HR | EN

Dr. sc. Vesna Buško

redovni profesor

 

Rođena u Dubrovniku gdje je stekla osnovnu i srednjoškolsku naobrazbu. Diplomirala u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1990., magistrirala 1995. te doktorirala 2000. godine. Od 1992. zaposlena je u istom Odsjeku u svojstvu znanstvenog novaka, izabrana u zvanje znanstvenog asistenta 1995. g., višeg asistenta 2000, docenta 2002, u zvanje izvanrednog profesora 2008. te u zvanje redovitog profesora na Katedri za psihometriju 2014. godine. Bila je predstojnica Katedre za psihometriju u Odsjeku za psihologiju u razdoblju od 2005-2016.

Na Odsjeku za psihologiju i Filozofskom fakultetu nositeljica je i izvodi nekoliko obveznih i izbornih kolegija u preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja psihometrijske teorije i metodologije. U okviru doktorskog studija psihologije osmislila je i vodi nastavni modul Psihometrijska teorija i kvantitativne metode koji uključuje 3 obvezna i 2 izborna kolegija. Nositeljica je i kolegija Evaluacija dijagnostike i tretmana na specijalističkom studiju iz kliničke psihologije. Predavala je i na poslijediplomskim studijima kineziologije i sociologije.

Kao stipendist DAAD fondacije, tijekom 2002. godine usavršavala se na Odsjeku za metodologiju i evaluaciju Sveučilišta “Friedrich Schiller“ u Jeni i Odsjeku za psihologiju “Frei Universität“ u Berlinu. Pohađala je petnaestak međunarodnih znanstvenih seminara i škola iz područja psihometrije i multivarijatne metodologije. 2010. je kao gostujući profesor Sveučilišta u Buenos Airesu predavala kolegij iz područja linearnog strukturalnog modeliranja za studente poslijediplomskih studija. Kao voditelj i/ili predavač sudjelovala je u radu nekoliko međunarodnih i domaćih ljetnih škola te kao gostujući predavač na preddiplomskim studijima Sveučilišta u Osijeku i Dubrovnik International University.
    
Vodila je, surađivala ili sudjelovala kao konzultant u realizaciji dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih radova i izložila više od 80 priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Izradila je veći broj kompozitnih psihologijskih testova, većinom iz domene općih kognitivnih sposobnosti, kao i prijevoda i/ili prilagođenih verzija instrumenata inozemnih autora.

Pokrenula je i do sada organizirala 8 međunarodnih psihometrijskih simpozija. Kao članica programskog i/ili organizacijskog odbora sudjelovala je u realizaciji petnaestak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Od 2004. godine je izvršna, a od 2006-2018. glavna i odgovorna urednica međunarodnog časopisa Review of Psychology. Članica je uredništva nekoliko međunarodnih časopisa: Psychology Science Quarterly (2009-10) Psychological Tests and Assessment Modeling (od 2010-), Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (od 2016-) te European Journal of Psychological Assessment (od 2017-). Recenzirala je veliki broj znanstvenih radova za domaće i međunarodne znanstvene časopise, znanstvenih knjiga i udžbenika iz područja psihologijske i psihometrijske metodologije  te prijevoda knjiga i udžbenika.

Aktualni i nedavno završeni projekti:

Empirijska validacija postojećih modela i ishoda selekcijskih postupaka za upis u preddiplomske studije (Sveučilište u Zagrebu, 2018-, voditeljica prof.dr.sc. Vesna Buško).

Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (PROBIOPS, znanstveno-istraživački projekt HRZZ, 2014-2018, voditelj: prof. dr.sc. Aleksandar Štulhofer).

Odrednice individualnih razlika i intraindividualnih promjena u mjerama emocionalnih sposobnosti i srodnih atributa ličnosti (Sveučilište u Zagrebu, 2015-2017, voditeljica prof.dr.sc. Vesna Buško).

Odabrane publikacije

Kulenović, A., Balenović, T. & Buško, V. (2000). Test analize emocija: jedan pokušaj objektivnog mjerenja sposobnosti emocionalne inteligencije. Suvremena psihologija, 3(1-2), 27-48.

Buško, V. (2007). Analiza linearnih strukturalnih jednadžbi i pitanje ekvivalentnosti modela. Suvremena psihologija, 10, 1, 95-108.

Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Development and bi-cultural validation of the new sexual satisfaction scale. Journal of Sex Research, 46, 4, 257-268. (DOI: 10.1080/00224490903100561)

 Buško, V. (2010). Measuring individual differences in psychological attributes: A psychometric view of contextual effects. Review of Psychology, 17, 1, 43-47.

Štulhofer, A., Buško, V., & Landripet, I. (2010). Pornography, Sexual Socialization, and Satisfaction among Young Men. Archives of Sexual Behavior, 39, 168-178.

Buško, V. (2011). Psychological Testing Theory. U: M. Lovric (Ed.), International Encyclopedia of Statistical Science (1st Edition) (pp.1138-1139). Berlin - Heilderberg: Springer-Verlag.

Buško, V. (2011). Testing and Assessment. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford Bibliographies Online: Psychology. New York: Oxford University Press. (Article Launch Date: November 2011.http://aboutobo.com/psychology/#4).http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199828340/obo-9780199828340-0059.xml.DOI:10.1093/OBO/9780199828340-0059.

Rebernjak, B. & Buško, V. (2013). Modeling Individual Differences in Automatic Evaluation Measured by Evaluative Decision Task. Journal of Individual Differences, 34, 3, 143-152.

Mikac, U., Buško, V., Sommer, W., & Hildebrandt, A. (2016). Analysis of different sources of measurement error in determining second-to-fourth digit ratio, a potential indicator of perinatal sex hormones exposure. Review of Psychology, 23, 1-2, 39-49.

Kaltwasser, L., Mikac, U., Buško, V., & Hildebrandt, A. (2017). No robust association between static markers of testosterone and facets of socio-economic decision making. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11:250. doi: 10.3389/fnbeh.2017.00250.

Cjelovita bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=200772

Preddiplomski studij psihologije

 • Kvantitativna interpretacija testova
 • Evaluacija tretmana

Diplomski studij psihologije

 • Psihometrija
 • Multivarijatne metode: Prediktivni i klasifikacijski modeli
 • Linearno strukturalno modeliranje

Centar za obrazovanje nastavnika

 • Evaluacija tretmana u obrazovanju

Doktorski studij psihologije

Nastavni modul: Psihometrijska teorija i kvantitativne metode

 • Metodologija strukturalnog modeliranja
 • Faktorska analiza: konfirmatorni postupci
 • Multivarijatne metode
 • Longitudinalni i kauzalni modeli latentnih varijabli

Specijalistički studij iz kliničke psihologije

 • Evaluacija dijagnostike i tretmana

Dr. sc. Vesna Buško, red. prof.
Soba: C-309, Tel. 4092-192
E-mail: vesna.busko@ffzg.hr
termin konzultacija:
srijeda, 13,00-14,00
i po dogovoru putem e-maila

Bavi se razvojem i validacijom testova u prvom redu općih intelektualnih i emocionalnih sposobnosti. Od 2005. do danas autorica je svih testova intelektualnih sposobnosti korištenih u okviru razredbenih postupaka za svrhe odabira kandidata na studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Bila je članica različitih stručnih radnih skupina i povjerenstava, npr. Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka za studij psihologije 2001. godine, a od 2002. do danas članica je Fakultetskog povjerenstva za razredbeni postupak, te od 2008. članica Fakultetskog povjerenstva za strateški razvoj studija. 2013. godine bila je članica Povjerenstva za vanjsko vrednovanje provedbe eksperimentalnog Kurikuluma zdravstvenog odgoja pri NCVVO-u.

Redovita je članica Hrvatskog psihološkog društva (HPD), Hrvatskog statističkog društva (HSD), European Association of Psychological Assessment (EAPA) te član osnivač European Association of Methodology (EAM). U razdoblju od 1995-1997. bila je članica Upravnog odbora i tajnica HPD.

Povremeni je recenzent za veći broj međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih časopisa, npr. Learning and Individual Differences, Journal of Diabetes Research, Journal of Sex Research, Archives of Sexual Behavior, Journal of Adolescence, Croatian Medical Journal, Društvena istraživanja, Kinesiology, Ljetopis Studija socijalnog rada, Medicinski glasnik, Migracijske i etničke teme, Napredak, PLOS ONE, Psychological Tests and Assessment Modeling, Psychology Health & Medicine, Psihologija, Psihologijske teme, Psychology Science, Review of Psychology, Socijalna ekologija, Suvremena psihologija itd.