HR | EN

Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Darja Maslić Seršić, red. prof.
Izvođač kolegija: dr. sc. Darja Maslić Seršić, red. prof.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: usmeno

Ciljevi kolegija

Usvajanje temeljnih znanja o eksperimentu općenito te o eksperimentu u psihologiji. Razumijevanje kvantitativnih empirijskih metoda u psihologiji i usvajanje znanja o uzročno-posljedičnom zaključivanju u znanosti.

Sadržaj kolegija

Definicija znanosti i upoznavanje s kvantitativnim istraživačkim metodama u društvenim znanostima. Sistematsko opažanje i eksperiment u psihologiji: elementi empirijskog pristupa – problem, hipoteza, varijable. Nezavisna i zavisna varijabla. Razumijevanje probabilističke uzročnosti. Vanjska i unutarnja valjanost eksperimenta. Kontrola. Manipulacija nezavisnom varijablom, operacionalizacija i odabir zavisne varijable. Podražajne i individualne nezavisne varijable, osnovni tipovi odgovora. Razina mjerenja. Odnosi između nezavisne i zavisne varijable koji su predmet interesa psihologije. Eksperimentalni i kvazieksperimentalni nacrti.

Studentske obveze

Pismeni ispit.

Razrada sadržaja po temama


1.    Definicija znanosti i znanstvene metode. Psihologija kao znanost.
2.     Opće metode psihologije: metoda opažanja (ekstrospekcija) i metoda samoopažanja (introspekcija)
3.    Eksperiment. Eksperiment u psihologiji.
4.    Varijable – nezavisna, zavisna, vanjske.
5.    Vanjska i unutarnja valjanost eksperimenta.
6.    Manipulacija nezavisnom varijablom.
7.    Odabir i definicija zavisne varijable.
8.    Razina mjerenja.
9.    Relevantni faktori u psihologijskom istraživanju i njihovo moguće djelovanje na zavisnu varijablu mimo nezavisne varijable – miješanje efekata, kontrola.
10.    Elementi kvantitativnog psihologijskog istraživanja – problem i hipoteza.
11.     Eksperimentalni nacrt – dvije ili više nezavisnih skupina.
12.     Faktorijalni eksperimentalni nacrt. Eksperimenti s više nezavisnih varijabli.
13.     Zavisan i mješoviti eksperimentalni nacrt.
14.     Kvazieksperimentalni nacrti.
15.    Valjanost zaključivanja o odnosima nezavisne i zavisne varijable i mogućnosti generalizacije rezultata.

Literatura:

Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.

Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Kolesarić, V. (1996). Metodologija psihologijskih istraživanja. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta (interno izdanje).

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Breakwell, S.H., Hammond, S. & Fife-Schaw, C. (2003). Research Methods in Psychology. London: SAGE Publications.