Projekt ACT

Znanstveni radovi i konferencijska priopćenja

Znanstveni radovi u časopisima:

Juras, L., Martincević, M., Vranić, A., Rebernjak, B. i Hromatko, I. (2022). The brief case for everyday problems: a proposal of two brief alternate forms of the Everyday Problems Test. European Journal of Ageinghttps://doi.org/10.1007/s10433-022-00734-x

  • Idealni doprinos kognitivnog treninga bilo bi unaprjeđenje svakodnevnog funkcioniranja kod polaznika treninga. Nažalost, istraživanja se često razilaze u pokušaju odgovora na ovo pitanje, a situaciju pogoršava nedostatak mjere svakodnevnog funkcioniranja – konstrukta složene definicije i sukladno otežane operacionalizacije. Dodatnu poteškoću za provjere učinkovitosti kognitivnih intervencija predstavljaju i ponovljena mjerenja (npr. prije i poslije intervencije) i metodološki problemi koje ona nose. Stoga smo u ovom radu prikazali oblikovanje kratkog testa kojim se zahvaća svakodnevno funkcioniranje, a koji je zahvaljujući kratkoći i dvjema ponuđenim formama prikladan za uključivanje u opširnije baterije testova te za ponovljena mjerenja. Evaluacija dvije predložene kratke verzije pokazala je zadovoljavajuće psihometrijske karakteristike te će one biti korištene kao jedna od mjera dalekog transfera prilikom evaluacije kognitivnog treninga u sklopu ACT projekta.

Martinčević, M. i  Vranić, A. (2021). The higher, the better: Cognitive reserve contributes to lifestyle activities in older age. Applied Neuropsychology: Adult, 1-8. https://doi.org/10.1080/23279095.2021.1950154

  • Uspješnost nošenja s neurodegenerativnim promjenama ili neuralnim promjenama izazvanih nekom traumom objašanjava se kognitivnom rezervom. Kognitivna rezerva osigurava našu funkcionalnost kroz olakšanu prilagodbu na nove strategije rješavanja problema (ukoliko stare nisu dostupne ili su zakazale) i razvoj kompenzacijskih kognitivnih mehanizama u situacijama njihova slabljenja i/ili usporavanja kognitivnih procesa čime doprinosi održavanju kognitivnog i svakodnevnog funkcioniranja. Ovim smo istraživanjem pokazali kako duže obrazovanje te izazovnije i raznolikije slobodne aktivnosti tijekom života ojačati kognitivnu rezervu u starijoj dobi. Rad pruža potporu kognitivnim intervencijama, namijenjenima osobama mlađe ili srednje odrasle dobi, s ciljem osnaživanja njihova suočavanja s izazovima svakodnevnog funkcioniranja u starijoj dobi.

Konferencijska priopćenja:

Juras, L., Martičević, M. i Vranić, A. (2023). Not Beyond the Trained Task: Transfer Effects of Working Memory Updating Training. Working Memory Symposium 2023.

  • Na Working Memory Symposium 2023 prikazani su učinci treninga ažuriranja radnog pamćenja. Sudionici u treningu ostvarili su značajnu dobit u kriterijskom i strukturalno sličnom n-unatrag zadatku. S druge strane, nije ostvarena dobit na strukturalno različitom zadatku ažuriranja radnog pamćenja i zadatku kapaciteta radnog pamćenja. Ovi rezultati upućuju da je procesnim treningom ažuriranja moguće prvenstveno osnažiti neke specifične procese i vještine potrebne za rješavanje treniranih zadataka.

Juras, L., Martinčević, M. i Vranić, A. (2023). Does One Size Fit All? Individual predictors of working memory training gains. XXIX SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY

  • Na konferenciji su prezentirani individualni prediktori dobiti kod treninga ažuriranja. Rezultati pokazuju da bolji uspjeh u treningu ostvaruju oni sudionici koji su prije treninga postizali bolje rezultate na testovima kognitivnih sposobnosti. S druge strane, savjesnost i neuroticizam nisu predviđali uspjeh na treningu. 


