Program studija

 

Naziv studija: Psihologija
Nositelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izvođač studija: Odsjek za psihologiju
Trajanje studija: 4 semestra
Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar/magistra psihologije

Diplomski studijski program


 

Temeljni cilj diplomskog studija psihologije jest stjecanje istraživačkih i  stručnih kompetencija u psihologiji:

(a) metodološkom edukacijom osposobljava se studente/ice za samostalno koncipiranje i provođenje psihologijskih istraživanja; planiranje, provođenje i evaluaciju projekata i programa;
(b) stjecanje znanja iz određenog područja primijenjene psihologije (primjerice, iz industrijske ili školske ili kliničke psihologije) te stručnih znanja i vještina potrebnih za rad u praksi;
(c) djelotvorno rješavanje stručnih problema na temelju profesionalnih znanja i vještina te kritičkog i kreativnog mišljenja;

(d) sposobnost profesionalnog komuniciranja s klijentima kao i s članovima interdisplinarnih timova;
(e) pripremljenost za nastavak znanstvenog i stručnog usavršavanja;
(f) osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadaća i rješavanje stručnih problema na nužnoj etičkoj razini.

Psiholozi se, kao stručni suradnici, zapošljavaju u svim djelatnostima suvremenog društva: predškolske institucije, osnovna škola, srednja škola, visokoškolsko obrazovanje, socijalna skrb, zapošljavanje, zdravstvo, gospodarstvo, policija, vojska, trgovina (marketing), državne i upravne institucije (kao što su gospodarstvene i slične komore, državni zavodi za socijalnu skrb itd.).

 


 

Uvjeti za upis diplomskog studija psihologije

  • Za upis ovog programa nužan je završen program kojim se stječe naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije
  • Svi prijavljeni kandidati za upis na diplomski studij psihologije polažu razredbeni ispit. Razredbeni ispit sastoji se od testa koji obuhvaća temeljno gradivo iz obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju psihologije. Konačni broj bodova za svakog kandidata formirat će se na temelju ocjena u preddiplomskom studiju (50%) i rezultata u razredbenom postupku (50%).
  • Studentima koji su preddiplomski studij psihologije završili na nekom drugom studiju psihologije u RH, a koji su stekli pravo upisa na diplomski studij psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao razlikovna obveza propisuje se ispit iz kolegija Kvantitativna interpretacija testova (6 ECTS) koji studenti moraju položiti do upisa u 3. semestar.
  • Studenti koji su preddiplomski studij psihologije završili u inozemstvu trebaju se, prije prijave za upis na diplomski studij, obratiti Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Zagrebu (http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/). Potvrdu o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije trebat će predati prilikom upisa na diplomski studij.
  • Studentima koji su preddiplomski studij psihologije završili u inozemstvu mogućnost upisa diplomskog studija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu bit će razmatrana prilikom prijave, a odluka će se temeljiti na analizi završenog programa. Eventualne razlikovne obveze određivat će se nakon upisa (do kraja listopada tekuće akademske godine), ponovno pojedinačno i nakon analize završenog programa.