/uploads/dc/07/dc07e29a996feaade81cf24e8cf8a132/zeljko-jerneic.jpg

Dr. sc. Željko Jerneić

redovni profesor

 

Željko Jerneić redoviti je profesor i predstojnik Katedre za psihologiju rada i ergonomiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na matičnom fakultetu uveo je, organizirao i vodio više različitih predmeta na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju psihologije. Također, dugi niz godina predavao je na interfakultetskom Studiju dizajna u Zagrebu i na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, a gost predavač je i na doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Suosnivač je i suvoditelj sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija „Upravljanje ljudskim potencijalima“. U znanstvenom radu bavi se ispitivanjem kognitivnih i psihomotornih sposobnosti, konstrukcijom testova i upitnika, problemima odabira radnika, motivacijskim aspektima rada, lažiranjem u upitnicima ličnosti, ispitivanjem radne uspješnosti te ergonomskim problemima oblikovanja. Sudjelovao je u radu i bio voditelj 10ak domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. S priopćenjima je učestvovao na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu te objavio šezdesetak znanstvenih i stručnih radova, knjiga i testova. Dobitnik je “Psihologijske nagrade Ramiro Bujas” za znanstveni rad. Aktivan je član nekoliko nacionalnih i međunarodnih strukovnih organizacija. Bio je glavni tajnik Hrvatskog psihološkog društva, tajnik Hrvatskog ergonomijskog društva, predsjednik povjerenstva za dodjelu nagrada HPD-a, te predsjednik programskih i organizacijskih odbora više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Uz stručne, obavljao je i niz akademskih dužnosti na odsjeku, fakultetu i sveučilištu. Bio je prodekan Filozofskog fakulteta u četiri mandata, voditelj kapitalnih ulaganja i izgradnje knjižnice Filozofskog fakulteta, voditelj razredbenih postupaka na razini Odsjeka i Fakulteta, član Senata Sveučilišta u Zagrebu, Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti, različitih sveučilišnih odbora i povjerenstava, kao i predsjednik Odbora za proračun Sveučilišta. Trenutno je član Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti.

Željko Jerneić bavi se ispitivanjem kognitivnih i psihomotoričkih sposobnosti, problemima odabira radnika i lažiranjem odgovora u upitnicima ličnosti, ispitivanjem odgovornog i nepoželjnog organizacijskog ponašanja, ergonomskim problemima oblikovanja posla te motivacijom i stavovima prema radu. Surađivao je u projektima MZOS-a koje je vodio Branimir Šverko (Čovjekova uspješnost u složenim zadacima, 1991-1994; Motivacijski aspekti organizacijskih promjena, 1996-2000; Ljudski potencijali u promjenjivom svijetu rada, 2001-2006; Psihosocijalni aspekti nezaposlenosti, 2006-2009.). Nakon toga bio je voditelj projekta MZOS-a Ličnost i socijalno poželjno odgovaranje (2008–2014) te više projekta koje je financiralo Sveučilište u Zagrebu: Lažiranje odgovora u selekcijskim situacijama (2013-2014), Uloga ličnosti u predviđanju različitih aspekata radne uspješnosti (2015) i Osobine ličnosti kao prediktori odgovornog i nepoželjnog organizacijskog ponašanja (2016). Od 2014. godine surađuje na projektu Zvonimira Galića Implicit Personality and Work Behavior (Hrvatska zaklada za znanost), a od 2016. je koordinator istraživanja na međunarodnom projektu International situations project kojeg vodi David Funder (SAD). Za rad u međunarodnom projektu Važnost rada u životu čovjeka (Work Importance Study) zajedno s ostalim članovima hrvatskog istraživačkog tima nagrađen je  "Psihologijskom nagradom Ramiro Bujas" za znanstveni rad. 

Odabrane publikacije

Galić, Z., & Jerneić, Ž. (2013). Measuring Faking on Five-Factor Personality Questionnaires: The Usefulness of Communal and Agentic Management Scales. Journal of Personnel Psychology, 12, 115-123.

