Zdravstvena psihologija

ECTS bodovi: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Vježbe će se provoditi na različitim bolničkim odjelima.
Uvjeti za upis kolegija: Nema
Način provjere znanja: Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne izvještaje, te na kraju nastave pismenim ispitom.

Okvirni sadržaj kolegija:

Definicija zdravstvene psihologije. Biopsihosocijalni model zdravlja i bolesti. Vjerovanja i stavovi o zdravlju. Fiziologija stresa.  Stres i zdravstveni ishodi. Psihičke reakcije na bolest. Teorijski modeli zdravstvenih ponašanja. Rad zdravstvenog psihologa u području pedijatrije, deramtologije, kardiologije, onkologije, endokrinologije, neurokirurgije. Zdravstvena psihologija i mogućnost preventivnih aktivnosti (promjena životnog stila i štetnih životnih navika kao oblik prevencije).  

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):

Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će moći: definirati zdravlje i objasniti što proučava zdravstvena psihologija ; opisati i usporediti tradicionalne i suvremene modele zdravlja;  definirati stres i objasniti fiziološke mehanizme u nastanku stresa te ogovore imunog sustava na stres; objasniti  osnovna načela pružanja podrške bolesnicima u različitim bolničkim kontekstima, definirati zdravstvena ponašanja i objasniti modele promjene zdravstvenih ponašanja kroz kreiranje preventivnih aktivnosti.  

Obvezna literatura:
Ayers S., Baum A., McManus C., Newman S., Wallston K., Weinman J., West R. (Ur.) (2007.) Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine (2nd Edition). Cambridge UK: Cambridge University Press.

Dopunska literatura:
Ogden J. (2004). Health Psychology: A Textbook. Berkshire: OpenUniversity Press, McGraw-Hill Education.
Sarafino EP.(2002). Health Psychology: Biopsychosocial Interactions.  New York: Wiley&Sons.
 

Obavijest o nastavi

Predavanja