Juras, L., Martinčević, M., Vranić, A. i Rebernjak, B. (2022). Cultural adaptation and psychometric evaluation of two abbreviated forms of the Everyday Problems Test. 14th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC2022).

  • Na konferenciji su prezentirani rezultati  adaptacije i psihometrijske adaptacije dvije kratke forme Testa svakodnevnih zadataka na populaciji osoba srednje odrasle dobi. Rezultati potvrđuju zadovoljavajuće psihometrijske karakteristike obje forme testa, a jednostavna i brza primjena čine ih poželjnim alatom u istraživanjima koja žele utvrditi individualne razlike u svakodnevnoj kognitivnoj kompetenciji kod osoba srednje odrasle životne dobi.

Juras, L., Martinčević, M., Vranić, A., Rebernjak, B. i Hromatko, I. (2022). Can emotions help enhance cognitive abilities? Working memory training with affective materials. 22nd Conference of the European Society for Cognitive Psychology.

  • Na 22nd Conference of the European Society for Cognitive Psychology u Lilleu prikazani su rezultati preliminarnih analiza dobiti na mjerama bliskog i dalekog transfera za sudionike prve etape treninga. Dvije eksperimentalne skupine (trening ažuriranja i inhibicije) ostvarile su značajnu dobit u kriterijskim zadacima. Osim toga, sudionici koji su trenirali zadatak ažuriranja poboljšali su svoj uspjeh na zadatku inhibicije što upućuje na potencijalni transfer dobiti treninga ažuriranja na zajednički faktor izvršnog funkcioniranja. Preliminarne analize nisu utvrdile dobit na mjerama dalekog transfera (svakodnevna kognitivna kompetencija, fluidno rezoniranje i emocionalna regulacija). 


Juras, L., Martinčević, M., Vranić, A., Rebernjak, B. i Hromatko, I. (2022). Može li to malo kraće?: Prijedlog dvije kratke forme Testa svakodnevnih zadataka. U: I. Tucak Junaković,  I. Macuka i A. Tokić (Ur). 23. Dani psihologije u Zadru: Knjiga sažetaka: Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru i Hrvatsko psihološko društvo.

  • Na 23. Danima psihologije u Zadru prikazani su rezultati adaptacije i validacije dvije kratke forme Testa svakodnevnih zadataka za osobe starije životne dobi. Deskriptivni pokazatelji te hijerarhijske regresijske analize, u kojima su kao prediktori uvrštene sociodemografske i kognitivne varijable, pokazuju da dvije predložene kratke forme testa mogu biti vrijedan alat u procjeni svakodnevne kognitivne kompetencije zdravih starijih odraslih osoba.

Vranić, A. (2022). Svaka igra, svaka dobiva?: kognitivni trening kao višedimenzionalni konstrukt  U: I. Tucak Junaković,  I. Macuka i A. Tokić (Ur). 23. Dani psihologije u Zadru: Knjiga sažetaka: Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru i Hrvatsko psihološko društvo.

  • Andrea je kroz plenarno predavanje predstavila sintezu istraživanja u području.Tijekom predavanja istaknute su suvremene spoznaje o različitim faktorima, poput kognitivnih procesa koji su predmet osnaživanja, dugotrajnosti intervencije, osobina i implicitnih uvjerenja sudionika, koji utječu na učinkovitost treninga u osnaživanju kognitivnih sposobnosti. U kontekstu istraživanja mogućnosti kognitivnog osnaživanja kroz predavanje je predstavljen i naš ACT projekt.

Martinčević, M., Vranić, A. i Juras L. (2021). Validacija testa svakodnevnih zadataka za osobe odrasle životne dobi. U: U. Mikac i J. Mehulić (Ur). 25. dani Ramira i Zorana Bujasa, knjiga sažetaka. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo.

  • Članovi ACT projektnog tima su na 25. danima Ramira i Zorana Bujasa održali izlaganje na kojem su prikazani preliminarni rezultati analiza validacije testa svakodnevnih zadataka za osobe starije životne dobi. Predstavljeni su deskriptivni pokazatelji kratkih verzija testa te njihov odnos sa sociodemografskim i kognitivnim varijablama.