/uploads/b8/43/b84348e533d46666e9d3c9543984d254/Zeljka-Kamenov.jpg

Dr. sc. Željka Kamenov

redovna profesorica

 

Rođena 12. listopada 1963. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987., magistrirala 1991. a znanstveni stupanj doktora znanosti (polje psihologija, grana socijalna psihologija) stekla je 1998. Radnu karijeru započela je 1987. kao psiholog u dječjem vrtiću, a na Katedri za socijalnu psihologiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi od 1988. kao postdiplomant pripravnik, znanstveni asistent od 1993., viši asistent od 1999., docent od 2001., izvanredna profesorica od 2007. te u zvanju redovite profesorice od 2012. godine.
Nastavnica je na preddiplomskom, diplomskom, specijalističkom i doktorskom studiju psihologije u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, a kao nastavnik iz područja socijalne psihologije, komunikacijskih vještina te metodologije društvenih znanosti surađuje i na doktorskim studijima glotodidaktike, kineziologije i socijalnog rada, te Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Bila je gostujući znanstvenik na University of Texas at Austin, USA (2011) te gostujući predavač na doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Pod njenim mentorstvom izrađeno je i obranjeno više od 90 diplomskih radova, dva magistarska rada i devet doktorskih disertacija. Osim u redovnoj dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, vrlo je angažirana u dodatnom radu sa studentima, prije svega u provođenju istraživanja i edukacije u okviru ljetnih psihologijskih škola. Bila je jedna od voditeljica na sedam ljetnih škola, od kojih dvije međunarodne. Također je mentorirala mnoge studente u provođenju samostalnih studentskih istraživanja, a neki od tih radova dobili su i Rektorovu nagradu, te nagradu Filozofskog fakulteta «Franjo Marković».
Kao istraživač sudjelovala je u radu desetak znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, od kojih je jedan vodila, a vodila je i znanstveni projekt Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH. Također je bila uključena u sedam međunarodnih znanstvenih projekata, od kojih je tri vodila. Objavila je pedesetak izvornih znanstvenih radova, u koautorstvu je uredila 6 znanstvenih knjiga, napisala jedan stručni priručnik te uredila dvije knjige sažetaka sa znanstvenih skupova. Održala je sedam pozvanih predavanja i podnijela više od 100 priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. 
Bila je predsjednica ili članica programskih i organizacijskih odbora brojnih domaćih i međunarodnih konferencija. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, Društva za psihološku pomoć, International Association for Relatioship Research te Society for Personality and Social Psychology. Članica je uredništva međunarodnog časopisa Interpersona od 2007. godine. Od 2011. do 2013. godine bila je zamjenica pročelnice, a od ak. god. 2013/14. pročelnica je Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveno-istraživački rad dr. sc. Željke Kamenov usmjeren je u područje socijalne psihologije u kojem je izradila kvalifikacijske radove i sve dosadašnje objavljene radove. Tematski, njeni znanstveni radovi mogu se svrstati u dva područja: (1) istraživanje stavova, predrasuda, vrijednosti, uvjerenja i kauzalnih atribucija kao odrednica socijalnog identiteta i socijalnih odnosa te (2) istraživanja privrženosti i obilježja interakcije u bliskim interpersonalnim odnosima kao odrednica kvalitete tih odnosa.
U okviru prvog područja najviše se bavila važnim društvenim pitanjima kao što su stanje demokracije u Hrvatskoj, nacionalni stereotipi i međunacionalna tolerancija, nacionalni i europski identitet, vrijednosti kao prediktori stavova i ponašanja, rodne uloge i rodna diskriminacija te pitanjima konceptualizacije, mjerenja i učinaka stigmatizacije pripadnika različitih društvenih grupa. Ove dvije skupine tema kontinuirano zaokupljuju njen istraživački interes već više od dvadeset godina.
Drugo područje obuhvaća istraživanja privrženosti i obilježja interakcije u bliskim interpersonalnim odnosima kao odrednica kvalitete tih odnosa. Psihologija bliskih odnosa je područje kojim se trenutačno najviše bavi.
Osim doprinosa spoznajama iz socijalne psihologije, znanstveno-istraživački rad dr. sc. Željke Kamenov odlikuje i spremnost na razvijanje novih i adaptaciju postojećih mjernih instrumenata u područjima kojima se bavi. Neki od značajnijih instrumenata koje je razvila u koautorstvu pokazali su se dobro prihvaćenima i u istraživanjima drugih autora, koja su potvrdila njihovu valjanost i primjenjivost. Najvažniji od tih instrumenata su: Skala nacionalnog identiteta NAIT (Čorkalo i Kamenov, 1998), Modificirani inventar iskustava u bliskim vezama – instrument za ispitivanje privrženosti u ljubavnim, prijateljskim i obiteljskim odnosima (Kamenov i Jelić, 2003), Skala rodnih uloga u adolescenciji (Jugović i Kamenov, 2008), te Skala stavova o rodnim ulogama (Kamenov, Jugović i Jelić, 2009).
Dio znanstvenog rada odnosi se i na recenziranje više desetaka znanstvenih radova za ugledne domaće i međunarodne znanstvene časopise. Od 2007. godine članica je uredništva znanstvenog časopisa Interpersona, međunarodnog časopisa u kojem se objavljuju radovi iz područja interpersonalnih odnosa. Kao recenzent sudjelovala je i u evaluaciji znanstvenih projekata MZOŠ-a te je, kao strani recenzent, recenzirala i dva znanstvena projekta iz drugih država.

