HR | EN

Procjenjivanje ličnosti

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Ana Butković
Izvođači kolegija: doc. dr. sc. Ana Butković, prof. dr. sc. Denis Bratko
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 3.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 30 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeni

Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je stjecanje znanja o procjenjivanju odnosno mjerenju u području ličnosti, kao i upoznavanje studenata s najpoznatijim mjernim instrumentima u području. Apsolviranjem kolegija studenti bi trebali biti osposobljeni za procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teorijskih pristupa u području, što im može koristiti u kasnijem radu unutar pojedinih područja primijenjene psihologije. Također bi trebali biti osposobljeni za izradu ili odabir primjerenog mjernog instrumenta, kako za istraživačke, tako i za konkretne praktične svrhe.

Sadržaj kolegija

Uvod u područje procjenjivanja ličnosti; Procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teoretskih pristupa (Procjenjivanje ličnosti u psihoanalitičkoj tradiciji; Procjenjivanje u okviru osobinskog pristupa; Procjenjivanjenje u okviru kognitivnog pristupa; Implicitno mjerenje); Izvori podataka u psihologiji ličnosti (samoprocjenjivanje; procjenjivanje od strane drugih osoba, objektivne mjere); Vrste mjernih instrumenata u području ličnosti; Problemi koji se javljaju prilikom procjenjivanja ličnosti; Procjenjivanje više osobina ličnosti pomoću više metoda; Upitnici ličnosti (Pristranost procjenjivanja: socijalna poželjnost, laganje i stil odgovaranja); Strategije koje se koristite pri formiranju mjernih instrumenata području ličnosti; Preuzimanje mjernih instrumenata iz drugih kultura; Izrada radne verzije upitničke mjere neke osobine ličnosti; Prikaz najčešće korištenih mjernih instrumenata u psihologiji ličnosti: Procjenjivanje pet-faktorskog modela ličnosti (Prikaz NEO-PI-R, FFPI, IPIP, BPQ upitnika ličnosti); Procjenjivanje u okviru Eysenckove i i Cattelove teorije (Prikaz EPQ i 16PF upitnika ličnosti); Ostali mjerni instrumenti koji se često koriste za procjenjivanje ličnosti (primjerice MPQ upitnik; Myers-Briggsov indikator tipova ličnosti, Q-sort tehnika).

Studentske obveze

Pohađanje svih vježbi. Polaganje kolokvija. Pismeni ispit na kraju semestra.

Literatura

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
Schinka J.A. & Greene, R.L.(1997). Emerging Issues and Methods in Personality Assessment. Lawrence Erlbaum Associates.
Ozer, D.J.(1999). Four Principles for Personality Assessment. U Pervin, L.A. and John, O.P. (Eds): Handbook of Personality: Theory and Research. The Guilford Press.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Carver, C.S. and Scheier, M.F.(2004). Perspectives on Personality (Part 1: Issues in
Personality Assessment. Pearson Education.
De Raad, B., Perugini, M. (2002). Big Five Assessment. Gottingen: Hogrefe & Huber Publishers.