Galić, Z., Jerneić, Ž. i Parmač Kovačić, M. (2012). Do applicants fake their personality questionnaire responses and how successful are their attempts? A case of military pilot cadet selection. International Journal of Selection and Assessment, 20, 229-241

Galić, Z., Tonković Grabovac, M., Gotvald, I., & Jerneić, Ž. (2016). When employers betray: A study of psychological contract breach among Croatian employees. Zagreb International Review of Economics & Business, 19, 59-69.

Jerneić, Ž. (2003). U potrazi za time-sharing sposobnošću: osvrt na 25 godina ispitivanja individualnih razlika pri simultanom djelovanju. Suvremena psihologija, 6, 315-345.

Jerneić, Ž. (2007). Factor structure of time-sharing performance at different levels of practice. Review of Psychology, 14, 115-138.

Jerneić, Ž. i Kutleša, V. (2012). Stavovi prema radu, radni učinak i namjera napuštanja organizacije kod znanstvenih djelatnika. Suvremena psihologija, 15, 43-64.

Jerneić, Ž. i sur. (2010). Ličnost i radno ponašanje: priroda i mjerenje socijalno poželjnog odgovaranja. Zagreb: FF press.

Jerneić, Ž., & Šverko, B. (1994). Time-sharing factors and their relation to cognitive abilities and personality traits. Personality and Individual Differences, 16, 297-308.

Jerneić, Ž., & Šverko, B. (2001). Life-role changes in times of socioeconomic transition. Review of Psychology, 8, 41-48.

Parmač Kovačić, M., Galić, Z., & Jerneić, Ž. (2014). Social Desirability Scales as Indicators of Self-Enhancement and Impression Management. Journal of Personality Assessment, 96, 532-543.

Šverko, B., Jerneić, Ž., & Kulenović, A. (1983). A contribution to the investigation of time-sharing ability. Ergonomics, 26, 151-160.

Šverko, B., Jerneić, Ž., Kulenović, A., & Vizek-Vidović, V. (1995). Life roles and values in Croatia: Some results of the Work Importance Study. In D.E. Super & B. Šverko (Eds.) Life roles, Values, and Career: International Findings of the Work Importance Study (pp. 128-146). San Francisco: Jossey-Bass.

Tonković, M. i Jerneić, Ž. (2012). Hrvatski test integriteta. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju.

Tonković, M., Jerneić, Ž., & Galić, Z. (2012). The Effects of Faking on the Construct Validity of Personality Questionnaires: A Direct Faking Measure Approach. Psychological Topics, 21, 455-472.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=104514

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Predviđanje radnog ponašanja i radne uspješnosti

Prije je predavao kolegij „Psihologijski aspekti novih tehnologija“ i sudjelovao u izvođenju nastave iz „Psihometrije“, „Psihofiziologije rada“ i „Vojne psihologije“ na dodiplomskom studiju te predmeta „Odabrana poglavlja iz organizacijske psihologije“ i „Ličnost i radno ponašanje“ na doktorskom studiju. Bio je i voditelj Psihologijske ljetne škole „Ličnost i radno ponašanje“ (Rab, 2008.). Bio je mentorom u više od 40 diplomskih radova, dva obranjena magistarska rada i tri obranjena doktorska rada.

Prof. dr. sc. Željko Jerneić
Soba: C-312, Tel. 4092-216
E-mail: zeljko.jerneic@ffzg.hr
termin konzultacija:
ponedjeljak 10,00 - 11,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Objavio je preko 15 stručnih radova, recenzirao je 20ak znanstvenih i stručnih projekata, preko 30 radova za domaće i međunarodne časopise, te nekoliko knjiga, udžbenika, priručnika i testova. Stručne radove predstavljaju stručne knjige i priručnici koje je uredio i/ili napisao, poglavlja u knjigama, radovi u časopisima koji se bave primjenom znanstvenih spoznaja, prikazi, prijevodi i adaptacije psihologijskih testova. Održao je niz pozvanih predavanja o različitim stručnim problemima, a djelovao i u realnoj praksi baveći se metodološkim problemima profesionalne selekcije i ergonomijskim aspektima oblikovanja. Svoja teorijska i metodološka znanja koristio je i u koncipiranju i praktičnoj provedbi razredbenih ispita na Odsjeku za psihologiju, Filozofskom fakultetu i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rješavanju organizacijskih problema Sveučilišta kao i u stručnim ekspertizama za potrebe MORH-a i MURH-a.