ODABRANE PUBLIKACIJE

 
Jelić, M. i Kamenov, Ž. (2015). Age Differences in Effects of Family Structure and Quality on Attachment to Family and Romantic Partners. Psychological Topics, 24, 1, 155-172.

Kamenov, Ž., Huić, A. i Jugović, I. (2014). Partnerski odnosi u kontekstu roda i rodnih uloga, U: A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.) Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Jastrebarsko: Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, str. 239-274

Kamenov, Ž., Jelić, M. i Lotar Rihtarić, M. (2014). Uloga privrženosti u bliskim odnosima tijekom adolescencije i odrasle dobi. U: A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.)  Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Jastrebarsko: Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, str. 203-238

Jelić, M., Kamenov, Ž. i Huić, A. (2014). Perceived Spouse's Affectionate and Antagonistic Behaviours and Marital Satisfaction. Društvena istraživanja, 23(1), 87-107.

Bartolac, A. i Kamenov, Ž. (2013). Percipirana raspodjela obiteljskih obveza među partnerima i doživljaj pravednosti u vezi. Sociologija i prostor, 51, 67-90.

Lotar Rihtarić, M. i Kamenov, Ž. (2013). Susceptibility to peer pressure and attachment to friends. Psihologija, 46, 2, 111-126.

Jerković, I. i Kamenov, Ž. (Ur.) (2013). Vrednosti, stavovi i uloge – transgeneracijska perspektiva. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Huić, A., Kamenov, Ž. and Jelić, M. (2012). Does equity in ways of showing love matter for marital satisfaction? Primenjena psihologija, 5 (3), 209-239

Tadinac, M., Bajoghli, H., Joshagani, N., Hromatko, I., Jelić, M. i Kamenov, Ž. (2012). Determinants of Relationship Quality: A Cross- Cultural Study. Psychology Research. 2, 1; 40-51

Maričić, J., Kamenov, Ž. i Horvat, K. (2012). Predrasude u dječjoj dobi: provjera dviju skala socijalne distance. Društvena istraživanja, 21, 1, 137-158.

Kamenov, Ž. i Galić, B. (2011). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj: Istraživanje «Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH». Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Marušić, I., Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2011). Personality and attachment  to friends. Društvena istraživanja, 20,4,1119-1137

Kamenov, Ž, Huić, A. i Jugović, I. (2011). Uloga iskustva rodno neravnopravnog tretmana u obitelji u percepciji, stavovima i sklonosti rodnoj diskriminaciji, Revija za socijalnu politiku, 18, 195-215

Kamenov, Ž. (2007). The role of attachment in adulthood: Is there a reason for pesimism or optimism? Book of Selected Proceedings, 15th Psychology days in Zadar, 9-28.

Kamenov, Ž, Jelić, M, Tadinac, M., i Hromatko, I. (2007). Quality and stability of the relationship as a function of distributing of housework, financial investments, and decision making between partners. Book of Selected Proceedings (Ur. Čubela Adorić, V), 15th Psychology Days in Zadar

Marušić, I., Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2006). Personality and attachment to romantic partners. Review of Psychology, 13, 1, 9-19

Kamenov, Ž., Jelić, M., Huić, A., Franceško, M., i Mihić, V. (2006). Odnos nacionalnog i europskog identiteta i stavova prema europskim integracijama građana Zagreba i Novog Sada. Društvena istraživanja, 15, 4-5, 867-890.

Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2005). Stability of attachment styles across students’ romantic relationships, friendships and family relations. Review of Psychology, 12, 2, 115-123.

Čorkalo, D. i Kamenov, Ž. (2003). National identity and social distance: Does in-group loyalty lead to outgroup hostility? Review of Psychology, 10, 2, 85-94.

Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2003). Validacija instrumenta za mjerenje privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa: Modifikacija Brennanova Inventara iskustava u bliskim vezama. Suvremena psihologija, 6, 1, 73-91.

Cjelovita bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=164594

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJ

DOKTORSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE

  • Kognitivna socijalna psihologija
  • Pristupi u istraživanjima bliskih odnosa

SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ KLINIČKE PSIHOLOGIJE

  • Socijalna kognicija i mentalno zdravlje
  • Bliski odnosi i mentalno zdravlje

Dr. sc. Željka Kamenov, red. prof.
Soba: C-306, Tel. 4092-189
E-mail: zkamenov@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorak 10,00-12,00

