i filozofski korijeni razvojne psihologije. Periodizacija razvoja i temeljne zakonitosti razvoja. Biološki i okolinski čimbenici razvoja te mehanizmi njihove interakcije. Metodologija istraživanja razvoja (longitudinalni, transverzalni i sekvencijalni istraživački nacrti). Etička načela istraživanja u razvojnoj psihologiji. Razvojne teorije (psihodinamske – Freud, Erikson; teorije učenja – Watson, Skinner, Bandura; kognitivne – Piaget, Vigotski, Kohlberg; Bronfenbrennerova teorija ekoloških sustava; etološki pristupi razvoju – Bowlby). Usporedba razvojnih teorija.

Studentske obveze:

Redovito pohađanje nastave u skladu s obvezama propisanim Statutom Fakulteta. Aktivna priprema za predavanja, seminare i vježbe. Izrada jednog individualnog seminarskog rada. Dva obavezna pismena kolokvija tijekom nastave.

Raspored rada po tjednima:

Predavanja:
1.Ciljevi, problemi i osnovni pojmovi u razvojnoj psihologiji. Periodizacija i temeljne zakonitosti razvoja.
2.Biološki i okolinski činitelji razvoja i mehanizmi njihove interakcije
3.Povijest razvojne psihologije
4.Metode istraživanja čovjekova razvoja
5.Etička načela u istraživanjima razvoja
6.Teorijske paradigme u razvojnoj psihologiji i kriteriji za usporedbu i evaluaciju teorija
7.Freudeova teorija psihoseksualnog razvoja
8.Eriksonova teorija psihosocijalnog razvoja
9.Biheviorističke teorije razvoja: Tradicionalne teorije učenja
10.Biheviorističke teorije razvoja: Socijalno-kognitivna teorija učenja
11.Piagetova teorija kognitivnog razvoja

12.Kohlbergova teorija moralnog razvoja
13.Sociokulturalna teorija razvoja Vigotskog
14.Etološki pristupi razvoju
15.Razvoj u okviru Bronfenbrennerove teorije ekoloških sustava

Seminari i vježbe:
U okviru seminara i vježbi obradit će se sljedeće tematske cjeline:
1.Ispitivanje i analiza studentskih implicitnih teorija razvoja
2.Metoda opažanja u razvojnoj psihologiji (upoznavanje s različitim vrstama opažanja, provođenje opažanja, analiza prikupljenih podataka, usporedba rezultata dobivenih različitim vrstama opažanja)
3.Etička načela u istraživanjima i radu s djecom
4.Osobitosti razvoja u različitim kontekstima
5.Primjena sociometrije u razvojnoj psihologiji (upoznavanje s različitim sociometrijskim tehnikama, provođenje sociometrijskog ispitivanja, analiza prikupljenih podataka, mogućnosti upotrebe metode sociometrije)

Okviran raspored rada na seminarima i vježbama po tjednima:
1.Podjela zadataka i obaveza

2.Ispitivanje studentskih implicitnih teorija razvoja
3.Metoda opažanja u razvojnoj psihologiji – upoznavanje s različitim vrstama opažanja
4.Metoda opažanja u razvojnoj psihologiji – provedba opažanja
5.Metoda opažanja u razvojnoj psihologiji – analiza prikupljenih podataka i usporedba rezultata dobivenih različitim vrstama opažanja
6.Primjena hrvatskog Etičkog kodeksa u analizi istraživanja iz razvojne psihologije
7.Prvi kolokvij
8.Osobitosti razvoja u različitim kontekstima – terenske vježbe 1
9.Osobitosti razvoja u različitim kontekstima – terenske vježbe 2
10.Osobitosti razvoja u različitim kontekstima – terenske vježbe 3
11.Osobitosti razvoja u različitim kontekstima – terenske vježbe 4
12.Analiza studentskih implicitnih teorija razvoja
13.Drugi kolokvij

Literatura:

Obvezna:

1.Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija: Moderna znanost (Pogl. 1-4). Jastrebarsko: Naklada Slap.

2.Berk, L. (2006). Psihologija cjeloživotnog razvoja (Pogl. 1-3). Jastrebarsko: Naklada Slap.

3.Fulgosi, A. (1982). Teorije ličnosti (Pogl. 1 i 3). Zagreb: Školska knjiga.

4.Schaffer, H. R. (2004). Introducing Child Psychology (Chapter 7: Vygotsky’s Theory). Oxford: Blackwell.

5.Ajduković, M. i Kolesarić, V. (Ur.) (2003). Etički kodeks istraživanja s djecom. Vijeće za djecu Vlade RH i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.

6.Dva izvorna znanstvena rada po vlastitom izboru u kojima su primijenjene različite strategije istraživanja razvoja – longitudinalna i transverzalna.


Preporučena:

1.Lerner, R.M. (2002). Concepts and theories of human development (3rd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.

2.Crain, W. (1992). Theories of development: Concepts and applications. Prentice-Hall, Inc.

3.Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta.Jastrebarsko: Naklada Slap.

4.Gardner, H., Kornhaber, M.L. i Wake, W.K. (1999). Inteligencija: različita gledišta (Pogl. 4: Piaget). Jastrebarsko: Naklada Slap.

5. Zarevski, P. (1997). Psihologija pamćenja i učenja (3. poglavlje). Jastrebarsko: Naklada Slap.

6. Čudina, M. (1987). Filogeneza i ontogeneza psihičkog života. U V. Andrilović i M. Čudina, Osnove opće i razvojne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.