U području stručne djelatnosti Željka Kamenov nastoji na brojne načine doprinijeti primjeni i popularizaciji spoznaja iz psihologije općenito, no posebno spoznaja iz socijalne psihologije vezanih uz socijalne odnose. To ostvaruje kroz nekoliko oblika stručnog djelovanja: provođenjem istraživačkih projekata za raznolike praktične potrebe naručitelja, vođenjem edukativnih seminara i radionica za nastavnike, stručne suradnike u području obrazovanja i stručnjake drugih profila, izravnim savjetodavnim radom s pojedincima i grupama te putem javnih predavanja i izjava/tekstova u medijima.
Na poziv različitih naručitelja vodila je šest primijenjenih istraživačkih projekata. Tijekom 1997/98. godine bila je jedna od voditelja projekta “IODH - dobrotvor ili državni neprijatelj?”, kojeg je financirao Institut Otvoreno društvo Hrvatska, a u okviru kojeg je provedeno opsežno istraživanje javnog mnijenja o naručitelju. Od 2007. do 2010. vodila je tri kvalitativna istraživanja o izvorima i razlozima (ne)zadovoljstva djelatnika tvrtke Coca-Cola u Hrvatskoj. Tijekom 2008. vodila je projekt «Identitet grada Osijeka» u okviru kojeg je provedeno opsežno kvalitativno i kvantitativno istraživanja s građanima Osijeka i drugih gradova u Hrvatskoj, kako bi gradsko rukovodstvo imalo empirijske podatke na temelju kojih bi moglo razviti strategiju razvoja grada i njegove slike u hrvatskom društvu. U jesen 2011. godine vodila je kvalitativno istraživanje za potrebe pozicioniranja tvrtke INA kao poslodavca. Sva navedena istraživanja rezultirala su izradom elaborata.
    Samostalno ili u suradnji s kolegicama i kolegama osmislila je i provela brojne edukativne seminare i radionice za različite korisnike, kao npr. “Priprema pomagača za rad s povratnicima: Povratnički stres, izvori i rješavanje konflikata i poticanje međuvjerske i međunacionalne tolerancije i pomirenja” u organizaciji Caritasa, «Izvori konflikata, njihovo rješavanje i poticanje tolerancije» u suradnji s Nansen dijalog centrom iz Osijeka, u suradnji sa Zavodom za unaprjeđivanje školstva održan je dvodnevni seminar za stručne suradnike koji rade s mladima s ciljem izrade programa za rješavanje postojećih problema mladih u lokalnim zajednicama, u organizaciji Centra za psihodijagnostičke instrumente Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Phoenix farmacije provedena je serija edukacija za farmaceute na temu «Komunikacija u ljekarnama», te «Kako ublažiti posljedice svakodnevnog stresa». S dr. sc. Marinom Ajduković provela je tijekom 2008. godine dvodnevne seminare na temu «Značaj privrženosti za zdravi psiho-socijalni razvoj» za djelatnike i stručne suradnike Dječjeg sela Lekenik i Ladimirevci. Osim navedenih, održala je još niz edukacija, seminara i radionica (od poludnevnih do dvodnevnih) za nastavnike srednjih škola, stručne suradnike u području obrazovanja, stručnjake u području istraživanja tržišta te djelatnike različitih radnih organizacija. Također je održala nekoliko pozvanih predavanja za stručnjake raznih profila, kao npr. predavanje «Socijalna kognicija i mentalno zdravlje» za djelatnike Klinike za psihijatriju Vrapče.
Posebno treba istaknuti sudjelovanje u kreiranju i provedbi dvogodišnjeg projekta (2010/11.) za psihologe i pedagoge u srednjim školama iz cijele Hrvatske, u organizaciji Društva za psihološku pomoć. Svrha projekta je bila izrada preventivnog programa za srednjoškolce s ciljem smanjivanja nasilja u mladenačkim vezama. U okviru projekta osmišljene su, provedene i evaluirane radionice za srednjoškolce, a jedan od rezultata projekta je i objavljeni priručnik «Prevencija nasilja u mladenačkim vezama» čija je jedna od autorica.
    Aktivno je uključena i u edukaciju sveučilišnih nastavnika novim tehnikama i metodici visokoškolske nastave kroz program «Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj  nastavi” u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. Od 2004. godine jedna je od licenciranih trenerica i voditeljica ovog programa. Također je 2005. godine bila suradnica u TEMPUS projektu «Strategic Management of Staff Development at University». Od 2014. godine s prof. dr. sc. Vesnom Vlahović Štetić kontinuirano provodi edukaciju i savjetovanje nastavnika Zagrebačkog sveučilišta o izradi studijskih programa temeljenih na ishodima učenja.
Radila je kao savjetovatelj u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2011. godine je članica Savjeta istog savjetovališta.
Od 2005. godine mentorica je psihologa vježbenika pri Hrvatskoj psihološkoj komori, od koje je također imenovana za člana ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita.
U koautorstvu je prevela jedan sveučilišni udžbenik iz socijalne psihologije, te dvije knjige iz istog područja. Recenzirala je desetak sveučilišnih udžbenika i znanstvenih ili stručnih knjiga iz područja socijalne psihologije i srodnih disciplina.
Kontinuirano radi i na popularizaciji struke: redovito sudjeluje na PsihoFestu, održala je nekoliko javnih predavanja, dala niz intervjua i komentara aktualnih društvenih zbivanja u dnevnom i tjednom tisku, te sudjelovala u radijskim i televizijskim emisijama.